Kalkbrott

Kalkbrott vid Slite på Gotland.

Foto: www.scandinav.se/Anders Modig

Minerallagstiftning

Här finns information om regelverket kring prospektering och gruvverksamhet. Du hittar också länkar till lagar och förordningar som berör undersökning och utvinning av olika mineralresurser.

Lagstiftningen ser olika ut för olika mineralresurser. Mineral som anses särskilt nödvändiga för samhället kallas för koncessionsmineral och för dessa gäller minerallagens bestämmelser. De flesta metaller hör till denna kategori. För övriga mineral gäller miljöbalkens bestämmelser.

Minerallagen

Minerallagen omfattar särskilt utpekade värdefulla mineraliska ämnen, så kallade koncessionsmineral. Vår svenska berggrund har en stor geologisk potential för dessa mineral, men trots detta är ekonomiskt brytvärda fyndigheter svåra att finna. Att hitta och utvinna dem kräver speciell kompetens, mycket kapital och, särskilt vid prospektering, tillgång till stora markområden. I Sverige kan därför den som har förutsättningar att undersöka eller bryta en mineralfyndighet beviljas tillstånd att göra så enligt minerallagen, oavsett vem som äger marken. Minerallagen har också den viktiga funktionen att utifall det finns flera olika intressenter avgöra vem som ska ges företräde till fyndigheten och rätten att utvinna den.

Bergsstatens roll

Bergsstaten är en organisatorisk enhet inom SGU vars roll är att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten leds av bergmästaren som beslutar i frågor enligt minerallagen.

Läs mer om Bergsstaten

Tillstånd för undersökning och brytning

Det är bergmästaren som utfärdar undersökningstillstånd, det vill säga tillstånd för prospektering. Detta regleras i minerallagen. Minerallagen reglerar också vem som ska ha ensamrätt till undersökning och företrädesrätt till utvinning.

För att få bryta en fyndighet krävs att bergmästaren utfärdar ett tillstånd som kallas bearbetningskoncession. Även detta regleras i minerallagen. Därutöver krävs också tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken. Ett sådant tillstånd meddelas av mark- och miljödomstolen. Även andra tillstånd kan komma att aktualiseras beroende på fyndighetens omgivning.

Ytterligare information om stegen från undersökningstillstånd till gruva, vilka tillstånd som krävs och vad tillstånden ger för rättigheter och skyldigheter finns här:

Hur en gruva blir till

En korrekt och effektiv prövning av gruvverksamhet är viktig för att försäkra tillräckligt naturskydd, för en framtida hållbar ekonomi och för att försäkra framtida råvaruförsörjning till samhället. Den här vägledningen är utformad som ett referensverk som redovisar de lagar och förordningar som reglerar prövningsprocessen. Den är tänkt att vara en hjälp för både verksamhetsutövare och myndigheter. Noteras bör att eftersom vägledningen publicerades år 2016 är vissa delar inte helt aktuella i och med de senaste årens ändringar/uppdateringar i lagstiftning och rättspraxis. Det samma gäller nedanstående utredning avseende prospektering som publicerades 2006.

Ladda ner "Prospektering i skyddade områden"

Lagstiftning för övriga mineral

Tillståndsgivningen för övriga mineral regleras i miljöbalken.

För att söka efter mineral som inte är koncessionsmineral, till exempel bergmaterial och torv, behövs alltid tillåtelse av markägaren. Det är i regel Länsstyrelsen som meddelar täkttillstånd men markägaren måste alltid godkänna en brytning.

Hänvisning till lagar och förordningar

Under rubriken "Lagar" finner du länkar till de lagar och förordningar som berör utvinningen av malm och mineral. Länkarna leder till sidor i Regeringskansliets databas. Här finns också minerallagen i engelsk översättning att ladda ner som pdf.

Senast granskad 2023-04-18