2020

 • Grundvattennivåer vecka 53

  Grundvattensituationen är i stort sett oförändrad i praktiskt taget hela landet men i sydöstra Sverige är fortfarande grundvattennivåerna låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

  29 december 2020

 • Innovativa verktyg inom utbildningsprogrammet ITP308

  SGU:s internationella utbildningsprogram ITP308, om gruvor, hållbarhet och mänskliga rättigheter, arbetar vidare med innovativa idéer, digitalt material och nya planer under coronapandemin.

  27 december 2020

 • Ändringar i minerallagen med anledning av corona

  Regeringen föreslår ändringar i minerallagen med anledning av coronapandemins påverkan på gruvnäringen. Ändringarna gäller förlängningar av undersökningstillstånd. SGU har varit delaktig i förslaget.

  21 december 2020

 • Mer data och ökad kunskap om landets grundvattentillgångar

  Utökad nivåövervakning, mer information om landets tillgång på grundvatten och jordarter, nya 3D-modeller och bättre kunskap om grundvattenkemin. Det är några resultat av regeringens särskilda grundvattensatsning som nu avslutas.

  16 december 2020

 • SGU lanserar nytt verktyg för att visa framtida grundvattennivåer

  SGU lanserar nu en funktion som visar hur grundvattennivåer kan komma att förändras de närmaste månaderna. Bland nyheterna finns även en förbättrad funktion för att jämföra grundvattenkartor från olika perioder, från dagens situation tillbaka till 1984.

  15 december 2020

 • Jämtlands jordarter kartläggs på nytt

  SGU kartlägger jordarterna i Jämtlands län för att få fram moderna och digitala data. Informationen är viktig för att utveckla framtidens samhälle och för att bättre förstå Jämtlands geologiska historia.

  14 december 2020

 • Metallprisernas utveckling i november

  I november har metallpriserna stigit på bred front, med särskilt stark uppgång för priserna på koppar, järnmalm och platina.

  8 december 2020

 • Tio nya rapporter om grundvatten i Bohuslän, Uppland och på Gotland

  SGU har kartlagt och beskrivit åtta grundvattenmagasin i Bohuslän, två i Uppland och två på Gotland. Informationen publiceras i form av tio nya rapporter, samt i kartvisare och i databaser.

  3 december 2020

 • Här planerar SGU att kartlägga kommande år

  Syftet med SGU:s kartläggning är att ta fram det geologiska underlag som samhället behöver. Ta del av SGU:s plan för geologisk kartläggning de kommande åren.

  2 december 2020

 • Strängare regler och mer kunskap kring hantering av alunskiffer

  Lämplighetstest, särskild utredning inför prospektering, samt mer kunskap och bättre spårbarhet. Det är några av de åtgärder som en statlig utredning föreslår för att öka säkerheten vid hantering och utvinning av metaller ur alunskiffer.

  1 december 2020

 • Ökat skydd för Höga kustens unika geologi

  SGU har tagit fram en ny metod för att klassificera geologiska naturvärden vid Höga kusten/Kvarkens skärgård. Syftet är att bättre skydda den unika geologin vid exploatering och markanvändning.

  26 november 2020

 • Grundvattennivåer vecka 48

  Grundvattennivåerna återhämtar sig i stora delar av landet, men i sydöstra Sverige dominerar fortfarande nivåer som är låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

  24 november 2020

 • SGU:s arbete med Hoburgs bank: viktiga rev upptäckta med ny teknik

  SGU:s avancerade kartläggning av havsbotten vid Hoburgs bank har gett detaljerade kartor över livsmiljön och geologin på botten. Små distinkta revstrukturer visat sig ha stor betydelse för livet i området.

  23 november 2020

 • Tre nya 3D-modeller av geologi

  SGU har tagit fram nya 3D-modeller för geologi i Bergslagen, Västernorrland och Uppsala. Informationen är särskilt viktig för att skydda grundvattnet vid olika typer av exploatering i de berörda kommunerna.

