Landskap med två kullar.

Foto: Esko Daniel, SGU.

Miljömål

Sveriges regering och riksdag har beslutat att Sverige till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen.

Det finns 16 miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till för att kunna nå generationsmålet. Åtta nationella myndigheter är tilldelade ett eller flera miljökvalitetsmål genom att ha ansvar för uppföljning och utvärdering av dem. SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, men vi arbetar även med frågor som ingår i flera andra miljökvalitetsmål.

Mer om SGU:s arbete för Grundvatten av god kvalitet

SGU bidrar också till arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att inventera, utreda och åtgärda förorenade områden så att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

Mer om SGU:s arbete för Giftfri miljö

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka arbetet med att nå Sveriges miljömål.

Mer om Miljömålsrådet och SGU:s deltagande

På sverigesmiljömål.se, den svenska miljömålsportalen, finns mer information om de 16 miljökvalitetsmålen och arbetet för att nå dem.

Till sverigesmiljömål.se (nytt fönster)

Senast granskad 2022-10-17