Aktuella grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer visas på två sätt. Dels i jämförelse med samtliga tidigare nivåer, dels som avvikelse mot tidigare nivåer under motsvarande vecka. Du väljer själv om du vill se kartor för små eller stora grundvattenmagasin. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Om stora och små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. De återfinns i stort sett i hela Sverige i till exempel morän och urberg. Både grävda och borrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning. Ungefär lika många fritidsboende får sitt vatten från egen brunn.

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. De finns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) samt ibland i sedimentär berggrund. Stora magasin är inte lika vanligt förekommande i Sverige som små magasin, men de är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning får sitt dricksvatten från stora grundvattenmagasin.

Läs mer om stora och små grundvattenmagasin

Ladda ner kartbilderna

Ladda ner kartbilder via länkarna nedan.

Grundvattennivå

Ladda ner senaste kartbilden för grundvattennivå - små magasin

Ladda ner senaste kartbilden för grundvattennivå - stora magasin

Ladda ner teckenförklaring för små magasin

Ladda ner teckenförklaring för stora magasin

Avvikelse

Ladda ner senaste kartbilden för avvikelse - små magasin

Ladda ner senaste kartbilden för avvikelse - stora magasin

Ladda ner teckenförklaring till små magasin

Ladda ner teckenförklaring till stora magasin

Senast granskad 2024-07-02

Grundvattennivåer, vecka 29

Små magasin

I de små grundvattenmagasinen är grundvattennivåerna ganska låga i södra Götaland, i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland. I delar av Skåne, Kronobergs län, Gotland, Dalarna och Gävleborgs län är nivåerna låga. I övrigt är nivåerna huvudsakligen nära eller över medel i resten av landet.

Stora magasin

I de stora magasinen är grundvattennivåerna nära medel i delar av Västerbottens län, i södra Götaland och på Gotland. Det finns områden där nivåerna är ganska låga i Kronobergs län och i de östra delarna av norra Norrland. I övrigt är nivåerna höga eller ovanligt höga i stora delar av landet.

Meddelande om risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer, vecka 29

Inga meddelanden om risk för vattenbrist har utfärdats denna vecka.

Läs mer om risk för vattenbrist

Om kartor för grundvattennivå och avvikelse

Kartorna för grundvattennivå visar den aktuella nivån i jämförelse med samtliga nivåer för samma plats under perioden 1961 till och med föregående år. Det kan ses som ett mått på hur fullt det är i ett grundvattenmagasin jämfört med hur det varit tidigare, oavsett tid på året. Kartorna baseras på SGU:s beräkning av så kallad fyllnadsgrad.

Kartorna för avvikelse visar den aktuella nivån i jämförelse med nivåer för samma plats under motsvarande vecka för perioden 1961 till och med föregående år. Det kan ses som ett mått på hur fullt det är i ett grundvattenmagasin jämfört med hur det brukar vara för den aktuella tiden på året. Kartan baseras på SGU:s beräkning av så kallad grundvattensituation.

Båda karttyperna visar en generaliserad situation för naturliga grundvattennivåer. Lokala avvikelser förekommer, speciellt i grundvattenmagasin som är påverkade av vattenuttag.

Läs mer om fyllnadsgrad och grundvattensituation