Grundvatten

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle. SGU:s information om grundvatten utgör ett viktigt underlag i frågor som rör samhällets vattenförsörjning och markanvändning.