Verksamhet som har orsakat föroreningar i miljön har bedrivits under mycket lång tid i Sverige. Det finns därför ett stort antal förorenade områden som riskerar att skada miljön och människors hälsa. Även staten har bedrivit förorenande verksamhet, både i myndighets- och bolagsform.

Det finns omkring 80 000 potentiellt eller konstaterat förorenade områden i landet. Ungefär 1 300 av dessa bedöms medföra mycket stora risker för människors hälsa eller miljö och behöver sannolikt åtgärdas. Arbetet med utredningar och efterbehandling av förorenade områden har intensifierats, men saneringstakten behöver öka ytterligare.

Riksdagen har dragit upp riktlinjerna för det framtida arbetet med efterbehandling av förorenade områden genom att anta miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Ansvar för förorenade områden

Ansvaret för förorenade områden regleras i 10 kap. miljöbalken. För att ansvar för efterbehandling ska föreligga krävs enligt miljöbalken att en förorening är konstaterad och att den riskerar att medföra skada på människors hälsa eller på miljön.

Det är verksamhetsutövaren som i första hand är ansvarig för efterbehandlingen. Som verksamhetsutövare betraktas den som bedrivit miljöfarlig verksamhet i enlighet med definitionen i 9 kap. 1 § miljöbalken, eller vidtagit en åtgärd som orsakat skada eller olägenhet enligt 2 kap. 8 §. Den faktiska driften måste ha pågått efter den 30 juni 1969 och där verkningarna av den alltjämt förelåg när miljöbalken började gälla den 1 januari 1999. Om verksamhetsutövaren inte kan utföra eller bekosta efterbehandlingen kan, under vissa förutsättningar, ett sekundärt ansvar falla på en fastighetsägare som förvärvat en fastighet efter att miljöbalken började gälla.

Den som är ansvarig ska i skälig omfattning utföra eller bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Om flera verksamhetsutövare finns delas ansvaret för efterbehandlingen.

SGUs arbete med förorenade områden

Från arbetet med att avveckla de gamla beredskapslagren för olja – där SGU som huvudman ansvarar för hela kedjan från undersökningar via tillstånd och entreprenadarbeten till kontrollprogram – har SGU samlat unik erfarenhet inom efterbehandlingsområdet.

Efterbehandling av oljelager

SGU samarbetar också med Naturvårdsverket i arbetet med efterbehandling av förorenade områden där ansvarig verksamhetsutövare enligt miljöbalken saknas. Naturvårdsverket är den centrala myndighet som nationellt samordnar arbetet med efterbehandling av förorenade områden i Sverige. Arbetet är uppdelat mellan olika myndighetsnivåer och även privata aktörer arbetar aktivt med efterbehandling. Via bidragssystemet finansierar Naturvårdsverket utredningar och saneringsåtgärder vid sådana förorenade områden där en ansvarig verksamhetsutövare enligt miljöbalken saknas.

Sanering av bidragsfinansierade områden

SGU har sedan 2010 fungerat som huvudman för utredningar och åtgärder av de förorenade  områden där en statlig aktör som inte längre finns kvar har varit verksamhetsutövare.

Förorenade områden med statligt ansvar

En överblick över de förorenade områden som vi för närvarande arbetar med finns i vår kartvisare ”Efterbehandling av förorenade områden” samt i vår lista med objekt. Listan innehåller samtliga förorenade områden från utredning till uppföljande kontroll som hanteras inom SGUs verksamhet.

Ladda ner lista över förorenade områden (excelfil)

Till kartvisaren "Efterbehandling av förorenade områden"