Regeringsuppdrag 2018

Moderna beredskapsjobb

SGU ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt från och med 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna och därmed även SGU ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

SGU ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Ansvariga hos SGU: Göran Risberg (avdelningschef Verksamhetsstöd) och Christina Wallman (HR-chef)

Nationell strategi för regionalt tillväxtarbete

SGU ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020. SGU ska även redovisa vad som finns kvar att göra fram till 2020.

Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 27 april 2018.

Ansvarig hos SGU: Lars-Inge Larsson (avdelningschef Samhällsplanering)

Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser

SGU ska under 2018–2020 årligen redovisa genomförda insatser för att förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. Redovisningen ska minst omfatta en beskrivning av insatser, dess resultat samt eventuella förbättringsförslag inom områdena tredimensionell modellering, förbättrat geologiskt underlag vid ras- och skredproblematik, identifierade potentiella grundvattentillgångar samt utvecklade mätningar beträffande grundvattnets kvantitet, kvalitet och prognosticering.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2020 samt delredovisas senst den 15 december 2018 och 2019.

Ansvarig hos SGU: Helena Kjellsson (avdelningschef Mark och grundvatten)

Läs första delrapporten: Delredovisning av regeringsuppdrag: Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, Regeringsrapport 2018:06 (nytt fönster)

Uppdrag att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna

Av anslaget ska högst 8 000 000 kronor användas årligen under 2018-2020 för att bidra till att skapa enklare vägar till gröna jobb genom att prioritera angelägna uppgifter som hittills inte har kunnat genomföras. Av dessa får högst 5 000 000 kronor betalas ut som bidrag till Skogsstyrelsen. Närmare om uppdraget framgår av regeringens beslut den 7 december 2017 

Uppdraget ska delredovisas till Skogsstyrelsen den 17 januari 2018, den 1 maj 2018, den 1 oktober 2018 och den 1 oktober 2019. Slutredovisning sker den 15 februari 2021.

Ansvariga hos SGU: Kaj Lax (avdelningschef Mineralresurser) och Erika Ingvald (enhetschef Mineralinformation och gruvnäring)

Läs första delrapporten: Att tillvarata jobbpotential inom  de gröna näringarna – visuellt stöd

Regeringsuppdrag 2017

Ta fram förfinad information om grundvattnets mängd och beskaffenhet.

Regeringen har den 13 juli 2017 uppdragit åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att ta fram
förfinad information om grundvattnets mängd och beskaffenhet. Detta ska ske genom utökade
hydrogeologiska undersökningar samt en särskild förstudie rörande möjligheter att samla in och
på nationell nivå datalagra uppgifter om grundvattennivåer som har tagits fram av aktörer på
regional och framför allt lokal nivå.

Läs mer om uppdraget på Regeringens webbplats (nytt fönster)

Läs första delrapporten: Regeringsrapport 2017:12 (nytt fönster) 

Pågående regeringsuppdrag från 2016

Uppdrag att ta fram strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling

SGU har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket ta fram en strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader för åtgärder vid efterbehandling.

Uppdraget omfattar att

  • ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall och bedömning av åtgärder för efterbehandling av gruvverksamhet
  • utvärdera de efterbehandlingar av nedlagda gruvverksamheter som har genomförts från 1980-talet och framåt, samt
  • kartlägga kostnader för hantering av gruvavfall och för efterbehandling av gruvverksamhet.

Läs första delrapporten, Regeringsrapport 2017:04 (nytt fönster)

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats (nytt fönster)

Uppdrag att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen

EUs strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EUs länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Strategin antogs av EU 2009 och SGU fick januari 2016 i uppdrag att medverka fram till och med år 2020. Tillväxtverket fungerar som central roll i uppdraget – 22 myndigheter, samt alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att bidra till EUs strategi för Östersjöregionen.

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2018:02

Läs andra delrapporten från SGU, SGU-rapport 2017:02 (nytt fönster) 

Läs första delrapporten från SGU, SGU-rapport 2016:07 (nytt fönster)

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats (nytt fönster).

Läs mer på Östersjöstrategins webbplats (nytt fönster).

Titta på film på Östersjöstrategins Youtubekanal (nytt fönster).

Pågående regeringsuppdrag från 2015

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Kortfattad analys redovisas den 1 mars 2016, årlig redovisning den 1 mars varje år och slutredovisning den 1 mars 2019.

Läs delrapport 3, Regeringsrapport 2018:04 (nytt fönster)

Läs delrapport 2 (nytt fönster)

Läs SGUs miljömålsanalys (nytt fönster)