En person står på en gren långt upp i luften ovanför Ingbo källa, Tärnsjö.

Foto: Bo Thunholm, SGU.

Miljö­övervakning av grund­vatten

SGU bedriver övervakning av grundvatten för att följa effekterna av försurning, övergödning och nedfall av luftburna metaller på grundvattnet. Mätningarna ger också referensunderlag för att följa upp olika åtgärder.

SGU har bedrivit övervakning av grundvattennivåer och grundvattnets kvalitet sedan 1966 genom det så kallade Grundvattennätet. Syftet har varit att få kunskap om grundvattnets variationer i förhållande till geologi, topografi och klimat.

Sedan 1978 har SGU även haft i uppdrag från Naturvårdsverket (numera kommer uppdraget från Havs- och vattenmyndigheten) att genomföra nationell övervakning avseende grundvatten.

Mätningarna inom programmen är fokuserade på att genom långa tidsserier ge möjlighet att följa effekterna av försurning, övergödning och nedfall av luftburna metaller på grundvattnet. Mätningarna ger också referensunderlag för att följa upp effekterna av åtgärder för att minska luftburen miljöpåverkan eftersom mätstationerna är belägna i områden som är fria från påverkan av lokala föroreningskällor och kan betraktas som referensstationer.

Flera länsstyrelser utför regional miljöövervakning av grundvatten. Det handlar inte alltid om insamling av grundvattenkemisk information för att skapa tidsserier utan kan även röra sig om enstaka undersökningar i till exempel enskilda brunnar.

SGU:s miljöövervakningsprogram:

Arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten och miljömålen ställer nya krav på övervakningen. Vattenförvaltningen enligt ramdirektivet för vatten kräver säkrare bakgrundsvärden i olika grundvattenmiljöer och av ett större antal ämnen än vad som tidigare har analyserats.

Inom miljömålsarbetet behövs en tätare och bättre rumslig fördelning av data avseende olika kemiska ämnen som underlag för indikatorer, till exempel för försurning, för uppföljning av miljömålen.

De data som produceras utgör underlag för referensvärden och bakgrundhalter i miljöer som är opåverkade av människan. Programmet beskriver även påverkan på grundvattnet av metaller, näringsämnen samt försurning, det vill säga effekter av långtransporterade luftföroreningar.

I den nationella miljöövervakningen ingår 110 stationer som provtas flera gånger per år, så kallade trendstationer, och ett stort antal stationer som provtas en gång vart sjätte år, så kallade omdrevsstationer, enligt ett rullande schema. Totalt under en sexårsperiod provtas 600 stationer. Merparten av stationerna utgörs av källor, medan några stationer utgörs av grundvattenobservationsrör eller kommunala vattentäkter. Huvuddelen av övervakningen finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Ungefär hälften av trendstationerna representerar ytligt grundvatten i små grundvattenförande jordlager, oftast morän. Den andra hälften av stationerna representerar större grundvattenförekomster, främst i sand- och grusavlagringar som åsar och deltan.

Prover från samtliga stationer (trend- och omdrevsstationer) analyseras enligt ett baspaket som omfattar: temperatur, pH, konduktivitet (EC), löst syre, aluminium, alkalinitet/aciditet, ammonium, fluorid, fosfat, järn, kalcium, kalium, kisel, kiseldioxid, klorid, magnesium, mangan, natrium, nitrat, sulfat, totalfosfor, totalkväve och totalt organiskt kol. Dessutom analyseras prover från trendstationer vid vissa tillfällen med avseende på parametrarna: arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver (total), nickel, vanadin och zink. Under 2023–2024 analyseras även stora delar av det nationella stationsnätet med avseende på PFAS, i syfte att utreda referenshalter i mer opåverkade områden. Undersökningarna görs genom bidrag från Naturvårdsverket, i syfte att stärka nationell samordning och vägledning om PFAS-förorenade områden.

Läs mer om PFAS i grundvattnet

De trend- och omdrevsstationer som ligger inom grundvattenförekomster med en påverkansbedömning inom vattenförvaltningen analyseras även för riskparametrar.

Datavärdar

För att öka tillgänglighet och leverans av miljöövervakningsdata har Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utsett ett antal så kallade datavärdar. Data samlas in inom ramen för programmen referensstationer grundvatten, SGU:s grundvattennät och integrerad miljöövervakning. Grunddata från miljöövervakningen av grundvatten kan hämtas för respektive län. Grafisk presentation av tidsserier och statistisk information kan tas fram.

Kartvisare och diagram för miljöövervakning av grundvattenkemi

I kartvisare och diagram för miljöövervakning av grundvattenkemi kan du hämta data från miljöövervakningen av grundvatten. Du kan också ta fram diagram för olika kemiska parametrar.

Till Kartvisare och diagram för miljöövervakning av grundvattenkemi

Mer att läsa:

Miljöövervakning av grundvatten. Möjlighet till datainsamling från fler aktörer.

Inventering och provtagning inom påverkade områden_Utvecklingsprojekt inom den nationella miljöövervakningen av grundvattenkvalitet år 2020 till 2022

Sveriges miljöövervakning av grundvatten år 2020 – Kartläggning av länsvisa behov och brister, SGU-rapport 2021:22

Miljöövervakningsbehovet för grundvatten, SGU-rapport 2020:27

Förslag till förbättring av kunskapsförsörjningen avseende grundvattenkvalitet (pdf, nytt fönster)

Inventerings- och provtagningsprotokoll, version 2020-10 (nytt  fönster)

Nationell och regional samverkan. Övervakning av grundvattnets kvalitet. SGU-rapport 2016:03 (nytt  fönster)

Förslag till nytt nationellt miljöövervakningsprogram för grundvatten inom Sötvattenprogrammet.
SGU-rapport 2006:1 (pdf, nytt fönster)

Underlag för revidering av miljöövervakning av grundvatten inom Sötvattenprogrammet.
SGU-rapport 2005:9 (pdf, nytt fönster)

Senast granskad 2023-04-24