2021

 • Användarundersökning för att öka kunskap om förorenade sediment

  SGU har undersökt hur olika yrkesgrupper använder information och data om förorenade sediment. Arbetet är en delrapport från ett regeringsuppdrag för att få fram mer kunskap för att kunna hantera förorenade sedimentområden.

  28 december 2021

 • Ny version av modden BetterGeo för Minecraft

  Modden BetterGeo 3.0 för Minecraft har nu släppts! Den innehåller nya block, funktioner, förmågor och annat nytt, spännande och roligt. Den nya versionen förhöjer spelarens upplevelser i en värld av råvaror; du kan lära dig mer om geologi, naturresurser och viktiga metaller såsom kobolt, litium och sällsynta jordartsmetaller som behövs för energiomställningen i samhället.

  22 december 2021

 • Nya rapporter om grundvatten i Småland, Blekinge, Skåne, Uppland och Gotland

  SGU har kartlagt och beskrivit sju grundvattenmagasin i Småland, Blekinge, Skåne, Uppland och Gotland. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  21 december 2021

 • Mineral och bergartsförekomster i Surahammar, Köping, Västerås, Arboga och Kungsör kommuner

  SGU fortsätter med beskrivningen av mineral- och bergartsförekomster i Västmanland, denna gång i Surahammar, Köping, Västerås, Arboga och Kungsör kommuner.

  21 december 2021

 • Nya berggrundskartor från Boden

  Nu finns nya berggrundskartor för kartområdet 25L Boden som omfattar delar av Bodens och Luleå kommuner i södra delen av Norrbottens län. Kartorna är en del i SGU:s projekt för kartläggning av malmpotentiella områden och deras geografiska utbredning.

  20 december 2021

 • Koldioxidlagring i Sverige – bättre geologiskt underlag behövs

  SGU har tagit fram en ny rapport om koldioxidlagring i Sverige och grannländerna. I arbetet, som är resultatet av ett särskilt regeringsuppdrag, går SGU igenom vad som behövs för att kunna implementera geologisk lagring av koldioxid i Sverige.

  16 december 2021

 • Nytt stöd i att ta fram materialförsörjningsplaner

  Nu uppdateras handledningen Geologi i översiktsplanering med utökade sidor om materialförsörjningsplanering. Dessa sidor hjälper handläggare på exempelvis länsstyrelser som arbetar med att ta fram materialförsörjningsplaner.

  13 december 2021

 • Nya kartvisarna Biogeokemi och Markgeokemi visar grundämnen i morän och växter

  Nu finns två nya kartvisare från SGU som visar förekomsten av olika grundämnen i morän och bäckvattenväxter. Kartvisarna kan bland annat användas vid prospektering, kommunal planering och för att bedöma potentiella risker med toxiska föroreningar i grundvatten.

  8 december 2021

 • Metallprisernas utveckling i november

  Under november sjönk metallpriserna överlag. Orsaken var framförallt oron över vad omikron-varianten av Covid-19 kan ställa till med.

  8 december 2021

 • Så minimeras sulfidoxidation vid gruvdrift

  Oxidation av sulfidmineral från anrikningssand vid gruvdrift kan leda till uppkomsten av sura lakvatten, vilket kan skada miljön. I en ny rapport från SGU beskrivs hur denna miljöpåverkan kan minskas genom olika anpassningar av processerna inom gruvdriften.

  6 december 2021

 • SGU-rapport om utvinning ur sekundära resurser

  SGU har publicerat en ny rapport om mineral och metaller från sekundära resurser. Arbetet är en delrapport från ett regeringsuppdrag där SGU tillsammans med Naturvårdsverket ska undersöka gruvavfall och utreda potentialen i utvinning av mineral och metaller ur sekundära mineralresurser.

  1 december 2021

 • Tjänsten Kartgeneratorn upphör från 1 december 2021

  SGU:s tjänst Kartgeneratorn upphör från den 1 december 2021. Anledningen är att vi successivt avvecklar tjänster byggda med gammal teknik och ersätter dem med nya.

  1 december 2021

 • Grundvattensituationen vecka 48

  På många håll har det varit en gynnsam höst för påfyllning av grundvattnet. Grundvattennivåerna är därför på de flesta håll normala eller över de normala för årstiden. I framför allt östra Svealand och nordöstra Götaland är dock nivåerna under de normala för årstiden och förväntas vara så de närmaste månaderna.