  19 november 2020

 • Sommar- och vintertorka – då är grundvattnet som lägst

  Grundvattnet når sina lägsta nivåer under två olika tidpunkter på året, beroende på var i landet man befinner sig. I en ny film förklarar SGU:s grundvattenexperter, och beskriver även hur klimatförändringen påverkar bildandet av grundvatten.

  11 november 2020

 • SGU:s flygmätningar i Östergötland –  nya fynd och möjliga vattentäkter

  Bättre planeringsunderlag för den framtida vattenförsörjningen i Motala, Linköping, Mjölby och Vadstena. Det är resultatet av SGU:s flygburna TEM-mätningar på Östgötaslätten, som nu redovisas i en rapport.

  6 november 2020

 • Lättare att hitta gruvkartor och prospekteringsrapporter

  Söktjänsterna för gruvkartor respektive prospekteringsrapporter har utvecklats för bättre sökbarhet, och har samtidigt flyttats till GeoLagret. Söktjänsten Georegister är inte längre tillgänglig via SGU:s webbplats.

  5 november 2020

 • Metallprisernas utveckling i oktober

  Förhållandevis små rörelser i skuggan av presidentvalet i USA och Kinas nya femårsplan. Det sammanfattar metallprisernas utveckling i oktober.

  4 november 2020

 • Grundvattennivåer vecka 45

  Grundvattennivåerna stiger nu på flera håll men i sydöstra Sverige dominerar fortfarande nivåer som är låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

  3 november 2020

 • Öppet webbinarium om geovetenskaplig forskning

  Den 11 november kan forskare, studenter och allmänhet ta del av geovetenskaplig forskning som finansieras av SGU.

  30 oktober 2020

 • Geokemisk kartläggning av morän och sediment i Östra Svealand

  SGU publicerar en ny rapport med tolkning av morän och sedimentgeokemi från Östra Svealand. Området är känt för mineral- och malmförekomster, historiska gruvor som Dannemora och bruksorter som Forsmark och Österbybruk.

  28 oktober 2020

 • Seminarium om framtida hantering av förorenade sediment

  SGU, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SGI och länsstyrelserna bjuder in till ett seminarium den 18 november om den framtida hanteringen av förorenade sediment.

  27 oktober 2020

 • Kostnad för godkänd miljöövervakning av grundvatten – 80 miljoner kronor

  Kostnaden för en miljöövervakning som klarar kraven från EU:s vattendirektiv och miljömålet för grundvatten uppskattas till 80 miljoner kronor per år. Det framgår av en SGU-utredning, som också jämför med dagens kostnad på 11 miljoner kronor.

  26 oktober 2020

 • Geokemisk kartläggning av morän och sediment på Öland och Gotland

  SGU publicerar en ny rapport om morän och sedimentgeokemi från Sveriges två största öar Öland och Gotland som rör kommunerna Mörbylånga, Borgholm och Gotland.

  22 oktober 2020

 • Naturnära jobb kapar borrör och lokaliserar grundvattenkällor

  Regeringssatsningen Naturnära jobb skapar enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för personer som står en bit bort från arbetsmarknaden. Tack vare satsningen får SGU värdefull hjälp med att kapa och försluta gamla borrör samt att inventera grundvattenkällor runt om i Sverige.

  20 oktober 2020

 • SGU deltar i järnvägsprojekt mellan Linköping och Stockholm

  SGU deltar i förberedelserna inför bygget av Ostlänken. Ny järnväg ska byggas längs en sträcka på 16 mil mellan Linköping och Stockholm. SGU bidrar med kartläggning av berggrunden och analys av bergkvalitet.

  8 oktober 2020

 • Metallprisernas utveckling i september

  Sjunkande metallpriser överlag, för såväl järnmalm som basmetaller och ädelmetaller, med rodium som ett av få undantag. Det är en sammanfattning av metallprisernas utveckling i september.

  7 oktober 2020

 • Grundvattennivåer vecka 41

  Det är fortsatt låga eller mycket låga nivåer för årstiden i de små magasinen i hela Svealand och större delen av Götaland, medan nivåerna i de stora magasinen är låga i södra och östra Götaland samt i delar av södra Norrlands inland.

