Bild på träd.

Risk för vattenbrist

Vid låga grundvattennivåer kan vattenförsörjningen bli ansträngd. Det kan gälla både dig med vatten från egen brunn eller kommuner som använder grundvatten för sin vattenförsörjning. Om och när problem uppstår och vad följderna blir kan däremot skilja stort mellan olika platser. För att öka beredskapen inför vattenbrist har SGU tillsammans med SMHI sedan 2017 redovisat meddelande om ”risk för vattenbrist”.

De som får vatten från egen brunn är oftast beroende av små grundvattenmagasin. Där kan låga grundvattennivåer medföra att det inte rinner in vatten i brunnen lika snabbt som vanligt eller att brunnen till och med sinar. Låga nivåer kan också göra att risken för saltvatteninträngning i brunnen ökar på många platser i Sverige eller att vattenkvaliteten ändras på något annat sätt.

Det finns stora variationer vad det gäller förutsättningarna för vattenförsörjning och konsekvenser av låga grundvattennivåer. En del har återkommande problem med sin vattenförsörjning, medan andra aldrig upplevt något problem. Låga grundvattennivåer behöver därför inte medföra någon konsekvens, men det innebär i alla fall en förhöjd risk för problem. Om du tidigare haft problem med din brunn eller om du tror att uttaget av vatten i din eller andra närliggande brunnar ökat är det bra att vara extra uppmärksam på SGU:s information om låga grundvattennivåer.

Sveriges kommunala dricksvattenförsörjning baseras i många fall på grundvatten från så kallade stora magasin. Låga grundvattennivåer kan medföra problem för den kommunala vattenförsörjningen även om risken kan vara högst varierande mellan olika vattentäkter och kommuner. En konsekvens kan bli att kommunen uppmanar till vattenbesparande åtgärder eller utfärdar ett bevattningsförbud.

Om det uppstått vattenbrist kan det ta lång tid att återgå till mer normala förhållanden, speciellt i stora grundvattenmagasin som reagerar långsamt. Men även för små grundvattenmagasin kan det ta åtskilliga månader eftersom påfyllningen av grundvatten ofta är liten, eller ingen alls under sommaren och en bit in på hösten. Det är därför viktigt att man i tid vidtar åtgärder för att spara på vatten om beräkningarna pekar på låga grundvattennivåer.

Meddelande om risk för vattenbrist

För att underlätta information om den rådande vattensituationen till olika samhällsaktörer, som kommuner och länsstyrelser men även allmänheten, utfärdar SGU och SMHI meddelanden om risk för vattenbrist. Informationen gäller både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag) och syftar till att bidra till en ökad beredskap och planering av åtgärder inför en eventuell vattenbrist.

SGU gör en bedömning och meddelar om det finns en förhöjd risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer. I bedömningen ingår både nuvarande nivåer och förväntade nivåer inom de närmsta månaderna. Framför allt jämförs nivåerna med hur de varit historiskt, oavsett årstid, men en jämförelse med avvikelse från normala nivåer för årstiden ingår också i bedömningen som avgör om det finns en förhöjd risk för vattenbrist eller inte.

Meddelandena uppdateras en gång i veckan och görs länsvis och stora variationer kan gälla avseende risken för vattenbrist även inom ett län. Informationen ger dock en översiktlig bild av läget.

Till Varningar och meddelanden på SMHI:s webbplats

Senast granskad 2023-03-21