Logotypen för Globala målen för hållbar utveckling. Illustration.

Logotypen för Globala målen för hållbar utveckling.

Illustration: Trollbäck och The new division

CCS – Koldioxidlagring

CCS är en förkortning från engelska "Carbon Capture and Storage" och står för avskiljning och lagring av koldioxid. Metoden lyfts fram – både nationellt och internationellt - som ett viktigt verktyg för att vi ska kunna minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären och nå klimatmålen.

CCS innebär att fånga in koldioxiden, till exempel från rökgaserna vid kraftvärmeverk och processindustrier. Därefter komprimeras koldioxiden till flytande form, transporteras och lagras permanent djupt nere i berggrunden.

För att lagringen ska vara säker ur flera perspektiv måste lagringsplatsen ha rätt geologiska förutsättningar. Koldioxiden måste lagras på minst 800 meters djup i en porös reservoarbergart som till exempel sandsten. Ovanpå reservoaren behövs dessutom ett ”lock”, i form av en tät så kallad takbergart som exempelvis skiffer eller lersten som hindrar koldioxiden att tränga upp till markytan.

Översiktliga bedömningar visar att det i Sverige finns främst två havsområden, i sydöstra Östersjön och intill sydvästra Skåne, som kan vara lämpliga för geologisk lagring av koldioxid.  Sedan 1 mars 2014 är det tillåtet med geologisk lagring av koldioxid i Sverige, dock enbart till havs.

SGU har två roller i detta arbete.

1. Expertmyndighet gällande de geologiska förutsättningarna 

Som den myndighet som svarar för frågor som rör berg, jord och grundvatten i Sverige har vi kunskap om den berggrund som skulle kunna vara aktuell för lagring av koldioxid i Sverige.

Under 2023-2025 utreder vi på regeringens uppdrag om det finns lämpliga platser för permanent lagring av koldioxid i Sverige. Undersökningarna fokuserar på de platser som tidigare bedömts ha störst potential: sydöstra Östersjön och sydvästra Skåne. Regeringsuppdraget ska slutredovisas i mars 2026.

Vi bevakar utvecklingen på CCS-området – såväl vad gäller lagstiftning som forskning och utveckling. Vi deltar i europeiska nätverk och forskningssamarbeten om CCS.

2. Myndighet med tillsynsansvar och även ansvar för beredning av tillstånd för geologisk lagring av koldioxid

SGU är den myndighet som ofta bereder (på uppdrag av regeringen) de ärenden som prövas enligt kontinentalsockellagen, vilket i detta fall kan gälla undersökningar till havs och ansökning om byggande av anläggning för geologisk lagring av koldioxid. SGU kommer även vara remissinstans när det gäller tillstånd enligt miljöbalken. SGU är tillsynsmyndighet och ansvarar för tillsyn och kontroll av undersökningsarbeten, byggande och drift av anläggning för geologisk lagring av koldioxid.

 

Senast granskad 2023-06-26

Fakta om CCS

CCS refererar oftast till avskiljning och lagring av koldioxid med fossilt ursprung. Bio-CCS refererar till avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung (biobränslen). Själva processen för avskiljning och lagring är dock exakt den samma.

Tekniken att injektera koldioxid har använts av oljeindustrin sedan 1970-talet för att trycka upp mer olja och gas ur borrhål med hjälp av koldioxiden. Sedan mitten av 1990-talet har man i Norge slutlagrat koldioxid under Nordsjöns botten.