  6 oktober 2020

 • Hydrologiskt nyår - brytpunkt för grundvattennivåer

  I dag firas det hydrologiska nyåret. Det sammanfaller på många håll med att grundvattennivåerna börjar stiga.

  1 oktober 2020

 • Goda exempel på åtgärder för bättre grundvatten

  SGU lyfter fram ett antal goda exempel på åtgärder som kan genomföras för att minska risken för skada på grundvatten. Tanken är att uppmuntra kommuner och myndigheter till att öka skyddet för grundvattnet.

  29 september 2020

 • Statistik för grus, sand och krossberg 2019

  SGU har sammanställt föregående års svenska produktion av ballast. Resultatet redovisas i en kommande publikation, men delar av innehållet presenteras redan nu.

  28 september 2020

 • Nya data om grafitfyndigheter utanför Norberg

  Resultatet från SGU:s kartläggningar 2019 i ett område nordväst om Norberg i Västmanlands län är nu klara. En sammanfattande rapport visar på intressanta mängder av det innovationskritiska mineralet grafit.

  26 september 2020

 • Grundvattennivåer vecka 39

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i Svealand, södra Norrland och betydande delar av Götaland. I de stora magasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland, östra Svealand samt södra och mellersta Norrland, medan de i västra Götaland och norra Norrland är över eller mycket över de normala.

  22 september 2020

 • Miljögifter från fiberbankar kan spridas uppåt i ekosystemet

  Miljögifter i fiberbankar riskerar att spridas till sin omgivning och påverka organismer uppåt i näringskedjan. Det bekräftas av en ny forskningsrapport som sammanfattar fyra års tvärvetenskapliga studier inom projektet Treasure.

  21 september 2020

 • Rådgivning till kommuner inför våtmarksprojekt

  SGU erbjuder gratis rådgivning till kommuner för att säkerställa att målen för grundvattentillgång uppfylls vid restaurering eller anläggning av våtmarker. Tjänsten pågår året ut.

  17 september 2020

 • SGU utvecklar sekundär utvinning med hjälp av extra anslag

  Regeringen fördelar femtio miljoner kronor extra på att utveckla och undersöka förutsättningen för sekundär utvinning av metaller. De extra medlen går till SGU, som föreslås ta hjälp av Naturvårdsverket.

  15 september 2020

 • SGU kartlägger Uppsala läns kust- och utsjöområden

  Just nu kartlägger SGU havsbotten och dess livsmiljöer i Uppsala läns kust- och utsjöområden. Kartläggningen utförs med SGU:s undersökningsbåt Ugglan och pågår till mitten av oktober.

  11 september 2020

 • Nya jordartsdata finns tillgängliga

  Ny jordartsinformation finns för områden runt Uppsala samt mellan Hjo och Karlsborg längs Vätterns västra strand.

  8 september 2020

 • Grundvattennivåer vecka 37

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, i Svealand och södra Norrland. I de stora magasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. Även i delar av Norrland finns områden med nivåer under de normala.

  8 september 2020

 • Metallprisernas utveckling i augusti

  Fortsatt rejält stigande priser för många metaller, däribland järnmalm, ädelmetaller och energimetaller. Guldpriset sjönk dock något. Det visar SGU:s statistik över den senaste månadens utveckling av metallpriser.

  7 september 2020

 • EU uppmärksammar bristen på kritiska råvaror

  EU-kommissionen varnar för att klimatmålen hotas på grund av brist på råvaror som till exempel metaller till batterier. I sin uppdaterade lista återfinns nu 30 material som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden.

  3 september 2020

 • Svensk-norskt projekt uppmärksammar geologiska naturvärden inom naturförvaltning och besöksnäring

  GEARS, ett EU-projekt i gränsregionen Dalarna och Norge för att lyfta geologi inom besöksnäring och naturförvaltning har gått i mål. Resultatet finns nu publicerat i en slutrapport.

  3 september 2020

 • Film visar geologi längs Förbifart Stockholm

  SGU har tagit fram ett kort videoklipp som visualiserar geologin längs sträckningen av Förbifart Stockholm.

