Vatten och hav.

Foto: Benno Kathol, SGU.

Så styrs SGU

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten.

SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet och det är regeringen som beslutar om förutsättningarna för SGU:s verksamhet. Det sker dels i årliga så kallade regleringsbrev, dels genom förordningar. Dessutom styrs vi, liksom andra svenska myndigheter, av de generella regelverken om ekonomisk styrning samt myndigheternas befogenheter och skyldigheter.

Varje år rapporterar SGU till regeringen vad vi har gjort under föregående budgetår utifrån de återrapporteringskrav regeringen ställer.

Senast granskad 2023-02-24