För att bygga och underhålla ett hållbart samhälle behövs planering. Byggande av hus, vägar och andra förändringar i mark- och vattenanvändning får konsekvenser för omgivningen lång tid framåt. Länsstyrelser och kommuner ansvarar för regionala och kommunala planer. Vid planläggning och byggande ska man inte bara ta hänsyn till anspråken från människorna i dagens samhälle utan också till behoven hos kommande generationer. Planeringen måste därför, på både kort och lång sikt, beakta markanspråk både för till exempel byggnationer och för utvinning av naturresurser.

För planer och beslut behövs relevanta och kvalitetssäkrade underlag.

Geologisk information utgör sådana underlag och har stor betydelse i många problemställningar och planeringsfrågor. Informationen ska användas för bedömningar av till exempel markstabilitet, grundförhållanden, grundvattenförekomster, geologiska formationer med höga naturvärden, naturresurser som till exempel torv, naturgrus, berg lämpligt för krossning. Kunskap och medvetenhet behövs hos planerare och beslutsfattare om hur denna information bör användas. SGUs roll är att tillhandahålla denna information och säkerställa att den leder till bra planer och beslut.

Geologisk information i samhällsplaneringen