  30 november 2021

 • Ny rapport om förekomster av mineral och bergarter i Sala

  En ny rapport från SGU ger en beskrivning av mineralfyndigheter i Sala kommun. Arbetet är en del av projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun”.

  22 november 2021

 • Projektet FRAME visar var potentialen för kritiska råmaterial finns i Europa

  Tillgång till kritiska råmaterial är avgörande för övergången till ett hållbart samhälle med klimatsmart teknik. FRAME-projektet, där SGU har deltagit, har bidragit till att bättre identifiera och visualisera potentialen för ett antal kritiska metaller och mineral inom EU.

  10 november 2021

 • Resultat av SGU:s flygmätningar över Kristianstadsslätten och Listerlandet

  Hösten 2019 genomförde SGU helikopterburna geofysiska undersökningar, så kallade TEM-mätningar, över nordöstra Kristianstadsslätten i Skåne och Listerlandet i Blekinge för att få en bättre bild av geologin och peka ut möjliga framtida grundvattenresurser.

  9 november 2021

 • Metallprisernas utveckling i oktober

  Kraftigt ökande priser för de flesta basmetaller, mest på Zink, till stor del orsakat av att smältverk i Europa halverar produktionen på grund av höga energipriser. Restriktioner och sänkt produktion i Kina håller ner järnmalmspriset.

  8 november 2021

 • Grundvattensituationen vecka 43

  Grundvattennivåerna i landets små magasin har stigit de senaste veckorna, i vissa delar av landet mer än normalt, medan nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är relativt oförändrade. Beräkningar av framtida nivåer i de stora magasinen visar på en återhämtning till normala nivåer för årstiden i delar av södra Götaland, men fortsatt under- eller mycket under de normala i östra Svealand och på Gotland.

  26 oktober 2021

 • Karta över Sveriges istida landformer

  SGU lanserar en ny kartvisare som visar istida landformer - den första i sitt slag i Sverige. Kunskapen om landformernas utbredning är viktig för både samhällsplanering och för att förstå Sveriges geologiska historia under den senaste istiden.

  25 oktober 2021

 • SGU kartlägger undervattensmiljöer med artificiell intelligens

  SGU ska kartlägga undervattensmiljöer med hjälp av artificiell intelligens. Syftet är att få fram snabbare och säkrare tolkningar av stora mängder bildmaterial. Arbetet görs inom projektet Ocean Data Factory Sweden, tack vare forskningsmedel från Vinnova.

  20 oktober 2021

 • Nytt mineral upptäckt i Bergslagen

  Erssonit – så heter det nya mineral som upptäckts i varphögar vid Långbangruvan i Bergslagen. Det tillhör en grupp mineral och mineralstrukturer som kan få betydelse inom vattenrening och industriell rening av kemiska föreningar och metaller.

  19 oktober 2021

 • SGU tillstyrker fortsatt tillstånd för Cementa förutsatt att tillräckliga mildringsåtgärder görs

  SGU bedömer att den ansökta täktverksamheten är så viktig för samhället att den bör tillåtas under vissa villkor, även om den samtidigt innebär en negativ påverkan på områdets grundvattenstatus.

  14 oktober 2021

 • Ny rapport om mineral- och bergartsförekomster i Heby

  En ny rapport från SGU beskriver mineralfyndigheter i Heby kommun. Det är en delrapport för projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun”.

  13 oktober 2021

 • Metallprisernas utveckling i september

  Priset på många metaller har fallit i september, med störst nedgång på järnmalmspriset. Priset på "batterimetaller" har däremot stigit.

  6 oktober 2021

 • Fyndigheten i Barsele blir nytt riksintresse

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har pekat ut och detaljavgränsat fyndigheten Barsele i Storumans kommun, Västerbottens län, som riksintresse för dess innehåll av konfliktmineralet guld.

  6 oktober 2021

 • Statistik för grus, sand och krossberg 2020

  SGU har sammanställt föregående års svenska produktion av ballast. Resultatet redovisas i en kommande publikation, men delar av innehållet presenteras redan nu.

