För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Regeringsuppdrag

Här presenteras några av SGU:s aktuella regeringsuppdrag.

Regeringsuppdrag 2022

Uppdrag att kartlägga vattenförekomster

Regeringen ger Havs-och vattenmyndigheten i uppdrag att kartlägga vattenförekomster utifrån ett sårbarhetsperspektiv. Uppdraget är ett led i att öka förutsättningarna för en robust dricksvattenproduktion och avloppshantering. Sveriges geologiska undersökning ska bistå Havs-och vattenmyndigheten med nödvändigt stöd för att genomföra uppdraget.

Havs-och vattenmyndigheten ska senast den 31 mars 2022 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Miljödepartementet).

Remisser

SGU ska sammanställa och redovisa ärenden av större betydelse, såväl samhällsekonomiskt som rättsligt, som handläggs inom remissverksamheten. Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske en gång varje kvartal. 

Läs delrapport 1, 2022 (nytt fönster)

Internationellt arbete

SGU ska analysera de viktigaste initiativen inom EU-arbetet på myndighetens verksamhetsområden och de områden som kan påverka sektorn enligt 3 § förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning, och löpande redovisa detta till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). SGU ska också redovisa motsvarande om sitt deltagande i internationellt arbete i övrigt.

SGU ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med information och analyser under rådsbehandlingen av förslag kopplade till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar).

Näringslivsfrämjande

SGU ska vidareutveckla arbetssätt för att systematiskt samla in och fördjupa myndighetens kunskap avseende hinder för etablering och hållbar tillväxt av företag inom myndighetens ansvarsområde. Särskilt fokus ska läggas på det institutionella ramverket som påverkar sektorn.

Myndigheten ska senast den 1 mars 2023 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka insatser myndigheten har genomfört med anledning av uppdraget. Vid förfrågan från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska SGU även kunna redovisa förslag inom myndighetens ansvarsområden med syfte att förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt och företagande inom sektorn. Eventuella förslag gällande prövningsprocesser ska förhålla sig till den pågående Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01). Förslagen får inte innebära kostnadsökningar eller intäktsminskningar för staten.

Informationssäkerhet

SGU ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bland annat utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ. SGU ska särskilt redogöra för följande:

 • Åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inkl. hur myndighetsledningen hålls informerad. 
 • Huruvida myndigheten gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.
 • Huruvida en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.
 • Huruvida en analys gjorts av hur arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker vidtagits.
 • Huruvida åtgärder för att öka förmågan att identifiera och rapportera it-incidenter vidtagits.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2022.

Alternativa bindemedel

SGU ska identifiera och föreslå åtgärder som kan öka tillgången på och underlätta tillhandahållandet av alternativa bindemedel till betong. Uppdraget innefattar bland annat insatser för att, tillsammans med berörda myndigheter, verka för en hållbar och långsiktigt stabil materialförsörjning till byggsektorn med minskad miljö- och klimatpåverkan. Syftet är att, genom bättre kunskap om ersättningsmaterial, förbättra förutsättningar för en cirkulär ekonomi och därigenom minska behov och sårbarhet kopplad till icke förnybara råvaror och/eller import av sådana. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2023.

Läs mer om uppdraget

Läs vår nyhet om uppdraget

Minskade utsläpp från tjänsteresor

SGU ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognoser

SGU ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

− den 7 februari,

− den 27 april,

− den 29 juli, och

− den 28 oktober.

SGU ska vid samtliga prognostillfällen redovisa en prognos för hur mycket som beräknas förbrukas under respektive år under prognosperioden per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av SGU.

Uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import

Regeringen ger Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket i uppdrag att som ett led i arbetet med att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalk och cement i Sverige, kartlägga och analysera:

 • den årliga efterfrågan på cement, och av vilka kvaliteter, uppdelat på olika sektorer i Sverige de närmsta åren,
 • förekomsten av och tillgången till kalksten, klinker och cement inom Sverige och i andra exporterande länder, samt
 • de logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter till Sverige.

I uppdraget ingår även att undersöka andra nödvändiga förutsättningar och ta fram förslag till åtgärder i syfte att möjliggöra och underlätta import av kalksten, klinker och cement till Sverige.

Tillväxtanalys ska samordna genomförandet och redovisningen av uppdraget och övriga myndigheter ska bistå med det underlag som framgår under Närmare om uppdraget se länk till pdf om uppdraget nedan.

Uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import (nytt fönster)

Läs regeringens pressmeddelande (nytt fönster) 

Läs om regeringens arbete med cementförsörjning (nytt fönster)

Uppdrag att öka möjligheterna till hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att tillsammans med Naturvårdsverket arbeta för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och metaller från sekundära resurser. Arbetet ska bidra till omställningen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi, i enlighet med regeringens strategier för smart industri och cirkulär ekonomi. Uppdraget ska vidare fokusera på kritiska mineral och metaller, men även kunna omfatta andra mineral och metaller.

Europa har stora behov av olika metaller och mineral. Tillgången till metaller och mineral rör flera aspekter, inte minst möjligheterna för att Sverige och övriga EU ska kunna nå mål kring hållbarhet och ekonomi. Sverige har god tillgång till många metaller och mineral samt fyller en viktig del av övriga Europas behov. Sverige har också potential att möta de behov av metaller och mineral som EU-kommissionen i sin råvarustrategi konstaterat finns.

