Bergtäkt, Hardeberga. Foto.

Vy över bergtäkt.

Foto: Cecilia Jelinek, SGU

Bergmaterial för byggande

För att kunna bygga hus, infrastruktur och andra anläggningar är det nödvändigt med tillgång på bergmaterial. I Sverige använder vi årligen cirka 100 miljoner ton ballast till vägar, järnvägar och betong.

SGU sammanställer årligen statistik över mängden ballast som levereras från landets tillståndspliktiga täkter. Hur mycket ballast som behövs beror på aktiviteten inom bygg- och anläggningsbranschen och är starkt kopplad till byggkonjunkturen. De senaste åren har det levererats mellan 70 och 100 miljoner ton ballast från täkter.

Svensk ballastproduktion

Hållbar materialförsörjning

En hållbar materialförsörjning innebär att samhällets långsiktiga behov av ballast i  en region tillgodoses på ett resurseffektivt sätt med minimal påverkan på miljön och människors hälsa och utan att framtida generationers behov av material äventyras. Utgångspunkten är att materialet främst ska utgöras av krossat berg. Naturgrus ska enbart användas till områden där inte ersättningsmaterial finns. Naturgrusuttag ska inte stå i konflikt med dricksvattenintressen och vattenförsörjningsplanering. Att bevara våra naturgrusavlagringar är en precisering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, som SGU ansvarar för. Tillgången på berg som är möjligt att använda som bergmaterial till byggande är mycket god i Sverige. Hänsyn till naturvärden och annan markanvändning, samt otillräcklig kvalitet hos berget, kan dock begränsa tillgången avsevärt i vissa regioner.

Hållbar materialförsörjning 

Att använda krossat berg

Stöd vid ansökan om grus- och bergtäkter

SGU:s bidrag till  en hållbar materialförsörjning består såväl av geologiska faktaunderlag som yttranden i samband med ansökningar om grus- och bergtäkter. Här publicerar vi information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för täkter. Det är bland annat checklistor som kan användas som stöd för ansökan om täkt och för myndigheter vid granskning och tillsyn.

Stöd vid ansökan om grus- och bergtäkter

Entreprenadberg

Även restprodukter från till exempel bygg- och anläggningsarbeten, så kallat entreprenadberg, kan användas som ballastmaterial.

Entreprenadberg

Bergkvalitet

SGU:s bergkvalitetsinformation kan användas för utvärdera det bästa användningsområdet för olika bergarter. Bergkvalitetskartan ger också punktvisa uppgifter om berggrundens naturliga gammastrålning i form av radiumhalt (radiumindex) och aktivitetsindex.

Bergkvalitetskartan

Natursten

Natursten, ofta med svenskt ursprung, används bland annat till husfasader, trappor, kantsten och golv. För att hitta rätt sorts material behövs information om var lämpliga bergarter finns.

Natursten för byggande

Riksintressen

SGU beslutar om riksintressen för värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 7§ andra stycket miljöbalken. Riksintressen kan utses för såväl värdefulla ballastmaterial som natursten.

Områden med mineraliska ämnen av riksintresse (nytt fönster)

Kartvisaren Riksintressen, mineral (nytt fönster)

Senast granskad 2020-11-25