Logotypen för Globala målen för hållbar utveckling. Illustration.

Logotypen för Globala målen för hållbar utveckling.

Illustration: Trollbäck och The new division

CCS – Koldioxidlagring

CCS är en förkortning från engelska "Carbon Capture and Storage" och står för avskiljning och lagring av koldioxid. CCS är ett sätt att minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären genom att avskilja och lagra koldioxiden permanent i berggrunden. Detta är en metod som, globalt och nationellt, lyfts fram i handlingsplaner som avgörande för att nå klimatmålen.

I delar av Sverige finns berggrund som bedöms vara lämplig för geologisk lagring av koldioxid. Sedan 1 mars 2014 är det tillåtet med geologisk lagring av koldioxid i Sverige, dock enbart till havs.

SGU har två roller i detta arbete.

1. Expertmyndighet gällande de geologiska förutsättningarna 

Som den myndighet som svarar för frågor som rör berg, jord och grundvatten i Sverige har vi kunskap om den berggrund som skulle kunna vara aktuell för lagring av koldioxid i Sverige. Vi bevakar utvecklingen på CCS-området – såväl vad gäller lagstiftning som forskning och utveckling. Vi deltar i europeiska nätverk och forskningssamarbeten om CCS.

2. Myndighet med tillsynsansvar och även ansvar för beredning av tillstånd för geologisk lagring av koldioxid

SGU är den myndighet som ofta bereder (på uppdrag av regeringen) de ärenden som prövas enligt kontinentalsockellagen, vilket i detta fall kan gälla undersökningar till havs och ansökning om byggande av anläggning för geologisk lagring av koldioxid. SGU kommer även vara remissinstans när det gäller tillstånd enligt miljöbalken. SGU är tillsynsmyndighet och ansvarar för tillsyn och kontroll av undersökningsarbeten, byggande och drift av anläggning för geologisk lagring av koldioxid.

Intervju om koldioxidlagring

Statsgeologen Gry Møl Mortensen arbetar med frågor kring koldioxidlagring. Här berättar hon om vad det är, varför det är viktigt för att nå klimatmålen och vilka förutsättningar Sverige har för att lagra koldioxid i berggrunden.

Ladda ner intervjun om koldioxidlagring som pdf (nytt fönster)

Senast granskad 2022-01-24

Kontaktperson SGU

  • Mugdim Islamovic

    Telefon: 018-179293
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering berg
    Skicka e-post

Fakta 

Man har hållit på med geologisk lagring av koldioxid sedan 1970-talet. I Norge har man lagrad koldioxid i Nordsjön sedan 1996.

CCS refererar till avskiljning och lagring av koldioxid med fossilt ursprung. Bio-CCS refererar till avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung. Själva processen för avskiljning och lagring är dock exakt den samma.

Reservoarbergarten är en porös och permeabel bergart, till exempel sandsten, som kan lagra koldioxiden. Takbergarten, på engelska cap rock, är en tät bergart, till exempel skiffer, som fungerar som ett lock som hindrar den lagrade koldioxiden i att tränga upp till markytan.