Efterbehandling av oljelager

SGU förvaltar anläggningar och annan egendom som tidigare använts för statens civila beredskapslagring av olja. SGU ska avveckla och miljösäkra dessa med hänsyn taget till samhällsekonomi, teknik, säkerhet och miljö.

Avvecklingsverksamheten inleddes 1994. De civila beredskapslagringen av oljeprodukter hade lagrats i bergrum eller i cisterner under mark. I uppdraget låg att sälja olja, avyttra anläggningar, inventarier och mark samt att miljösäkra anläggningarna för att minimera konsekvenser för omgivningen.

Idag återstår miljösäkring vid ett tiotal anläggningar. När dessa arbeten har slutförts kommer kontrollprogram att löpa under ett tjugotal år framöver. När oljelagringsanläggningarna miljösäkrats kan SGU avyttra fastigheter som tidigare använts i samband med oljelagringsverksamhet.

Miljösäkring

Här beskriver vi mycket kortfattat miljöriskerna i samband med avvecklingen och den tekniska lösning som SGU prioriterar för miljösäkring.

Oljeprodukterna har lagrats i oinklädda bergrum, det vill säga direkt mot berget. Bergrummen ligger under den naturliga grundvattenytan, vilket innebär att grundvatten hela tiden strömmar in mot bergrummet. Detta gör att oljan inte sprider sig ut i berget. Vattnet som strömmar in får passera en oljeavskiljare och pumpas ut som läckvatten. Trots trycket från det grundvatten som omger bergrummen, har vissa mängder oljerester spridit sig ut i sprickor och omgivande bergmassa. 

Då en anläggning ska avvecklas töms oljan ut och all pumpning av läckvatten avslutas. Bergrummen kommer då med tiden att vattenfyllas. Det inströmmande vattnet närmar sig den naturliga grundvattennivån, vilket innebär att inströmningen upphör och att grundvattenströmmen i stället kommer att passera genom den nedlagda anläggningen. I samband med detta kan, om inga åtgärder vidtas, oljerester transporteras med grundvattnet och hota brunnar och större vattentäkter.

Miljösäkring – hydraulisk avledning

Den strategi som SGU valt för flertalet anläggningar som har avvecklats eller kommer att avvecklas benämns "hydraulisk avledning". Genom en befintlig eller skapad ledning sätts vattensystemet i bergrummet i förbindelse med ett lågt beläget vattendrag i omgivningen. Vattendragets trycknivå förs på så sätt in i bergrummet och grundvattnet omkring lagret strömmar in mot förvaret. Det förorenade vatten som finns inne i bergrummen rinner till en specifik punkt där det kan tas om hand, och hålls på detta sätt under kontroll.

Resultat från miljösäkringsinsatser och eventuell miljöpåverkan från avvecklade anläggningar följs upp genom anpassade kontrollprogram för varje anläggning.

Bergrumsanläggningar under avveckling

SGU har ansvaret för att avveckla 31 bergrumsanläggningar som nyttjats för civil beredskapslagring av oljeprodukter.