Kungörelser

Beslut som Sveriges geologiska undersökning (SGU) fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

SGU fattar ibland beslut som direkt eller indirekt berör Sveriges invånare, organisationer och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet. Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att SGU meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.