Skog.

Foto: Gerhard Schwarz, SGU

Geomagnetisk dokumentation

SGU mäter och dokumenterar hur jordens magnetfält varierar i tid och rum och gör prognoser om förändringar i fältet.

Människan har använt sig av jordens magnetfält för navigering sedan de första kompasserna konstruerades i Kina på 1000-talet. Magnetfältet fungerar som en paraply, ett skydd, mot solvinden och solstormarna. Denna hårda partikelstrålning är även källan till spektakulära ljusfenomen på himlen, kända som norrsken respektive sydsken. 

I Sverige finns tre observatorier, som kontinuerligt registrerar variationer i det geomagnetiska fältet. Mätstationerna ligger väster om Uppsala (UPS), i Abisko (ABK) och i Lycksele (LYC, som drivs i samarbete med Institutet för rymdfysik). Data rapporteras i nära realtid till internationella datacenter, såsom Intermagnet och World Data Center C2. Kontinuerliga observationer av magnetfältet har gjorts sedan 1920-talet och i SGU:s regi sedan 1969.

SGU producerar även kartor som visar den rumsliga variationen av magnetfältets styrka och riktning i hela Sverige. Kartorna baseras i första hand på återkommande mätningar fördelade i ett rikstäckande nät, samt på data från en omfattande flygmätning på 3 km höjd som gjordes 1965. Denna kartläggning har bland annat som syfte att ge information om kompassens missvisning, det vill säga skillnaden mellan riktningen för kompassnålens norr och geografiskt norr. Jordens magnetfält ändras kontinuerligt med tiden och missvisningsinformationen måste uppdateras regelbundet. Informationen används av olika samhällsaktörer, bland andra av militära myndigheter samt Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Lantmäteriet.

Geomagnetiska data används dessutom inom såväl forskning som inom olika slags geofysisk och geologisk verksamhet – nationellt såväl som internationellt. Efterfrågan på geomagnetisk information har ökat i takt med den allmänna utvecklingen inom teknik och elektronik under de senaste årtiondena. 

SGU erbjuder undersökningar av det jordmagnetiska totalfältet eller dess komponenter på lokal eller regional nivå. Vi har stor erfarenhet av att bestämma såväl magnetisk som geografisk nord (kompassens missvisning). UPS-observatoriet används även i samband med framtagning och kalibrering av instrument för magnetfältsmätningar.

Kompassens missvisning 2021 i de nordiska länderna

Kartan visar avvikelsen mellan den geografiska och den magnetiska (magnetnålens) nordriktningen. Kurvorna (isogoner) i kartan förenar orter med samma missvisning. Missvisningen räknas i grader och positivt mot öst. Observera att lokala avvikelser förekommer.

Ladda ned kartan som pdf-dokument

Senast granskad 2021-03-15