Foto: Erik Bergstedt, SGU

Kemtvättar

Under de senaste cirka 15 åren har SGU arbetat med att utreda och ta fram förslag till efterbehandlingsåtgärder vid före detta kemtvättar där perkloretylen (PCE) använts, bland annat vid ett antal nedlagda statliga industritvättar.

Genom de senaste årens arbete med flera av länsstyrelsernas prioriterade bidragsprojekt har denna kategori blivit en ännu större del av vårt prioriterade arbete. Förutom arbetet vid kemtvättar hör även industriverksamhet med avfettning till denna kategori där klorerade alifater använts.

Komplexa föroreningssituationer innebär ofta långa utredningstider

Föroreningssituationen vid dessa platser är vanligtvis komplex och normalt tar det därför lång tid att utreda dem. Samtidigt ställer arbetet höga krav på projektorganisationen. Under de år SGU har arbetat med detta har både vi och övriga i branschen upplevt en jämförelsevis stor teknikutveckling både vad gäller undersökningsteknik och teknik för att åtgärda de klorerade alifater som har läckt ut. Exempelvis har direktmätande MIP-sondering blivit en vanlig undersökningsteknik och i åtgärdsskedet finns det idag ett stort utbud av tillsatser för nedbrytning utan grävning respektive teknik för förångning av föroreningen, så kallade in situ-tekniker. Därför är det bra att det finns en lång erfarenhet, kompetens och spetsteknik att komplettera med från såväl Europa som Nordamerika.

Läs mer om vårt arbete med nedlagda kemtvättar samt tidigare verkstäder som använt avfettning:

Senast granskad 2021-03-18