  1 oktober 2021

 • SGU bidrar till att öka kunskapen om förorenade sediment

  Just nu genomför SGU en stor kartläggning av förorenade sediment i sjöar, vattendrag och kustområden. Sedan i somras undersöks marina sediment, och nu i dagarna påbörjas undersökningar av sediment i sjöar och vattendrag.

  29 september 2021

 • Grundvattensituationen vecka 39

  Situationen har förändrats i liten omfattning under september månad och nivåerna i de små magasinen är i allmänhet normala eller över de normala för årstiden. På Gotland och i västra Svealand är dock nivåerna under de normala. De stora magasinen har fortsatt låga nivåer i stora delar av Götaland och östra Svealand.

  28 september 2021

 • Bättre verktyg för planering och klimatanpassning

  Nu finns en ny version av SGU:s populära kartvisare för skred i finkorniga jordarter. Kartan kan användas i ett tidigt planeringsskede för att ge en översiktlig bild av områden med risk för skred.

  24 september 2021

 • Nya berggrundskartor över delar av fjällen i Västerbottens och Norrbottens län

  Nu finns nya berggrundskartor med tillhörande beskrivning för fjällvärlden mellan Umeälven i söder och Ammarfjället och Gautojaure-Laisälven i norr. Kartorna och beskrivningarna har tagits fram genom samarbete mellan universitet i Tyskland och SGU.

  22 september 2021

 • Potentialen för kritiska metaller och mineral i nordisk berggrund lyfts i ny rapport från Nordiska ministerrådet

  Sveriges geologiska undersökning har tillsammans med motsvarande myndigheter i de övriga nordiska länderna tagit fram en rapport som visar på en stor potential för att utvinna kritiska metaller och mineral i Norden, men också behov av nya undersökningar och forskning. De kritiska råmaterialen är i ett flertal fall av central betydelse för den gröna energiomställningen.

  16 september 2021

 • Priset för godkänd övervakning av grundvatten: 64-68 miljoner kronor mer per år

  Att uppfylla behovet för miljöövervakning av grundvatten i Sverige uppskattas kosta 64-68 miljoner kronor mer per år än idag. Det framgår av en ny SGU-rapport, där övervakningsbehov via vattenförvaltning och miljömål har kartlagts och jämförts med befintlig övervakning av grundvatten.

  15 september 2021

 • Prisutvecklingen hittills under 2021 - en blandad kompott

  Utvecklingen under årets första halva har varit blandad. Järnmalmspriset steg länge, men har sedan juli fallit tillbaka,. Basmetallpriserna har ökat rejält medan ädelmetallerna har backat något. Priset på batterimetaller har stigit kraftigt.

  14 september 2021

 • Alternativ till kalkproduktion i Slite

  De övriga svenska kalkfyndigheter som finns har fel förutsättningar för att ersätta kalken i Slite – och på kort sikt är import av ersättningsmaterial inte möjligt. Det framgår av SGU:s genomgång av förutsättningar för ersättningsmaterial vid ett driftstopp för Cementas kalkproduktion i Slite.

  2 september 2021

 • SGU lyfter vikten av hållbara mineral och råvaror för en hållbar värdekedja för batterier

  Om Sverige har möjlighet att på ett hållbart sätt bryta de råvaror som behövs för vår egen och andras energiomställning – bör vi göra det? Inom det så kallade batteriuppdraget ingår att se över de svenska förutsättningarna.

  1 september 2021

 • Grundvattensituationen vecka 35

  Blött väder den senaste tiden har gjort att situationen förbättrats i de små grundvattenmagasinen och nivåerna är nu mestadels normala eller över de normala för årstiden. De stora magasinen reagerar långsammare och har därför fortsatt låga nivåer i större delen av Götaland och östra Svealand.

  31 augusti 2021

 • SGU tillstyrker förslag på ändringar i förordningen om vattenverksamheter

  Förordningen om vattenverksamheter föreslås ändras i syfte att förenkla länshållning grundvatten i befintliga täkter. Förslaget har tagits fram med bakgrund av att Cementas nuvarande tillstånd till täkt- och vattenverksamhet löper ut den sista oktober. SGU tillstyrker förslaget.

  13 augusti 2021

 • Grundvattensituationen vecka 32

  Den senaste månaden har grundvattennivåerna överlag sjunkit, vilket är förväntat under sommaren. I stora delar av södra Götaland och norra Norrland har nivåerna sjunkit mer än normalt så att nivåerna där nu är under eller mycket under de normala för årstiden. Beräkningar tyder på att nivåerna i stora och små magasin troligen hamnar under eller mycket under de normala i de södra och östra delarna av Götaland de närmaste månaderna.

