Ytan på ett berg. Foto.

Foto: Claes Mellqvist/SGU.

Geologiska namn i Sverige

En harmoniserad geologisk nomenklatur underlättar geologisk kommunikation mellan geologer och ute i samhället.

Det finns ett behov, både i samhället i stort, och bland geologer att använda en aktuell och harmoniserad nomenklatur vid beskrivningar av geologiska förutsättningar i Sverige. Internationellt samarbete har lett till en ökad medvetenhet om behovet av att harmonisera den svenska geologiska nomenklaturen med befintlig internationell nomenklatur, enligt till exempel International Stratigraphic Guide. Det gäller inte minst föråldrade geologiska namn på enheter som tidigare namngivits enligt äldre namngivningsprinciper och fall där flera namn – mer eller mindre väldefinierade – använts jämsides för samma geologiska företeelse,vilket skapar en förvirring om vad namnet egentligen representerar.

Därför arbetar Svenska geologiska namnkommittén för att formalisera och anpassa den svenska nomenklaturen enligt internationella litostratigrafiska, kronostratigrafiska och biostratigrafiska riktlinjer för namngivning av geologiska lager/lagerföljder. På ett liknande sätt arbetar kommittén med att formalisera nomenklaturen för litodemiska (magmatiska och metamorfa) enheter i svensk berggrund, till exempel urbergets intrusioner, för tektonostratigrafiska enheter såsom fjällkedjans skollor och för strukturer.

Svenska geologiska namnkommittén är underställd Svenska nationalkommittén för geologi och Kungliga Vetenskapsakademien. Alla geovetare som arbetar med svensk geologi är välkomna att bidra till uppbyggnad och underhåll av den svenska geologiska nomenklaturen via förslag till Svenska geologiska namnkommittén. En guide för namnsättning av geologiska enheter och strukturer har publicerats i GFF (Kumpulainen, R.A. (red.), 2016: Guide for geological nomenclature in Sweden. GFF 139: 3-20, DOI: 10.1080/11035897.2016.1178666, tryckt version 2017), se länken på denna sida.

Förslag till nya namn, revidering av befintliga namn eller formalisering av befintliga namn lämnas till Svenska geologiska namnkommittén genom att fylla i blanketten Blankett för geologiska namn i Sverige och skicka den med e-post till adressen nedan. Frågor och synpunkter kan också skickas till denna adress. Kommittén står till förfogande för rådgivning kring geologisk nomenklatur i Sverige och prövar inkomna förslag mot rekommendationerna i guiden. En databas och söktjänst planeras vid SGU, där information kommer att vara fritt tillgänglig. Under tiden finns en lista med aktuella geologiska namn i Sverige, se länk på denna sida.

E-postadress till Svenska geologiska namnkommittén: geologiska_namn@sgu.se

Guide till namnsättning

Blankett för geologiska namn i Sverige

Ytterligare information till Blankett för geologiska namn

Aktuella geologiska namn i Sverige

Senast granskad 2023-03-16

Namnkommittén 2023

Linda Wickström, Sveriges geologiska undersökning
Peter Bengtson, Universität Heidelberg
Stefan Bergman, Sveriges geologiska undersökning
Mikael Calner, Lunds universitet
Nils Jansson, Luleå Tekniska Universitet
Mark Johnson, Göteborgs universitet
Risto Kumpulainen, Stockholms universitet
Stephen McLoughlin, Naturhistoriska Riksmuseet
Annika Wasström, Boliden AB