Klimatförändringar

SGU arbetar på flera sätt för att minska klimatpåverkan och ta fram planeringsunderlag inför de effekter som följer av ett förändrat klimat. Här kan du läsa mer.

SGU har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning med åtgärdsförslag som identifierar områden där SGU kan bidra till att klimatanpassa samhället till klimatförändringarna.

SGU:s handlingsplan för klimatanpassning

Grundvatten

Förändrad nederbörd och högre temperaturer kommer att leda till förändrade grundvattenförhållanden i Sverige. Men förändringarna är inte jämnt fördelade över landet eller över tiden, vilket leder till olika effekter för olika årstider, perioder och delar av Sverige.

Grundvatten och förändrat klimat

Koldioxidlagring – CCS

CCS är en förkortning från engelska "Carbon Capture and Storage" och står för avskiljning och lagring av koldioxid. Metoden lyfts fram – både nationellt och internationellt - som ett viktigt verktyg för att vi ska kunna minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären och nå klimatmålen.

SGU:s arbete med koldioxidlagring

Stranderosion och stigande havsnivåer

Stranderosion drabbar idag främst stränder i södra Sverige, och problemen kan förväntas öka med en stigande havsnivå. SGU:s information kan användas vid kustzonsplanering.

Läs mer om SGU:s arbete med stranderosion och stigande havsnivåer

Skred och ras

Omkring fem procent av Sveriges landyta utgörs av ler- och siltjordar. En fjärdedel av dessa jordar, huvudsakligen lerjord, bedöms vara skredbenägna.

Läs mer om SGU:s arbete med skred och ras

Senast granskad 2024-07-04