Organisation

Vår organisation är anpassad för att möta samhällets behov av geologisk information. Den speglar SGU:s bredd – vi har både ett näringspolitiskt och ett miljöpolitiskt uppdrag.

De flesta av SGU:s anställda har sin arbetsplats på huvudkontoret i Uppsala. Kontor finns också i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Organisatoriskt är vi uppdelade på avdelningar och specialiserade enheter.  

Ladda ner SGU:s organisationsschema som PDF

Ledningsgrupp

SGU är en enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef utsedd av regeringen, generaldirektören är myndighetschef. Generaldirektören bär inför regeringen ansvaret för myndighetens verksamhet. Ledningsgruppen utgör ett stödjande och rådgivande organ till generaldirektören. I ledningsgruppen ingår avdelningscheferna.

Insynsråd

Vid sidan av myndighetens chef (generaldirektören) har regeringen utsett ett insynsråd. Genom Insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Insynsrådet består av högst sju ledamöter.

Bergsstaten

Inom SGU finns en organisatorisk enhet som benämns Bergsstaten och som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten ansvarar för sina beslut och ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Bergsstaten leds av bergmästaren, som beslutar i frågor enligt minerallagen (1991:45). Bergmästaren anställs av regeringen.

Bergsstaten prövar frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter samt utövar tillsyn av efterlevnaden av minerallagen. Bergsstaten har till uppgift att informera om lagstiftningen, om pågående prospektering och bearbetning. 

Läs mer om Bergsstaten på www.bergsstaten.se

Senast granskad 2023-12-28