Vattenspegel i Hammarby källa.

Foto: Liselotte Tunemar, SGU

Effekter på föroreningar i mark och vatten av ett förändrat klimat

Förändringar i klimatet, såsom ökad eller minskad nederbörd, ökade havsnivåer och högre medeltemperaturer, kan påverka markens och vattnets egenskaper.

I förorenade mark- och vattenområden kan förändrade flöden och grundvattennivåer innebära att rörligheten hos föroreningarna ökar. Högre grundvattennivåer och mer fluktuerande grundvattennivåer innebär att de flesta ämnen – även giftiga ämnen – i större utsträckning följer med vattnets flöde. Ökade mängder lösta och partikelbundna föroreningar tränger ner i marken och transporteras via dagvattenledningar, ytvatten eller grundvatten ut i vattendrag, sjöar och hav. 

Rörbrunn med övertryck i ravin. Foto. Magdalena Thorsbrink.

Rörbrunn med övertryck i ravin.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

Även områden där nederbördsmängderna förväntas minska och grundvattennivåer och flöden blir lägre kan påverkas genom förändringar i markens kemiska egenskaper.Högre vattenflöden kan också innebära att gamla och nyare industriområden, reningsverk med mera översvämmas. Det leder till ”föroreningsstötar” som kan ge effekter på människor och växt- och djurliv.

Både ökad och minskad nederbörd kan således leda till att föroreningar som idag ligger bundna i marken, eller där det idag endast pågår en begränsad utlakning, blir mer rörliga. De riskerar då att hamna där det finns människor och växt- och djurliv som kan skadas. Högre medeltemperaturer tenderar också att öka föroreningars rörlighet, bland annat genom att perioderna med tjäle i marken minskar.

Mer nederbörd ökar risken för ras och skred

Ökad spridning av föroreningar i mark och sediment kan även ske på grund av att det inträffar fler ras och skred när vattennivåer och flöden förändras. Föroreningarna kan då antingen transporteras till större områden eller bli mer tillgängliga genom att det skyddande markskiktet försvinner. Ett exempel på sådana riskområden finns längs Göta älv, där förorenade markområden från gammal industriverksamhet ligger inom strandzoner som riskerar att skreda ut i älven på grund av ökade flöden.

Mer kunskap om förorenade områden och klimatförändringar

Mer kunskap och kartläggning behövs om vilka förorenade områden som riskerar att påverkas av klimatförändringar och vilka effekter som kan förväntas. Möjliga förebyggande åtgärder är dels sanering av förorenade områden, dels stabilitetsförbättrande åtgärder.

Så påverkar klimatförändringarna grundvattnet

Senast granskad 2021-10-08