  26 augusti 2020

 • Grundvattennivåer vecka 35

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i södra och östra Götaland, i Svealand och sydöstra Norrland. I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. Även i mellersta Norrland finns områden med nivåer under de normala för årstiden.

  25 augusti 2020

 • Ny kunskap om erosion vägleder vid planering av slutförvar

  Ny forskning visar att upp till 3,5 meter av berggrunden i Uppland eroderades under den senaste istiden. Forskningen förutspår även framtida erosion, vilket är viktigt för planeringen av slutförvaret av kärnbränsle.

  17 augusti 2020

 • Grundvattennivåer vecka 33

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i södra och östra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. Även i mellersta Norrland finns områden med nivåer under de normala för årstiden.

  11 augusti 2020

 • Metallprisernas utveckling under första halvåret 2020

  Metallpriserna under första halvåret präglas av två faser. De första månaderna föll priserna dramatiskt till följd av coronapandemin, för att fram mot sommaren stiga tillbaka till utgångsnivån. Priserna på ädelmetaller och järnmalm har dock stigit ännu mycket mer.

  6 augusti 2020

 • Grundvattennivåer vecka 31

  I de små magasinen är grundvattennivåerna under de normala eller mycket under de normala för årstiden i den södra och östra delen av Götaland, östra Svealand och i de sydöstra delarna av Norrland. I de stora magasinen är nivåerna låga i östra Götaland och södra Götaland samt i sydöstra Svealand och i delar av nordvästra och mellersta Norrland.

  28 juli 2020

 • Grundvattennivåer vecka 29

  I de små magasinen är grundvattennivåerna under de normala eller mycket under de normala för årstiden i östra Svealand, sydöstra delen av Götaland samt i de sydöstra delarna av Norrland. I de stora magasinen är nivåerna låga i östra Götaland och södra Götaland samt i sydöstra Svealand och nordvästra Norrland.

  14 juli 2020

 • Nyupptäckt process bakom istida landskapsformer

  Forskare har upptäckt en tidigare okänd process kopplad till nedisningen. Processen kallas glacial uppslitning och förklarar bildningen av de stora blockfält som finns att hitta på flera platser i Sverige.

  7 juli 2020

 • Drönare gör kartläggningen av mineralresurser enklare och mer hållbar

  De första testerna med drönare för geofysisk kartläggning har nu genomförts inom EU-projektet Smart Exploration. Flygningarna gjordes vid Blötberget utanför Ludvika och resultaten ser mycket lovande ut. Metoden med drönare kan spara både pengar, miljö och arbetstid.

  6 juli 2020

 • Nya rön om härkomsten av Bergslagens metasedimentära bergarter

  En stor del av berggrunden i Bergslagen och omgivning består av cirka 1,92–1,87 miljarder år gamla metasedimentära bergarter. Härkomsten (proveniensen) av de ursprungliga sedimenten som bildade de här bergarterna har undersökts för att få en bättre förståelse av de ursprungliga sedimentrörelserna och därigenom berggrundens utveckling i området. Analysresultaten och en första tolkning redovisas i en ny SGU-rapport.

  6 juli 2020

 • Metallprisernas utveckling i juni

  Priset på järn och ädelmetaller har legat stilla, medan priset på basmetaller har ökat i samband med öppnandet av Kina efter pandemin - det kännetecknar metallprisernas rörelser i juni.

  3 juli 2020

 • Ännu ett rekordår för svensk malmproduktion 2019

  Svensk malmproduktion ökade 2019 till 86,5 miljoner ton, den högsta någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med 19 procent, visar siffror från SGU:s årliga publikation Bergverksstatistik som nu finns ute.

  2 juli 2020

 • Grundvattennivåer vecka 27

  I de små magasinen är grundvattennivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i Svealand, större delen av Götaland och de sydöstra delarna av Norrland. I de stora magasinen är nivåerna låga i östra Götaland och Svealand, södra Götaland och nordvästra Norrland

  30 juni 2020

 • Resultat av SGU:s flygmätningar i Västergötland - nya möjliga vattentäkter

  Nya grundvattenfynd som skulle kunna användas för framtida vattenförsörjning. Det är ett av flera resultat från SGU:s flygburna TEM-mätningar i Karlsborg, Tibro och Hjo, som nu redovisas i en rapport.

