Geofysikmätning.

Foto: SGU

Geofysik – att se ner i berget

Sverige är till stor del täckt av jord eller vatten som döljer vår berggrund. Med olika geofysiska metoder har man möjlighet att se ned i marken från någon meter ner till flera kilometer. På dessa sidor kan du läsa mer om hur SGU arbetar med geofysisk kartläggning.

SGU använder en rad metoder för att mäta jordlagrens och bergets fysikaliska egenskaper och kan på så sätt dra slutsatser om geologiska strukturer och processer.

Geofysiska undersökningar är en viktig del i kartläggningen av berg, jord och grundvatten inom SGU. Geofysik används också för specifika problemställningar som till exempel bergförhållanden inför undermarksbyggen, kartläggning av naturresurser, bedömning av skredrisk, detektering av möjliga grundvattenmagasin och kartläggning av förorenade områden.

Inom ordinarie kartläggningsverksamhet mäter SGU jordens magnetfält från ett flygplan då information kan samlas in över stora ytor på kort tid. Samtidigt mäts också gammastrålning och elektromagnetiska fält vilka ger ytterligare information om markytan och berggrunden. SGU gör också tyngdkraftsmätningar i hela Sverige. Den geofysiska kartläggningen syftar till att ge en heltäckande bild av hur fysikaliska egenskaper varierar över Sverige för att sedan samtolkas med annan geodata.

SGU ansvarar också för mätning och dokumentation av hur jordens magnetfält varierar i tid och rum och gör prognoser om förändringar i magnetfältet. Seismiska undersökningar tillsammans med georadar och resistivitetsmätningar är viktiga metoder för att undersöka exempelvis grundvattenmagasin, kvartära avlagringar och jorddjup. Vid berggrundskartläggningen insamlas bergartsprov vars fysikaliska egenskaper bestäms i SGU:s labb. De här bergartproven utgör på många sätt länken mellan geologi och geofysik.

Data från SGU:s geofysiska undersökningar används av många aktörer i samhället, exempelvis prospekterings- och byggföretag, organisationer och myndigheter samt universitet och högskolor.

Senast granskad 2020-09-18

Geofysik

är läran om jordens fysikaliska egenskaper och geofysisk undersökning är ett samlingsnamn som inbegriper olika tekniker som används för att studera markens fysikaliska egenskaper.