SGU får 21 miljoner kronor och Naturvårdsverket får 4 miljoner kronor för genomförandet av uppdraget som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer om uppdraget på sidan Regeringsuppdrag om sekundära resurser

Läs delrapportering av regeringsuppdrag. Hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser, Regeringsrapport 2021:03

Satsning på ökad hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 m.m.

SGU ska redovisa uppdraget årligen till Statskontoret.

Pågående regeringsuppdrag givna före 2021

Myndighetschefens deltagande i SamTox

SamTox består av cheferna för Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI), Havs- och vattenmyndigheten och Arbetsmiljöverket. Kemikalieinspektionens generaldirektör är sammankallande och ordförande för gruppen. SamTox träffas en gång per år.

Läs om SamTox på Kemikalieinspektionens webbplats

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringen uppdrar åt SGU med flera statliga myndigheter att under perioden den 1 januari 2021–31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.

Myndigheterna ska senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 till Statskontoret redovisa hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret. Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 500 kvinnor och män med funktionsnedsättning för praktik per år.

Läs mer om uppdraget att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 på Regeringens webbplats (nytt fönster).

Uppdrag att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier

SGU, Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Naturvårdsverket ska utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier.

En slutredovisning av uppdraget med en beskrivning av genomförandet, nyckelfrågor för eventuell fortsatt analys eller med tillhörande och
konsekvensanalyserade förslag på åtgärder ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Miljödepartementet och
Näringsdepartementet) senast den 14 oktober 2022. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Miljödepartementet och Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2021. 

Läs mer om uppdraget att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier

Läs mer om uppdraget at utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier på Regeringens webbplats (nytt fönster)

Uppdrag att bereda ansökan och tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i södra Östersjön

Uppdraget ska återrapporteras till Näringsdepartementet senast den 30 april 2021.

Uppdrag att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden

SGU, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen ska genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Myndigheterna ska arbeta för enklare vägar till jobb och i samarbete verka för att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna i hela landet. Uppdraget ska bidra till att möta en svårare situation på arbetsmarknaden med anledning av det pågående utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Insatserna ska koordineras och samordnas av Skogsstyrelsen.

Målgruppen är nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid. Jämställdhet ska beaktas, och särskilt fokus ska sättas på kvinnors deltagande i arbetslagen. Insatserna bör utformas så att de ger deltagarna kompetens som efterfrågas av de gröna näringarna med siktet inställt på anställning i näringslivet. Myndigheternas uppgift är att främja att arbetssökande får prova på att arbeta med arbetsuppgifter inom de gröna näringarna genom insatser för till exempel natur- och skogsvårdande skötsel inom myndigheternas verksamhetsområden, företrädesvis på offentlig mark. Deltagarnas inkomst finansieras enligt det arbetsmarknadspolitiska regelverket och beslutas av Arbetsförmedlingen. SGU ska bidra genom att tillhandahålla objekt med lämpliga arbetsuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Skogsstyrelsen ska, på basis av underlag från myndigheterna, senast den 15 februari 2021 till Regeringskansliet lämna en redovisning av uppdragets genomförande.

Läs mer om Naturnära jobb och vad som sker inom projektets olika delar

Läs mer om uppdraget att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden på Regeringens webbplats (nytt fönster)

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

För att öka takten i arbetet med att nå miljömålen kan Miljömålsrådet till regeringen senast den 1 mars varje år överlämna förslag på avgränsade åtgärder som Miljömålsrådet menar är strategiskt viktiga för miljöarbetet men som inte ligger inom de deltagande myndigheternas mandat.

Uppdraget redovisas årligen i SGU:s årsredovisning.

Bistå regeringen i genomförandet av de fyra samverkansprogrammen 2019-2022 

Genom samverkan med Verket för innovationssystem (Uppdrag till verket för innovationssystem att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling, N2019/03094/EIN) och andra berörda myndigheter ska SGU, utifrån sina ansvarområden, bistå Regeringskansliet i genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram, särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2020 och därefter senast 1 mars 2021 t.o.m. 2023.

Uppdraget redovisas årligen i SGU:s årsredovisning.

Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

Syftet med regeringsuppdraget är att ta fram mer kunskap för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa. Inom regeringsuppdraget samarbetar SGU med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut. Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt under 2019–2022.

Målet med regeringsuppdraget är att:

 • sammanställa befintliga föroreningsdata
 • ta fram en nationell prioriteringsmetodik
 • framställa vägledningar för riskbedömning
 • utföra ett pilotprojekt för olika saneringstekniker
 • undersöka föroreningar i prioriterade sedimentområden
 • utvärdera kostnadseffektiva behandlingsmetoder nationellt och internationellt
 • upprätta en nationell kunskapsplattform

Läs rapporten Enkätundersökning inom regeringsuppdraget RUFS. Information avseende förorenade sediment – användning och förbättringsmöjligheter, SGU-rapport 2021:33 

Läs rapporten Miljömålsrådsåtgärden ”Förorenade sediment”. Varför riskerar sedimentprojekt att stanna av? SGU-rapport 2021:24

Läs mer om uppdraget "Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav" på SGU:s webbplats.

Läs mer om uppdraget "Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav" på regeringens webbplats (nytt fönster).

Uppdraget ska delredovisas senast den 5 januari 2022 och slutredovisas senast den 5 januari 2023.

Senast granskad 2022-05-16

Kontakta oss