Regeringsuppdrag 2017

Ta fram förfinad information om grundvattnets mängd och beskaffenhet.

Regeringen har den 13 juli 2017 uppdragit åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att ta fram
förfinad information om grundvattnets mängd och beskaffenhet. Detta ska ske genom utökade
hydrogeologiska undersökningar samt en särskild förstudie rörande möjligheter att samla in och
på nationell nivå datalagra uppgifter om grundvattennivåer som har tagits fram av aktörer på
regional och framför allt lokal nivå.

Läs mer om uppdraget på Regeringens webbplats (nytt fönster)

Läs första delrapporten: Regeringsrapport 2017:12 (nytt fönster) 

Moderna beredskapsjobb

SGU ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt från och med 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Myndigheterna och därmed även SGU ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanllända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. SGU ska lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti varje år fram till 2020 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och utbetalas av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Tillsyn enligt minerallagen

Bergsstaten ska utveckla en metodik för systematiskt granskningsarbete och tillsyn av de undersökningsarbeten som bedrivs med tillstånd enligt minerallagen (1991:45) och mineralförordningen (1992:285). Redovisningen ska beskriva de faktorer som föranleds av de senaste ändringarna i minerallagen respektive effekter av övergångsbestämmelser med anledning av dessa. Myndigheten ska inom ramen för arbetet redovisa det behov av såväl utökade finansiella som personella resurser som ett genomförande av metodiken medför. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2017.

Pågående regeringsuppdrag från 2016

Uppdrag att kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att kartlägga möjligheterna för utvinning i Sverige av de metaller och mineral som krävs för tillverkning av nya miljö- och teknikinnovationer som ar under utveckling i Sverige och Europa. Uppdraget innefattar kartläggning och kunskapsuppbyggnad om både primära och sekundära källor av dessa metaller och mineral. Redovisningen av uppdraget ska kunna användas som metodik for kartläggning i större skala. Inom ramen for uppdraget ska SGU bland annat kartlägga de viktigaste gruvavfallsdeponierna i Bergslagen. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 januari 2018 och slutredovisas senast den 7 december 2018.

Uppdrag att ta fram strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling

SGU har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket ta fram en strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader för åtgärder vid efterbehandling.

Uppdraget omfattar att

  • ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall och bedömning av åtgärder för efterbehandling av gruvverksamhet
  • utvärdera de efterbehandlingar av nedlagda gruvverksamheter som har genomförts från 1980-talet och framåt, samt
  • kartlägga kostnader för hantering av gruvavfall och för efterbehandling av gruvverksamhet.

Läs första delrapporten, Regeringsrapport 2017:04 (nytt fönster)

Läs mer om uppdraget på regeringens webbpats (nytt fönster)

Uppdrag att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen

EUs strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EUs länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Strategin antogs av EU 2009 och SGU fick januari 2016 i uppdrag att medverka fram till och med år 2020. Tillväxtverket fungerar som central roll i uppdraget – 22 myndigheter, samt alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att bidra till EUs strategi för Östersjöregionen.

Läs andra delrapporten från SGU, SGU-rapport 2017:02 (nytt fönster) 

Läs första delrapporten från SGU, SGU-rapport 2016:07 (nytt fönster)

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats (nytt fönster).

Läs mer på Östersjöstrategins webbplats (nytt fönster).

Titta på film på Östersjöstrategins Youtubekanal (nytt fönster).

Pågående regeringsuppdrag från 2015

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Kortfattad analys redovisas den 1 mars 2016, årlig redovisning den 1 mars varje år och slutredovisning den 1 mars 2019.

Läs delrapport 2 (nytt fönster)

Läs SGUs miljömålsanalys (nytt fönster)

Pågående regeringsuppdrag från 2014

Sveriges mineralstrategi

SGU ska för 2015 och 2016 sammanställa och redovisa genomförandet av de åtgärder som initierats genom Sveriges mineralstrategi (dnr N2013/972/FIN).

Uppdraget ska redovisas enligt särskild överenskommelse med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Sveriges mineralstrategi - uppföljning av åtgärder 2014 SGU-rapport 2014:42 (nytt fönster)

Läs mer om SGUs uppdrag inom Sveriges mineralstrategi (nytt fönster)

SGU ska ingå i Miljömålsrådet och bistå i dess arbete

Miljömålsrådet kommer varje år att presentera en lista på åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra i syfte att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Listan ska publiceras den 1 mars varje år från och med 2016.

Myndigheterna ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden inom befintliga resurser. Miljömålsrådet ska också ge förslag till regeringen på områden och frågor som rådet tycker att regeringen behöver jobba vidare med. Myndigheterna ska bilda ett nätverk med experter från respektive myndighet. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja rådet med underlag och konsekvensbedömningar.

Miljömålsrådet ska redovisa sitt arbete årligen den 1 mars samt slutredovisa den 1 mars 2018.

Läs mer om SGUs arbete med Miljörådets åtgärdslista