  10 augusti 2021

 • Grundvattensituationen vecka 29

  Situationen har försämrats något för små grundvattenmagasin i de östra delarna av Götaland och Svealand samt i de inre delarna av Norrland, medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen. Beräkningar tyder på att nivåerna i både små och stora magasin kommer att vara under eller mycket under de normala för årstiden i de södra och östra delarna av Götaland samt i östra Svealand de kommande två månaderna.

  20 juli 2021

 • Digitaliserade jordartsdata längs Viskans dalgång

  SGU har digitaliserat jordartsprofiler längs Viskans dalgång, som är ett riskområde för skred och ras. Informationen kan användas för att bedöma var riskerna för skred är som störst och var det är lämpligt att bebygga.

  13 juli 2021

 • Webbinarium om FN:s klassificering av naturresurser

  Gruvor, grundvatten, avfall, spårbarhet, bergmaterial, förnybar energi och koldioxidlagring – alla ryms de i FNs system för klassificering av naturresurser, UNFC. Systemet börjar få stort genomslag i EU och globalt och syftar till en effektiv hantering av de resurser vi är beroende av dagligen men även för att uppnå de globala målen och klara klimatomställningen.

  2 juli 2021

 • Svensk malmproduktion på fortsatt hög nivå under 2020

  Den svenska malmproduktionen var fortsatt hög under 2020 med 87,9 miljoner ton. Samtidigt sjunker prospekteringsaktiviteten. Det och mycket annat framgår av årets upplaga av SGU:s rapport Bergverksstatistik.

  1 juli 2021

 • Tretton nya rapporter om grundvatten i Småland, Västergötland och Västerbotten

  SGU har kartlagt och beskrivit tretton grundvattenmagasin i Småland, Västergötland och Västerbotten. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  30 juni 2021

 • Grundvattensituationen vecka 26

  Situationen har försämrats något för små grundvattenmagasin i Götaland och Svealand medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen. Beräkningar tyder på att nivåerna i både små och stora magasin kommer att vara under eller mycket under de normala för årstiden i delar av Götaland och Svealand de kommande två månaderna.

  29 juni 2021

 • Kunskapsbrist fördröjer efterbehandling av förorenade sediment

  SGU går i en ny rapport igenom projekt som berör efterbehandling av förorenade sediment, och redogör för vad i projekten som tar tid. En genomgående slutsats är att det saknas kunskap i hela processen, från utredning till åtgärd.

  28 juni 2021

 • Grundvattnets temperatur ökar

  SGU:s mätningar visar att temperaturen i landets grundvatten har ökat med 1,5 grader sedan 1970-talet. Temperaturökningen följer trenden från andra mätserier och är ytterligare en bekräftelse på ett varmare klimat.

  24 juni 2021

 • Ny sök- och nedladdningstjänst för datavärdskapet för miljögifter

  SGU lanserar en ny karttjänst. Den nya kartvisaren ger en kartbild över vilka provlokaler till vilka olika miljögiftsdata från nationell, regional och kommunal miljöövervakning och andra undersökningar har inrapporterats.

  23 juni 2021

 • Ny information för klimatanpassning längs den svenska sydkusten

  SGU har tagit fram geologisk information för skyddsåtgärder mot erosion och översvämning längs södra Sveriges kuster som ett stöd i regionens arbete med klimatanpassning.

  18 juni 2021

 • SGU:s flygmätningar i södra Skåne visar på nya möjliga vattentäkter

  Lovande grundvattenfynd med potential att försörja kommuner i södra Skåne med dricksvatten. Det är ett av flera resultat från SGU:s flygburna TEM-mätningar i Vombsänkan, som redovisas i en ny rapport.

  16 juni 2021

 • SGU bevakar utvecklingen av koldioxidlagring i Sverige

  SGU arbetar med bevakning och kunskapsuppbyggande kring koldioxidlagring, som en del av ett regeringsuppdrag. Tekniken innebär att man avskiljer koldioxid ur rökgaser och lagrar den i berggrunden. Koldioxidlagring kan bli en nödvändig faktor för att nå klimatmålen.

