För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Organisation

Vår organisation är anpassad för att möta samhällets behov av geologisk information. Den speglar SGUs bredd – vi har både ett näringspolitiskt och ett miljöpolitiskt uppdrag.

De flesta av SGUs anställda har sin arbetsplats på kontoret i Uppsala. Kontor finns också i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Organisatoriskt är vi uppdelade på fem avdelningar där flera av avdelningarna är indelade i mer specialiserade enheter. 

Inom SGU finns en organisatorisk enhet som benämns Bergsstaten och som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten leds av bergmästaren, som beslutar i frågor enligt minerallagen (1991:45). Bergsstaten ansvarar för sina beslut och ansvarar för sin verksamhet inför regeringskansliet.

Ladda ner SGUs organisationsschema som PDF (nytt fönster)

Ledningsgrupp

SGU är en enrådighetsmyndighet och leds av en av regeringen utsedd generaldirektör som inför regeringen bär ansvaret för myndighetens verksamhet.Ledningsgruppen utgör ett rådgivande organ till generaldirektören. I ledningsgruppen ingår avdelningscheferna.

Insynsråd

Vid sidan av myndighetens chef (generaldirektören) har regeringen utsett ett insynsråd. Genom Insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Senast granskad 2020-09-21