Regeringsuppdrag 2019

Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

Syftet med uppdraget är att ta fram mer kunskap för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa.

SGU bidrar i regeringsuppdraget genom att kartlägga förorenade sedimentområden med undersökningsfartyget Ocean Surveyor, utföra ett pilotprojekt för olika efterbehandlingstekniker samt bistå med expertkompetens.

Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt tillsammans med Naturvårdsverket, SGU, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut med start hösten 2019.
Läs mer om uppdraget "Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav" på regeringens webbplats (nytt fönster).

Uppdraget ska redovisas senast den 5 januari 2022.

Prognoser 

SGU ska redovisa prognoser för 2019−2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

− den 17 januari,

− den 15 februari,

− den 2 maj,

− den 29 juli, och

− den 25 oktober.

Pågående regeringsuppdrag från 2018

Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser

SGU ska under 2018–2020 årligen redovisa genomförda insatser för att förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. Redovisningen ska minst omfatta en beskrivning av insatser, dess resultat samt eventuella förbättringsförslag inom områdena tredimensionell modellering, förbättrat geologiskt underlag vid ras- och skredproblematik, identifierade potentiella grundvattentillgångar samt utvecklade mätningar beträffande grundvattnets kvantitet, kvalitet och prognosticering.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2020 samt delredovisas senast den 15 december 2018 och 2019.

Läs första delrapporten: Delredovisning av regeringsuppdrag: Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, Regeringsrapport 2018:06 (nytt fönster)

Uppdrag att kartlägga innovationskritiska metaller och mineral

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020. 

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019–2020 m.m.

Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019–2020 m.m. 

Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Pågående regeringsuppdrag från 2017

Återrapportering forskning och utveckling

SGU ska främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och kompetensutveckling. Vidare ska SGU utarbeta, utveckla och införa ny kunskap och nya arbetsmetoder som grundas på forskningsresultat vid SGU. 

SGU ska redovisa vilka projekt som har fått stöd, dess effekter samt i vilken utsträckning resultaten kommer till användning i verksamheten.

Redovisning till regeringen i årsredovisning 2017, 2018 samt 2019

Återrapportering Bergsstaten

Bergsstaten ska redovisa genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd, inkomna ansökningar, meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet samt antal inspektioner av igångvarande gruvor och inspektionernas omfattning. Även genomförd informationsverksamhet ska redovisas.

Bergsstaten ska redogöra för hur den har tagit om hand rekommendationer som riktas mot Sverige i internationella granskningar i fråga om samråd med samiska företrädare i ärenden som rör undersöknings- och koncessionstillstånd som bergmästaren beslutar om samt hur de förändringar i minerallagen som infördes 2014 gällande utökat samråd och arbetsplaner svarar mot rekommendationerna.

Redovisning till regeringen i årsredovisning 2017, 2018 samt 2019

Pågående regeringsuppdrag från 2015

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

För att öka takten i arbetet med att nå miljömålen kan Miljömålsrådet till regeringen senast den 1 mars varje år överlämna förslag på avgränsade åtgärder som Miljömålsrådet menar är strategiskt viktiga för miljöarbetet men som inte ligger inom de deltagande myndigheternas mandat.

Redovisning ska ske i årsredovisningen 2017, 2018 och 2019.