  15 juni 2021

 • Här kartlägger SGU i fält

  Fältsäsongen är i full gång och SGU:s geologer är ute och samlar geologisk information runt om i landet. Med hjälp av en ny kartvisare kan du se var SGU kartlägger under 2021.

  10 juni 2021

 • Nya undersökningar av förorenade sediment ger ökat kunskapsunderlag

  SGU kartlägger ett femtiotal sjöar och vattendrag med förorenade sediment, och fortsätter samtidigt med miljöåtgärderna i Ala Lombolo-sjön i Kiruna. Undersökningarna, som till stor del utförs med externa experter, bidrar till bättre kunskap inför kommande miljöåtgärder.

  4 juni 2021

 • Metallprisernas utveckling i maj

  Priset på järnmalm fortsatte att stiga i maj. Orsaken stavas stigande efterfrågan på järnmalm i Kina, med ett utbud som inte har hängt med. För övriga metaller noterades mestadels svaga uppgångar.

  3 juni 2021

 • Geologisk information förebygger georisker

  Mer geologisk kunskap är nödvändig när risken för ras, skred, erosion och översvämning ökar med ett förändrat klimat. Två aktuella rapporter till regeringen lyfter fram samhällets behov av mer geologisk information i klimatanpassningsarbetet.

  1 juni 2021

 • Grundvattensituationen vecka 21

  Situationen har förbättrats något för landets små grundvattenmagasin medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen. Beräkningar tyder på att nivåerna i stora magasin kommer att vara under de normala i södra och östra delarna av Götaland och östra delarna av Svealand de närmaste månaderna.

  25 maj 2021

 • Sverige är beroende av koboltimport för grön omställning

  Kobolt är i rampljuset. Tillgången lyfts fram som kritisk för den gröna omställningen och utvinningen kritiseras. Men hur används kobolt, var finns det och hur blir utvinningen mer rättvis? Det och mycket mer framgår i en ny SGU-rapport.

  17 maj 2021

 • Flygmätningar på låg höjd i Gävleborgs och Dalarnas län

  Från 10 maj till slutet av juli utför SGU geofysiska flygmätningar i främst Gävleborgs och Dalarnas län. Mätningarna görs på 60 meters höjd och syftet är att kartlägga berggrunden.

  12 maj 2021

 • Webbinarium om Geopraktisk och Naturnära jobb

  Hur är det egentligen att jobba inom gruvnäringen, med bergmaterial eller inom borrbranschen? Vem passar för sådana jobb? I Arbetsförmedlingens webbinarium den 11 maj kommer SGU att vara med och informera om jobbguiden Geopraktisk samt svara på frågor.

  7 maj 2021

 • Vänerns förorenade sediment nu kartlagda

  Resultaten från förra årets kartläggning av förorenade bottensediment i Vänern finns nu publicerade. Förekomsten av föroreningarna ska ses mot bakgrund av att Vänerns strategiska läge för industrier och sjöfart, vilket har gjort att den belastats hårt av miljöföroreningar.

  5 maj 2021

 • Metallprisernas utveckling i april

  Under april steg metallpriserna på bred front, järnmalmspriset steg till exempel med tio procent och samtidigt som kopparpriset nu är det högsta på tio år. Ett undantag är en nedgång i koboltpriset, som håller på att stabiliseras.

  4 maj 2021

 • Grundvattensituationen vecka 17

  Situationen har försämrats något för landets små grundvattenmagasin de senaste veckorna medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen. Beräkningar tyder på att nivåerna kommer vara under de normala i stora delar av Götaland och Svealand för både små och stora magasin de närmaste månaderna.

  27 april 2021

 • Nya verktyg för att följa förändringar i grundvattnets kemi

  SGU har utvecklat nya kartvisare och diagram för att göra det enklare att se trender i kemiska data från miljöövervakningen. Det går till exempel att följa hur försurningen har minskat, liksom hur halterna av metaller som bly och kadmium blivit lägre.

  22 april 2021

 • Intressant magmatisk skapelse vid Hárrevárddo i Norrbotten

  Kartering utförd av SGU i sydvästra Norrbotten visar på komplexa magmatiska förlopp skapade för 1 780 miljoner år sedan. Studien bidrar till vår kunskap om hur magman trängde fram under denna tid och om utvecklingen av magmatiska system.

