Geologisk ordlista

Här hittar du förklaringar till en del av de ord och begrepp som förekommer på vår webbplats.

A B C D E  F  G  H  I  J  K  L M  N O P Q R  S  T U V W X Y Z Å Ä Ö

Akvifer
En i berg eller jord vattenförande formation som kan avge vatten i användbara volymer.

Ballast
Sand, grus, morän och krossat berg som används i bygg- och anläggningsverksamhet.

Berggrundsgeologi
Läran om jordskorpans uppbyggnad och de processer som bildar och omvandlar bergarter.

Efterbehandling 
Process som syftar till att eliminera eller minska den nuvarande och framtida påverkan på människors hälsa och miljö. Syftet är att begränsa eller eliminera föroreningar i mark, grundvatten, förorenade byggnader, inomhusluft, ytvatten och sediment.

Erosion
När material på jordytan lösgörs och förs bort av rinnande vatten, rörlig is, vind eller vågor.

EU:s ramdirektiv för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), "vattendirektivet", antogs år 2000 och syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Alla sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten omfattas. 

Fennoskandiska skölden
Den urbergssköld av kristallint berg som utgör delar av Norges, största delen av Sveriges, hela Finlands samt nordvästra Rysslands berggrund. Fennoskandiska sköldens bergarter är drygt 2,5 till knappt 1 miljard år gamla.

Geofysik
Läran om Jordens fysikaliska egenskaper. Geofysiska mätningar görs både på marknivå och från luften. SGU:s flygmätningar görs från flygplan på låg höjd (cirka 60 meter) för att registrera det jordmagnetiska fältet, tyngdkraften, naturlig radioaktiv strålning och elektromagnetiska fält. SGU:s markgeofysiska mätningar omfattar bland annat tyngdkraft, radioaktiv (joniserande) strålning och radon.

Geokemi
Läran om metallers och andra kemiska ämnens naturliga uppträdande ”i det geologiska kretsloppet”.

Geologi
Läran om planeten Jorden (av grekiskans ge, jord, och logos, lära). Det är den vetenskap inom vilken man utforskar, undersöker och beskriver hur Jorden är uppbyggd och hur den har bildats.

Geomagnetiska mätningar
Vid SGU menas observationer av hur jordens magnetfält varierar i tid och rum samt prognoser om förändringar i magnetfältet.

GIS
Geografiska informationssystem. GIS är datorbaserade informationssystem för inmatning, bearbetning, lagring, analys och presentation av geografiska data.

Grundvatten
Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer (hålrum) och bergets sprickor är helt vattenfyllda. Både grundvatten och ytvatten utgör delar av vattnets kretslopp i naturen, där en del vatten tränger djupare ner i marken och blir till grundvatten.

Huvudstudie
Begreppet används under utredningsskede av ett förorenat område. Innebär fördjupade miljöundersökningar, utredningar, åtgärdsförslag och projekteringsdirektiv med utvald efterbehandlingsmetod.

Hydrogeologi
Läran om grundvattnet och dess egenskaper.

Inlandsis
Ismassa som täcker stora delar av en kontinent. 

Inspire
Europeiskt samarbete med upprättandet av en gemensam infrastruktur för geografisk information.

Jordart
Geologisk avlagring med lös struktur.

Jordartsgeologi
Jordartsgeologi behandlar egenskaper och bildningsätt för de lösa avlagringar som täcker stora delar av berggrunden.

Kartläggning 
Kartläggning, kartering, är framställning av en karta genom uppmätning eller annan primär datainsamling. Detta kan till exempel ske med geodetiska eller fotogrammetriska metoder, bildtolkning eller fältmätning.

Konfliktmineral
Guld, tantal, tenn och volfram. Dessa har definierats som konfliktmineral eftersom en del av utvinningen sker i konfliktdrabbade områden eller under svåra arbetsförhållanden.

Kritiska material
Metaller och mineral som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden

Kvartärgeologi
Läran om den geologiska utvecklingen under de senaste två miljonerna år.

Litosfär
Jordskorpan och övre delen av manteln.

Malm
En geologiskt bildad koncentration av ett eller flera metallhaltiga mineral, som är ekonomiskt lönsam att bryta.

Malmpotentiell
Områden med berggrund där man kan förväntas finna malm.

Malmprospektering
Att leta efter brytvärd malm.

