Västerdalälven slingrar sig i landskapet.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

Klimat­förändringar – så påverkar de mark och grundvatten

I ett geologiskt perspektiv är förändringar av jordens klimat inget nytt. Det som är nytt är den påverkan som de flesta forskare är överens om att människan har orsakat. Fram till år 2100 beräknas temperaturen stiga med 1,5–7 grader och nederbörden öka med 10–20 procent.

Även mindre förändringar får omfattande följdverkningar på vårt nutida samhälle. Till exempel ger mindre förflyttningar av klimatzoner och havsnivåhöjningar mycket stora ekonomiska konsekvenser.

Den höjda temperaturen kan ge tidigare vårflod med två till fyra veckor och en längre vegetationsperiod. Som en följd av den ökade nederbörden väntas vattentillgången öka i stort sett i hela landet, med undantag för de sydöstra delarna. En höjning av havsnivån till följd av avsmältning av isar kan bli så stor som en meter enligt SMHI.

Så påverkar klimatförändringarna grundvattnet

Effekter på föroreningar i mark och vatten av ett förändrat klimat

SGU:s arbete med klimatanpassning

SGU:s klimatanpassningsarbete riktar in sig på att tillhandahålla planeringsunderlag för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer, främst gällande jord och grundvatten. Vi utvärderar även data från grundvattennätet och miljöövervakningen utifrån ett klimatperspektiv.Flera myndigheter arbetar med åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.

De data som SGU kan förmedla är bland annat jordartskartor, grundvattenkartor, information från vattentäktsarkivet, information om jordskred och raviner, geokemiska kartor och information om brunnar.

Vår kundtjänst kan hjälpa dig ta fram rapporter och annan information som rör klimatförändringar.