Bild på kemtvätt.

Foto: Erik Bergstedt, SGU

Kemtvättar och industriell avfettning – möjlighet till tematiskt arbete med klorerade alifater

Vid flera av de verksamheter där det finns ett statligt ansvar har industriell avfettning eller kemtvättsverksamhet orsakat förorening i mark och grundvatten av klorerade alifatiska kolväten. Föroreningssituationen vid dessa platser är vanligtvis komplex och normalt tar det därför lång tid att utreda dem. Det ställer också höga krav på projektorganisationens kunskaper och förmågor.

Trots att det under de senaste åren har skett en snabb teknikutveckling av både undersökningstekniker och tekniker för att åtgärda de klorerade alifater som har läckt ut tar det fortfarande lång tid att komma från utredning till åtgärd. För att öka takten i efterbehandlingsarbetet och vinna mer erfarenheter har SGU valt att arbeta tematiskt med den här typen av förorenade områden.

Det tematiska angreppssättet syftar till att effektivisera arbetet genom att tydliggöra hur SGU ska arbeta med de före detta statliga verksamheter där klorerade alifater är den huvudsakliga föroreningen. Genom att identifiera vad de olika objekten har gemensamt utöver själva föroreningen och på så vis jobba tematiskt med dessa objekt, hoppas vi kunna ta fram en process som lägger stort fokus på den långsiktiga hanteringen. Som grund för det tematiska arbetet används de statliga prioriteringsgrunderna som styr i vilken ordning SGU tar sig an de statliga objekten. Utöver prioriteringsordningen formuleras övergripande åtgärdsmål och vision som beskriver vilka risker som kan accepteras och vad som är viktigt att beakta vid utformning av åtgärdsalternativ och val av desamma är viktiga delar som det tematiska angreppssättet ger förutsättningar för.

En viktig del i arbetet är att ta vara på erfarenheter från objekt som SGU har undersökt, både från objekt med statligt ansvar och erfarenheter från objekt som finansieras med bidrag från Naturvårdsverket där det saknas ansvar. Under de år SGU har arbetat med detta har både vi och övriga i branschen upplevt en jämförelsevis stor teknikutveckling såväl nationellt som internationellt avseende hanteringen av denna typ av förorening. Exempelvis har direktmätande MIP-sondering blivit en vanlig undersökningsteknik i mark, liksom användningen av så kallade FLUTe-liners för undersökning av föroreningsspridning i berg. I åtgärdsskedet finns det numera även ett stort utbud av tillsatser för nedbrytning av föroreningen respektive teknik för förångning av föroreningen, så kallade in situ-tekniker. För att dessa tekniker ska vara framgångsrika krävs en djup förståelse för föroreningens beteende i mark och berggrund. Här finns värdefull erfarenhet, kompetens och spetsteknik från framförallt Europa och Nordamerika som är viktig att ta del av vid utformningen av både undersökningar och åtgärder.

Det tematiska arbetet syftar i första hand till att öka takten för SGU:s objekt med statligt ansvar. På sikt kan det tematiska arbetet utvidgas till att även omfatta bidragsfinansierade objekt med klorerade alifater.

Läs om de statliga prioriteringsgrunderna via Naturvårdsverket:

Vägledning för hantering av statens förorenade områden och avvecklade skjutfält med OXA ISBN 978-91-620-6888-2 (naturvardsverket.se)

Läs mer om de enskilda objekten

Läs mer om vårt arbete med statliga nedlagda kemtvättar och tidigare statliga verkstäder som använt avfettning:

Bodentvätten

Hagforstvätten

Långseletvätten

Zakrisdalsverken

Televerkstaden Nynäshamn

Läs mer om vårt arbete med bidragsfinansierade objekt där klorerade alifater är den huvudsakliga föroreningen:

Blekingegatans kemtvätt, Helsingborg

Färgarens före detta kemiska tvätt, Jönköping

Nisses före detta kemtvätt, Osby

Malmen före detta metallfabrik, Lessebo

Lacko före detta ytbehandling och lackering, Anderstorp

Senast granskad 2024-03-13