  21 april 2021

 • Många fynd av organiska miljöföroreningar i enskilda brunnar

  Dricksvatten från fastigheter med enskild dricksvattenförsörjning innehåller ofta organiska miljöföroreningar, men som regel rör det sig om låga halter som inte utgör någon hälsorisk. Det visar en ny SGU-studie från tio olika kommuner.

  20 april 2021

 • Fyra nya 3D-modeller av geologi

  SGU har tagit fram nya 3D-modeller för geologi i Skåne, Halland, Västerbotten och Dalarna. Informationen är särskilt viktig för att skydda grundvattnet vid olika typer av exploatering i de berörda kommunerna.

  13 april 2021

 • Metallprisernas utveckling i mars

  Under mars månad rörde sig metallpriserna relativt lite. En av de metaller som utmärkte sig var nickel, vars pris sjönk till följd av att en ny processteknik introducerats i Kina,

  7 april 2021

 • Fler insatser behövs för att nå miljömålen

  Det omfattande miljöarbetet inom staten ger effekt och bidrar till att nå miljömålen. Men mer behöver göras av hela samhället, inte minst för att uppnå miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”.

  31 mars 2021

 • Grundvattensituationen vecka 13

  Situationen för landets grundvattenmagasin har förbättrats och normaliserats under årets första månader. Från och med denna vecka omfattar nyheten om grundvattensituationen också en beräkning av grundvattennivåer längre fram i tiden.

  30 mars 2021

 • Ny karta berättar om istiden i Jämtland

  SGU har tagit fram en karta som visar istida landformer inom Jämtlands län. Kunskap om landformernas utbredning är viktig för vattenförvaltning och för åtgärder inom klimatanpassning, samt för att förstå länets komplexa och spännande istidshistoria.

  29 mars 2021

 • Webbinarier hjälper natur- och kulturguider att lyfta sevärd geologi

  Nu startar en serie webbinarier i sju delar för att hjälpa besöksnäringen att förmedla geologi på spännande och pedagogiskt sätt. Serien fokuserar på geologin i gränstrakterna mellan Dalarna och Norge.

  24 mars 2021

 • Nytt vatten ger Hemavan möjlighet att utvecklas

  I slutet av 2020 genomfördes de sista arbetena för att ansluta till den nya vattentäkten i Hemavan. Samtliga hushåll med kommunalt vatten får nu sitt vatten från den nya täkten, som upptäcktes tack vare SGU:s fältundersökningar.

  23 mars 2021

 • Lovande potential för åtråvärda metaller i Bergslagen

  Mätningar utförda av SGU i Bergslagen visar på lovande potential för att basmetaller, som till exempel nickel och koppar, samt platinagruppens element (PGE) kan förekomma i ekonomiskt intressanta koncentrationer.

  22 mars 2021

 • Världsvattendagen den 22 mars

  Idag, den 22:a mars, är det Världsvattendagen, en temadag instiftad av FN för att uppmärksamma betydelsen av färskvatten, och för att verka för ett hållbart hanterande av våra vattenresurser.

  22 mars 2021

 • SGU kritisk till särskild lämplighetsprövning för alunskiffer

  Den statliga utredningen om alunskiffer som blev klar i december 2020 har varit ute på remiss. I sitt yttrande är SGU kritisk till förslaget om särskild lämplighetsprövning för alunskiffer i minerallagen.

  18 mars 2021

 • SGU:s arbete med klimatanpassning ger resultat

  Miljö- och klimatfrågor kommer in i det mesta av SGU:s arbete. Det behövs mer aktuell geologisk information om allt från grundvatten, kustlinjer till frågor om ras och skred.

  18 mars 2021

 • Mer kunskap om förorenade sediment

  SGU presenterar pågående och kommande projekt under nätverkets Renare marks vårmöte 24-25 mars.

  17 mars 2021

 • Regeringen vill förbättra tillståndsprocessen för kritiska metaller och mineral

  Tillståndsprocessen och regelverket för att få fram svenska innovationskritiska metaller och mineral ses över. Regeringen har tillsatt en utredning för se hur regelverk och processer kan bli enklare och snabbare.

  12 mars 2021

 • Nya data från flygmätningar i Skåne och Blekinge

  Data från SGU:s helikopterburna undersökningar i Blekinge och Skåne under hösten 2019 finns nu tillgängliga i 3D-visare på SGU:s webb och via kundservice.

