Föreskrifter

SGU får besluta om bindande regler i form av föreskrifter som ges ut i vår författningssamling SGU-FS. Här har vi samlat de gällande föreskrifter som SGU ansvarar för.

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. Riksdagen utfärdar lagar och regeringen utfärdar förordningar. I en lag eller förordning kan det bestämmas att en myndighet får utfärda föreskrifter om ett ämne eller en fråga som behöver regleras mer detaljerat. Föreskrifter är bindande.

Som myndighet får SGU också besluta om allmänna råd inom vårt verksamhetsområde. Allmänna råd är generella rekommendationer om hur en föreskrift eller annan författning bör tillämpas. Allmänna råd är inte bindande men bör följas om inte kraven i bestämmelserna kan uppfyllas på andra sätt. 

Nedan finns SGU:s föreskrifter (grundföreskrifter och ändringsföreskrifter) och allmänna råd i digitalt format. Om olika versioner av texten skulle förekomma är det alltid den tryckta versionen av föreskriften som gäller. 

Mineralområdet

2020

SGU-FS 2020:1 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor 

2015

SGU-FS 2015:1 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra gruvmätning

Vattenförvaltning – grundvatten 

2023

SGU-FS 2023:1 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten

SGU-FS 2023:2 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten

2017

SGU-FS 2017:1 Föreskrifter och allmänna råd om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten

2014

SGU-FS 2014:1 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om övervakning av grundvatten

Senast granskad 2023-02-09