  24 juni 2020

 • Nya jordartsdata finns tillgängliga

  Ny jordartsinformation finns för Tärnaby samt Blaiken- och Svärtträskgruvorna i Västerbotten liksom ett antal grundvattenmagasin i sydöstra Sverige.

  23 juni 2020

 • Gruvnäringen viktig för Sverige enligt befolkningen

  Gruvnäringen är viktig för Sverige och bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgång till viktiga metaller, nu och i framtiden. Det framgår av årets SOM-undersökning, där svenskarnas inställning till gruvor har undersökts.

  22 juni 2020

 • Bättre och tätare rapporter om landets grundvattennivåer

  Från och med idag, 16 juni, publicerar SGU kartor över landets grundvattennivåer varje vecka. Kartorna blir också mer detaljerade tack vare ett samarbete med SMHI för att beräkna nivåer på platser där SGU inte mäter.

  16 juni 2020

 • Grundvattennivåer vecka 25

  I större delen av Götaland, Svealand och södra Norrland är nivåerna i de små grundvattenmagasinen under eller mycket under de normala för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna låga i Skåne, östra Götaland och Svealand samt i fjällkedjan.

  16 juni 2020

 • Detaljavgränsning av grafitfyndigheten Nunasvaara

  SGU har detaljavgränsat riksintresset Nunasvaara i Kiruna kommun för dess innehåll av grafit.

  11 juni 2020

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet maj–juni

  Götaland och Svealand domineras fortsatt av nivåer under de normala för årstiden. På Gotland och i västra Svealand är nivåerna mycket under de normala. I de stora magasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand.

  9 juni 2020

 • Vänerns miljöföroreningar undersöks på djupet

  SGU undersöker i sommar Vänerns bottensediment. Kartläggningen är ett viktigt steg mot att minska spridningen av miljögifter och för att kunna sätta in rätt åtgärder och ta bättre beslut om vilka områden som ska saneras.

  8 juni 2020

 • Metallprisernas utveckling i maj

  Stigande metallpriser till följd av marknadens förväntning på en återhämtning av ekonomin, där bland annat järnmalmspriset steg med elva procent - det sammanfattar metallprisernas utveckling i maj.

  3 juni 2020

 • Energitorven i Sverige under 40 år – omställning mot odlingstorv

  Produktionen av energitorv minskade under 2019 och under de senaste fem åren har det brutits mer odlingstorv än energitorv i Sverige. SGU kan nu presentera statistik över hur uttaget av energitorv förändrats under de senaste 40 åren.

  3 juni 2020

 • Flera nya fynd av sällsynta jordartsmetaller i Bergslagen

  SGU har med hjälp av provtagning och analyser undersökt möjliga förekomster av sällsynta jordartsmetaller, REE, i Bergslagen. Resultaten, som bland annat omfattar upptäckt av REE-anrikningar på ett antal nya platser, redovisas i en ny rapport.

  2 juni 2020

 • Nya rapporter om grundvatten i Småland

  SGU har i två nya rapporter kartlagt och beskrivit fyra grundvattenmagasin i Torsås kommun. Informationen är viktig för en hållbar användning av vårt grundvatten.

  1 juni 2020

 • Rädda din brunn vid föroreningar och olyckor

  Sedan en tid använder räddningstjänsten SGU:s data om dricksvattenbrunnar. Det innebär att din brunn får ett bättre skydd i samband med olyckor, förutsatt att den är registrerad i SGU:s brunnsarkiv.

  29 maj 2020

 • Datavärdskapet för Miljögifter öppet för uttag och leverans

  Datavärdskapet för Miljögifter har öppnat sin databas, och det är nu möjligt att leverera miljöövervakningsdata och göra uttag av de data som hittills kommit in under 2020.