  10 mars 2021

 • Så används SGU:s information om jordarter

  Jordartskartan tillhör SGU:s mest efterfrågade produkter. I en ny rapport beskrivs på vilket sätt jordartsgeologin är viktig för flera frågor i samhället och hur informationen kan bidra till att besvara dessa frågeställningar.

  8 mars 2021

 • Metallprisernas utveckling i februari

  Många basmetallpriser steg i februari, medan ädelmetallernas pris sjönk. "Fordonsmetaller" som kobolt och litium, samt rodium, steg däremot kraftigt. I slutet av februari gick många priser ned.

  2 mars 2021

 • Hållbar värdekedja för batterier mål för nytt regeringsuppdrag

  Nu är arbetet inom regeringsuppdraget Utvecklad myndighetssamverkan för en hållbar värdekedja för batterier igång. Första delrapporten innehåller en analys av handlingsförslagen i Fossilfritt Sveriges strategi för en hållbar batterivärdekedja.

  26 februari 2021

 • Ny jordartsinformation längs Göta älv

  Informationen kommer bland annat att användas i viktiga insatser för klimatanpassning i Sveriges mest ras- och skredkänsliga område – Göta älvdalen.

  25 februari 2021

 • Grundvattensituationen vecka 8

  I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden i sydöstra Sverige. I de små magasinen är situationen över eller mycket över den normala i stora delar av landet.

  23 februari 2021

 • Ny chans att se webbinariet om nya underlag för arbete med grundvatten

  Missade du SGU:s webbinarium om de nya underlag som tagits fram för arbete med Sveriges grundvatten. För dig som är intresserad finns chansen att i efterhand se och höra presentationerna i en film.

  17 februari 2021

 • Projektet Naturnära jobb föreslås fortsätta

  Satsningen Naturnära jobb har redan gett runt 340 tjänster i hela landet under hösten 2020 och SGU och andra ansvariga myndigheter föreslår nu en förlängning och utökning av uppdraget. Det presenteras i en rapport till regeringen.

  17 februari 2021

 • Nya kartvisare och diagram för grundvattennivåer

  SGU lanserar nya kartvisare med diagram för grundvattennivåer som en del av utbyggnaden och utvecklingen av SGU:s grundvattennät. Kartvisarna är bra verktyg för den som vill se hur nivåerna ser ut mer i detalj på en viss plats.

  15 februari 2021

 • Fördelning av medel till geovetenskaplig forskning 2021

  SGU:s medel för tillämpad geovetenskaplig forskning och riktad geovetenskaplig grundforskning tilldelas år 2021 fyra olika projekt.

  12 februari 2021

 • Ny karttjänst om grundvattentillgång i små magasin

  SGU lanserar en ny karttjänst för grundvattentillgång i små magasin som omfattar kartvisare, nya data och tillhörande rapport. Syftet är att underlätta riskbedömning och samhällsplanering för enskild vattenförsörjning.

  11 februari 2021

 • Ny karttjänst om berggrundens förmåga att leda vatten

  SGU lanserar en karttjänst för hydraulisk konduktivitet i berg, ett mått för bergets förmåga att leda grundvatten. Den nya tjänsten. som omfattar kartvisare, nedladdning av data och tillhörande rapport, underlättar för projekt där grundvatten i berg är en viktig fråga.

  11 februari 2021

 • Sveriges sandstenar är viktiga naturresurser

  SGU har sammanställt hur Sveriges sandstenar och kvartsiter används och var de förekommer. Dessa bergarter har stor betydelse som industrimineral och ballast, och är viktiga för lagring av koldioxid, grundvattenförsörjning och geotermi.

  9 februari 2021

 • Fem nya rapporter om grundvatten i Östergötland, Uppland och Ångermanland

  SGU har kartlagt och beskrivit fyra grundvattenmagasin i Östergötland, två i Uppland och sju i Ångermanland. Informationen publiceras i form av fem nya rapporter, samt i kartvisare och databaser.

  4 februari 2021

 • Metallprisernas utveckling i januari

  Metallpriserna rörde sig svagt nedåt i januari med några få undantag för exempelvis kobolt som ökade, zink som föll, samt silver, som steg sista dagarna i månaden.

