Bergarternas egenskaper bestämmer användningsmöjligheterna. Viktiga egenskaper är till exempel bergarternas färg, färgstyrka, färgblandning, kornstorlek samt struktur och textur. Det är också viktigt att stenytans utseende och färg är beständig samt att bergarten kan motstå vittring och missfärgning.

När man undersöker de tekniska egenskaperna används analysmetoder som mäter densitet, vattenabsorption, formförändring vid vattenabsorption, porositet, motståndsförmåga mot avnötning, polerbarhet, tryckhållfasthet, tillåten tryckpåkänning, böjhållfasthet, tillåten böjpåkänning, elasticitet, längdutvidgning och frostbeständighet.

Avgörande för möjligheten att bryta stenen är också vilken blockstorlek man kan få. Blocken måste till exempel vara fria från småsprickor, "stick", fläckar och ränder.

Det är bara en mindre del av den sten som tas ut som håller en tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas som byggnadssten. Stora upplag förekommer därför med så kallade skut. Försök pågår att använda denna till ballaststen.

Aktiva naturstenstäkter i Sverige finns med i Kartvisaren Ballast (nytt fönster)

Användningen av natursten ökar

Stenanvändningen är på uppgång i världen. Detta beror bland annat på naturstenens skönhet samt dess långa livslängd. Jämfört med andra material används dessutom mycket lite energi under stenens livscykel som byggnadsmaterial, det vill säga från brytning till användning.

Riksintressen

SGU har beslutat om ett antal riksintressen för byggnads- och monumentsten enligt 3 kap. 7§ andra stycket miljöbalken.

Fyndigheter med värdefulla ämnen eller material av riksintresse (pdf, nytt fönster)

Kartvisaren Riksintressen, mineral (nytt fönster)

Tillståndsgivning

Att söka efter natursten kräver tillstånd av markägaren. Tillstånd att bryta (utvinna) natursten (täkttillstånd) söks hos länsstyrelsen. Tillståndsgivningen regleras i miljöbalken.

Lästips:

Nordic Stone, UNESCO Publishing, Geological Science Series (red. O. Selonen & V. Suominen), 2003, s. 64.