  26 maj 2020

 • Fyra nya rapporter om grundvatten i Hälsingland, Gästrikland och Småland

  SGU har kartlagt och beskrivit sex grundvattenmagasin i Söderhamns-, Ockelbo- och Växjö kommun. Informationen är viktig för en hållbar användning av grundvattenresurserna i de berörda kommunerna.

  25 maj 2020

 • Rapport om kobolt i södra Bergslagen

  SGU har tittat närmare på mineraliseringar av kobolt vid Vena gruvfält respektive Tunaberg i Bergslagens malmprovins. Undersökningen är intressant ur flera aspekter, inte minst för att kobolt är en hett efterfrågad batterimetall i omställningen till grön energi.

  20 maj 2020

 • Grundvattennivåer i maj

  Grundvattennivåerna i de små magasinen i Götaland och Svealand är nu under de normala för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under de normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand.

  20 maj 2020

 • Nytt ljus på järnmalmen vid Kallak

  I Norrbotten finns många av Sveriges mer betydande tillgångar av metaller och mineral. Det bekräftas av en ny SGU-rapport som kartlägger järnmalmen vid Kallak och andra potentiella järnmineraliseringar i närområdet.

  13 maj 2020

 • Tre nya rapporter om grundvattenmagasin i Småland

  SGU har kartlagt och beskrivit fyra grundvattenmagasin i Ljungby-, Värnamo- och Högsby kommun. Informationen är viktig för en hållbar användning av vattenresurserna i de berörda kommunerna.

  11 maj 2020

 • Metallprisernas utveckling i april

  April månad bjöd på svag positiv utveckling av priset på järn och basmetaller, medan ädelmetallerna steg något mer. Utvecklingen för "platinametallerna" var mer dramatisk.

  7 maj 2020

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet april–maj

  Grundvattennivåerna i de små magasinen fortsätter att sjunka och är nu under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under de normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand.

  6 maj 2020

 • Flygmätningar på låg höjd i Södermanland och Östergötland

  Från 11 maj till slutet av juli utför SGU geofysiska flygmätningar i Södermanlands och Östergötlands län. Mätningarna görs på 60 meters höjd och syftet är att kartlägga berggrunden.

  6 maj 2020

 • Ny analys av strukturer i Bergslagens berggrund

  SGU har i en ny rapport publicerat en strukturgeologisk analys av berggrunden i Bergslagen. Arbetet omfattar även data från en stor mängd fältobservationer i regionen.

  5 maj 2020

 • SGU föreslås få ett ökat ansvar för grundvatten inom vattenförvaltningen

  SGU är positiva till förslaget att få ökat ansvar inom vattenförvaltningen, men anser att det extra arbete det skulle innebära är kraftigt underfinansierat.

  4 maj 2020

 • Undervisa om naturresurser och cirkulär ekonomi i Minecraft

  SGU leder ett nytt projekt inom EU för att ta fram Minecraft-baserat lärarmaterial för låg- och mellanstadiet för att lära ut kunskap om naturresurser, cirkulär ekonomi och hållbarhet.

  28 april 2020

 • Sanering Fredriksberg

  På Fredriksbergs fabriksområde i Ludvika kommun har industrier funnits sedan början av 1700-talet. Med hjälp av SGU har nu arbetet med att sanera marken och riva fabriksbyggnaderna påbörjats.

  27 april 2020

 • Grundvattennivåer i april

  Några veckors torka och utebliven snösmältning gör att nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. I stora magasin är nivåerna fortfarande under de normala i sydöstra Sverige, medan resten av landet har nivåer nära eller över de normala.

  21 april 2020

 • Kunskapsstöd inför våtmarksåtgärder

  SGU bidrar för tredje året i rad med hydrogeologiskt stöd inför arbetet med restaurering av våtmarker inom lokala naturvårdsprojekt. En fungerande våtmark bidrar till en mängd ekosystemtjänster och kan i vissa fall stärka vattenförsörjningen.

  15 april 2020

 • Grundvatten i fokus 2019

  I den årliga uppföljningen av arbetet med Sveriges miljömål under förra året framgår att grundvattenfrågorna i samhället lyftes fram i många sammanhang.