Malmreserv
Den del av en mineraltillgång som dels är så väl undersökt att dess utsträckning och egenskaper är väl kända, dels är ekonomiskt lönsam att bryta med dagens teknik och med hänsyn tagen till aktuella malmpriser.

Malmtillgång
Koncentration av ett eller flera metallhaltiga mineral som kan komma att bli brytvärd.

Markgeokemi
Provtagning i morän och sediment (på cirka 1 m djup) för att få fram de naturliga bakgrundshalterna av huvud- och spårelement i jordlagren. Markgeokemiska undersökningar kan visa på områden med höga metallhalter eller områden med låga halter av nyttiga ämnen.

Maringeologi
Läran om havsbottnarnas topografi, berggrund och sediment. SGU undersöker även de stora sjöarna i Sverige.

Mineral
Ett mineral är en kemisk förening eller ett element (grundämne) med en väldefinierad kemisk sammansättning och en i normala fall ordnad kristallstruktur, som bildats genom en geologisk process. Ett eller flera mineral bygger upp bergarterna.

Mineraliseringar
Naturlig anhopning av metaller. När denna förekommer i ekonomiskt brytvärd mängd uppstår en fyndighet (betecknas då malm, se ovan).

Naturgrus
Naturligt sorterade jordarter som domineras av sand, grus och sten och finns i avlagringar, främst åsar, som bildats i samband med inlandsisars avsmältning.

Natursten
Sten som bryts ur berggrunden för främst byggnadsändamål.

Plattektonik
Litosfärplattornas rörelse i förhållande till varandra.

Prospektering
Systematiskt letande efter till exempel malm och mineral.

Riksintresse
Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan pekas ut som områden av riksintresse. Bestämmelserna om riksintresse finns i miljöbalken.

Riskbedömning 
Identifiering och kvantifiering av de risker som ett förorenat område kan ge upphov till med avseende på människors hälsa eller miljön. Man gör jämförelser med riktvärden och bakgrundshalter samt en bedömning av hur föroreningarna kan spridas till omgivningen med en uppskattning av bidraget till den totala miljöbelastningen.

Riskvärdering 
De framtagna riskerna i riskbedömningen värderas i förhållande till ekonomi, teknik, sociala, miljö- och hållbarhets aspekter för att ta fram genomförbara mål för åtgärder.

Sanering
Åtgärd som helt eller delvis avlägsnar eller bryter ner föroreningar inom ett förorenat område.

Saneringsentreprenad 
Då ett företag åtar sig att genomföra och implementera de fysiska efterbehandlingsåtgärder som har beslutats.

Seismik
Geofysisk metod som utnyttjar reflexion eller refraktion (brytning) av elastiska vågor för undersökning av berg och jord.

Skiffergas
Naturgas som bildas och binds i skifferberggrund. Det är främst organiskt rika, mörka skiffrar som har en potential att innehålla skiffergas. Utvinningen av skiffergas beräknas få stor global betydelse som ersättning för framför allt olja.

Sällsynta jordartsmetaller
En grupp med 17 grundämnen som alla är metaller med speciella egenskaper. Hit hör exempelvis skandium, yttrium och lantanoiderna. Metallerna förekommer allmänt men i låga koncentrationer i naturen. Gemensamt är att de anses viktiga för modern grön teknik, till exempel i vindkraftverk och elfordon. 

Tektonik
Den del av geologin som behandlar den storskaliga uppbyggnaden av jordklotets yttre skikt. Sprickor, förkastningar, veckningar och överskjutningar är resultatet av tektoniska rörelser.

Undersökningstillstånd
När minerallagen uppdaterades 2011 valde man att ändra begreppet "inmutning" till "undersökningstillstånd". Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt (även i förhållande till markägaren) att kartlägga geologin inom det aktuella området med syfte att ta reda på om det finns en fyndighet, hur den i så fall är beskaffad, dess storlek och eventuella brytvärdhet. Undersökningstillstånd kan sökas av såväl privatpersoner som av juridiska personer. 

Vattenmyndighet
Ansvarar för att samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär att alla vatten i Europa ska ha uppnått god ekologisk och kemisk status till 2015. Sverige är indelat i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i vardera.

Åtgärdsutredning
En utredning som belyser vilka åtgärder som kan vara tillämpbara på ett förorenat område med hänsyn till förhållandena på platsen, kostnaderna, behov av riskreduktion och andra relevanta aspekter. 

Översiktsplan
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Senast granskad 2020-11-09