Stenar och berg.

Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU.

Natur- och kulturvärden

Under historien har de geologiska förutsättningarna format och påverkat den mänskliga kulturen. Tillgång på material, energi och goda markförhållanden har styrt utvecklingen av vårt samhälle. Av den här anledningen rymmer naturen och vår omvärld en stor mängd geologiskt anknutna värden.

Naturvård handlar om att identifiera och förvalta områden som har specifika naturvärden, såsom geologiska företeelser. De har ett värde som referensområden för till exempel landformer, bergarter, mineral och fossil eller genom att spegla den geologiska utvecklingen, på såväl kort som lång sikt.

Geologin är en grundförutsättning i flera sammanhang och därför förekommer det flera olika sätt att beskriva värden. Geologiska naturvärden inbegriper de värden som berättar något om den geologiska historien eller visar geologiska företeelser och processer. Det är de bildningar som ger oss en inblick i planeten Jordens ofantliga historia.

Är geologiska förhållanden däremot en förutsättning för en värdefull flora och fauna – till exempel en kalkrik morän eller en lättvittrad och näringsrik bergart – är dessa naturvärden ekologiska. De geologiska förutsättningarna har styrt var malmbrytning har kunnat växa fram, medan bevarade bruksmiljöer kring gruvor och hyttor representerar kulturella och historiska värden.

Geologiska förutsättningar är med andra ord inte synonymt med geologiska naturvärden, men kan förstås innehålla sådana.

Naturvård på olika sätt

I naturvårdsarbetet är den geologiska informationen en viktig pusselbit, inte minst för att den visar hur vårt landskap har utvecklats genom årmiljonerna.

De geologiska förhållandena är en del av de grundläggande förutsättningarna för den biologiska mångfalden – det finns ofta en direkt koppling mellan förekomsten av olika växter och djur och markytans form, berggrundens sammansättning, jordarternas fördelning, markvattenförhållanden och markens kemiska egenskaper.

Det finns dock intressanta skillnader mellan geologiska och biologiska naturvärden. Medan båda aspekterna handlar om platser med höga naturvärden, kan geologiska prover behöva tas från platsen för att dokumenteras och bevaras. Därför kan geologisk naturvård handla om skydd och skötsel av både platser och prover.

En ytterligare aspekt på geologiska naturvärden och naturvård är att exploaterande verksamhet inte automatiskt är ett hot mot värdena. Genom grävning och brytning blottläggs de geologiska bildningarna och geologiska naturvärden kan på så sätt exponeras. För dessa platser gäller dock alltid att naturvårdens uppgift är att verka för skydd mot skador på de värdefulla geologiska bildningarna och för deras förvaltning.

Kartvisaren Geologiskt intressanta platser

Kartvisaren Geologiskt intressanta platser innehåller information om geologiska platser som har ett intresse ur ett geologiskt vetenskapligt perspektiv och därmed visar geologiska naturvärden. De kan också vara besöksvärda eller användbara för att sprida geologisk kunskap.

Senast granskad 2023-03-28