  8 april 2020

 • Metallprisernas utveckling i mars

  Även på metallpriserna har coronaviruset satt sin prägel. Under mars månad har de flesta metallpriser fallit markant, men järnmalmspriset håller emot och guldpriset har till och med ökat något.

  8 april 2020

 • Ny kunskap om övergödningen i Östersjön

  SGU undersökte sommaren 2019 havet runt Gotland och i Bråviken för att se i vilken grad fosfor i bottensedimenten bidrar till Östersjöns övergödning. Resultaten ger ny kunskap om vilka åtgärder mot övergödning som kan vara effektivast.

  7 april 2020

 • Nya rapporter om berggrunden i Bergslagen och Norrbotten

  SGU har tagit fram två nya rapporter om berggrunden i två olika områden i Bergslagen respektive Norrbotten, den ena från Yxsjöberg, väster om Grängesberg, och det andra från Tjårrojåkka, sydväst om Kiruna.

  3 april 2020

 • Workshop om geoparker och geoturism

  Mer geologi i besöksnäringen diskuteras vid Naturum i världsarvet Höga Kusten i oktober.

  30 mars 2020

 • Ny nationell samordning av dricksvattenfrågor

  En ny nationell samordningsgrupp för dricksvatten ska göra arbetet mer aktivt och drivande. Vid gruppens första möte 24 mars enades tio myndigheter och aktörer om ett antal fokusområden framöver.

  25 mars 2020

 • Nytt om mineral- och bergartsförekomster i nordöstra Norrbotten

  En ny rapport från SGU sammanfattar förekomster av malm och mineral i nordöstra Norrbottens län. Arbetet förbättrar den geologiska informationen och kunskapsläget om mineralförekomsterna och deras relation till berggrunden i området.

  23 mars 2020

 • Grundvattennivåer i mars

  Nivåerna i de små magasinen är alltjämt över eller mycket över de normala för årstiden på de flesta håll. När det gäller stora magasin finns fortfarande områden med lägre nivåer än normalt i landets östra delar men i övrigt är nivåerna nära eller över de normala.

  19 mars 2020

 • Ny information om svavelhalt i kartvisarna Bergartskemi och Ballast

  Kartvisarna Bergartskemi och Ballast har utökats med information om svavelhalt i bergarter. Bakom förändringen ligger ett ökat intresse från industrin.

  12 mars 2020

 • Metallprisernas utveckling i februari

  Coronaviruset och finansiell oro har satt sin prägel på utvecklingen av metallpriserna i februari. De flesta ädelmetallerna steg kraftigt i pris i februari, förutom silver, liksom järnmalmen som återhämtade sig från svackan i januari.

  10 mars 2020

 • Nytt verktyg mot stranderosion

  Klimatförändringar förväntas ge högre havsnivåer som ökar kustens påverkan av extrema väderhändelser. För att underlätta klimatanpassning längs kusterna har SGU utvecklat ett stödverktyg som visar hur kustnära sediment eroderas, transporteras och avsätts.

  9 mars 2020

 • Nya funktioner i GeoLagret

  SGU har byggt in nya funktioner i GeoLagret, SGU:s sökbara databas för geologisk information. Bland nyheterna finns tydligare koppling till andra relevanta produkter, ny design och fler funktioner för att hantera sökresultat.

  4 mars 2020

 • Innovationskritiska metaller och mineral i Bergslagen

  I Bergslagen finns många av de innovationskritiska metaller och mineral som behövs för att klara klimatomställningen. Det bekräftas av en ny SGU-rapport där Bergslagens potential för såväl primär och sekundär utvinning av de aktuella materialen har kartlagts.

  2 mars 2020

 • SGU:s fartyg klart för ytterligare tjugofem års undersökningar

  SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor moderniseras med ny miljövänlig framdrivning och förbättrad arbetsmiljö. Upprustningen sker på Oskarshamnsvarvet. Fartyget är klart för ytterligare tjugofem års tjänst från våren 2021.

