Skredbenäget område i närheten av Skene. Foto: Christian Öhrling, SGU

13 juli 2021

Digitaliserade jordartsdata längs Viskans dalgång

SGU har digitaliserat jordartsprofiler längs Viskans dalgång, som är ett riskområde för skred och ras. Informationen kan användas för att bedöma var riskerna för skred är som störst och var det är lämpligt att bebygga.

Viskans dalgång är ett av södra Sveriges mest skredbenägna områden. De nya digitaliserade jordartsprofilerna ger en övergripande bild av jordarternas stratigrafi längs dalgången. Informationen är viktig för planering av infrastrukturprojekt och för klimatanpassningsåtgärder kopplat till den förhöjda skredrisken. Jordartsprofilerna ökar också förståelsen för den kvartärgeologiska utvecklingen i området.

De digitaliserade jordartsprofilerna bygger bland annat på data från kvartärgeologiska undersökningar längs Viskans dalgång mellan åren 1932–1942. Med hjälp av detta underlag har SGU nu digitaliserat ett 20-tal jordartsprofiler.

Under hösten 2021 kommer SGU på uppdrag av Statens Geotekniska Institut (SGI) att undersöka möjligheterna att digitalisera ytterligare jordartsdata från Viskans dalgång.

Gå till jordartsprofilerna via SGU:s 3D-visare (nytt fönster)

Läs mer i SGU:s rapporter:

Digitalisering av historiska jordartsprofiler från Viskans dalgång (nytt fönster)

Geologisk beskrivning av Viskans och Häggåns dalgångar (nytt fönster)

Senast granskad 2021-07-13