  3 februari 2021

 • Nytt stöd för att bedöma och motverka erosion längs Skånes kust

  En ny SGU-rapport beskriver hur stränderna förändras och ger underlag för bättre klimatanpassning längs Skånes kust. Inom kustzonsplanering ger rapporten stöd i att bedöma erosions- och översvämningsrisker samt att bestämma möjliga skyddsåtgärder.

  2 februari 2021

 • SGU:s bidrag för att utveckla Östersjöregionen

  SGU har under åren 2016-2020 genomfört ett stort antal projekt inom ramen för EU:s östersjöstrategi, som syftar till att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

  1 februari 2021

 • Nya jordartsdata finns tillgängliga

  Ny jordartsinformation finns för områden mellan Uppsala och Stockholm, längs kusten utanför Skellefteå samt söder om Kalmar.

  28 januari 2021

 • Flygmätningar i Närke ger ny kunskap om slättens grundvatten

  De helikopterburna TEM-mätningarna över Närkeslätten 2018 har gett ny kunskap om marken på djupet: SGU har tagit fram en 3D-modell av Närkeslättens geologi och gjort nya bedömningar av grundvattenförhållandena för ett antal delområden.

  27 januari 2021

 • Grundvattennivåer vecka 4

  I de sydöstra delarna av landet finns det stora grundvattenmagasin med nivåer som fortfarande är under eller mycket under de normala för årstiden. När det gäller de små magasinen sker en snabbare återhämtning som gör att nivåerna i större delen av landet är över eller mycket över de normala.

  26 januari 2021

 • Nya berggrundskartor från projekt Sydvästra Norrbotten

  Nu finns nya berggrundskartor för områden kring Porjus, Jokkmokk, Tjåmotis och Luvos i Norrbotten. Kartorna är en del i SGU:s projekt för kartläggning av malmpotentiella områden och dess geografiska utbredning.

  25 januari 2021

 • Ny rapport om förekomst av kritiska råvaror i Bergslagen

  SGU redovisar nu resultaten av provtagningar och analyser av borrkärnor och gruvavfall från Riddarhyttefältet, Grängesbergsfältet, Yxsjöberg och Stollberg i Bergslagen. Genom metoderna går det att få kunskap om förekomsten av kritiska råvaror i kvarvarande malm och i sandmagasin.

  22 januari 2021

 • Statistik om 2019 års produktion av ballast finns nu att ladda ned

  Den senaste utgåvan av Grus, sand och krossberg är nu publicerad och kan laddas ned från SGU:s webbplats.

  22 januari 2021

 • SGU bidrar till enhetliga geodata för hela EU

  SGU har nu levererat de sista datamängderna som ingår i införandet av Inspire, EUs direktiv för att det ska bli lättare att dela och använda geodata. De datamängder som levererats gäller tillstånd för prospektering och gruvbrytning samt energiresurser.

  21 januari 2021

 • Webbinarium om förbättrad grundvatteninformation

  SGU arrangerar den 16 februari ett webbinarium om nya verktyg och bättre information om grundvattnet. Evenemanget riktar sig till dig som jobbar med Sveriges grundvatten på nationell, regional och kommunal nivå.

  19 januari 2021

 • Planering och samverkan nyckel till hållbar ballastförsörjning i Skåne

  I Skåne län finns stora behov av ballast, men få möjligheter till lokal försörjning. För en mer hållbar materialförsörjning krävs bättre planering och ökad samverkan mellan bransch, kommuner, region och länsstyrelse, konstaterar SGU i en ny rapport.

  18 januari 2021

 • Nya föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor

  SGU har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor. De nya reglerna, som börjar gälla den första mars, är en modernisering och förenkling av de tidigare föreskrifterna med en anpassning till teknikutvecklingen i branschen.

  15 januari 2021

 • Metallpriser under 2020

  Covid-19-pandemin och den därpå följande nedstängningen kom självfallet att påverka metallpriserna under 2020.

  13 januari 2021

 • Geofysiska flygdata 2020 – SGU:s flygmätningar 60 år

  År 1960 började SGU med geofysisk kartläggning från luften. De första åren letade man efter järnmalm i norra Sverige och mätte endast magnetfältet. Idag, den 4:e januari, släpps data från 2020 års flyggeofysiska mätningar, samt TEM-data från Flinten.

  4 januari 2021