  28 februari 2020

 • SGU:s externa forskningsbidrag 2020

  SGU:s tilldelning av årets medel för geovetenskaplig forskning har nu beslutats. Syftet med stödet är att möta samhällets behov av tillämpad geologi och bidra till en hållbar utveckling.

  27 februari 2020

 • Bra bergmaterial i Mälardalen minskar klimatavtryck

  SGU har tagit fram nya data om bergkvaliteten i Mälardalen. Informationen är viktig för att kunna utnyttja lokalt bergmaterial och på så sätt minska antalet tunga transporter i ett mer hållbart samhälle.

  25 februari 2020

 • Nya jordartsdata för Trestad och Luleå

  Det har nu tillkommit ytterligare områden med uppdaterade jordartsdata. Ny jordartsinformation finns för Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg samt Luleå.

  24 februari 2020

 • Grundvattennivåer i februari

  De små magasinen har fortsatt nivåer över eller mycket över de normala i betydande delar av landet. Även de stora magasinen har återhämtat sig och på de allra flesta håll är nu nivåerna nära de normala.

  20 februari 2020

 • SGU får ny generaldirektör

  Regeringen har utsett Anneli Wirtén till ny generaldirektör för SGU. Hon kommer närmast från en roll som länsråd i Jönköping och tillträder den första mars 2020.

  7 februari 2020

 • Metallprisernas utveckling i januari

  Några veckor in på året gjorde coronaviruset avtryck på metallpriserna, där särskilt basmetallerna började falla rejält. Åt motsatta hållet gick priset på rodium och palladium, som steg med 68 respektive 20 procent.

  4 februari 2020

 • Så bidrar SGU till att utveckla Östersjöregionen

  SGU har lämnat in den sista rapporteringen av hur SGU:s arbete kopplar an till EU:s strategi för Östersjöregionen och som belyser det arbete som gjorts under 2019.

  30 januari 2020

 • Ny information om västra Bergslagens geokemi

  SGU publicerar en ny rapport om morängeokemi i västra Bergslagen. Området är känt för mineral- och malmförekomster och historiska gruvor till exempel Yxsjöberg, Långban, Hällefors och Grythyttan.

  23 januari 2020

 • Grundvattensituationen 1984-2019

  SGU har sammanställt två figurer för landets kommuner som visualiserar grundvattennivåerna under 36 år, perioden 1984–2019, i små och stora magasin. Figurerna gör det möjligt att studera utvecklingen i landets kommuner och se mönster i nivåerna över tiden.

  22 januari 2020

 • Grundvattennivåer i januari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala i hela landet. I de stora magasinen har en viss återhämtning noterats: i östra och södra delarna av landet är nivåerna fortfarande under de normala medan läget är tämligen normalt i övriga landet.

  21 januari 2020

 • Nya data för europeiskt samarbete

  Nu hittar du nya Inspiredata om geofysik, havsbottnen, grundvattenförekomster och mineralresurser på SGU:s webbplats. Inspiredata är harmoniserade data som kan användas tillsammans med andra länders geologiska data.

  16 januari 2020

 • Nya ämnen att leta efter i grundvattnet

  Flera nya läkemedel och PFAS-ämnen behöver provtas i grundvattnet i Sverige.

  15 januari 2020

 • Metallpriser under 2019

  2019 blev ett händelserikt år för metallpriserna. Priserna på ädelmetaller och järnmalm ökade. För basmetallerna nickel och koppar steg priset medan värdet på bly och zink sjönk. Batterimetallerna fortsatte falla.

  14 januari 2020

 • Nya jordartsdata finns tillgänglig

  Nu finns ytterligare områden med uppdaterade jordartsdata. Ny jordartsinformation finns bland annat för Torsby, Gällivare-Malmberget, delar av Östergötland, söder om Kalmar samt ett antal mindre områden i anknytning till grundvattenkartläggning.

  13 januari 2020

 • Nya rön om berggrundsgeologin i södra Sverige

  SGU har studerat den berggrundsgeologiska utvecklingen i södra Sverige. Bland den nya informationen finns åldersbestämningar och bergartskemiska analyser som delvis ger en ny bild av utvecklingen i regionen.

  8 januari 2020