Västerdalälven slingrar sig i landskapet.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

Klimat­förändringar – så påverkar de mark och grundvatten

Grundvatten spelar en mycket stor roll för flera funktioner i samhället. Inte minst för vattenförsörjningen, men det kan till exempel också vara avgörande för vissa miljöer. Det är inte bara för lite grundvatten och torka som kan skapa problem. Även för mycket grundvatten kan medföra negativa konsekvenser som ökad risk för översvämningar, försämrad markstabilitet och inläckage i konstruktioner under markytan.

Klimatförändringarna kan också leda till ändrad markanvändning, odling av nya grödor, längre växtsäsonger och ökad användning av gödsel och bekämpningsmedel vilket kan medföra påverkan på grundvattenkvaliteten. Ökad nederbörd kan dessutom medföra fler och större översvämningar samt höjda ytvattennivåer. Detta kan påverka grundvattenkvaliteten genom ökat inflöde av ytvatten till grundvattenmagasin samt att föroreningar i marken frigörs.

Grundvatten och förändrat klimat

Effekter på föroreningar i mark och vatten av ett förändrat klimat

SGU:s arbete med klimatanpassning

SGU:s klimatanpassningsarbete riktar in sig på att tillhandahålla planeringsunderlag för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer, främst gällande jord och grundvatten. Vi utvärderar även data från grundvattennätet och miljöövervakningen utifrån ett klimatperspektiv. Flera myndigheter arbetar med åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.

De data som SGU kan förmedla är bland annat jordartskartor, grundvattenkartor, information från vattentäktsarkivet, information om jordskred och raviner, geokemiska kartor och information om brunnar.

Vår kundtjänst kan hjälpa dig ta fram rapporter och annan information som rör klimatförändringar.

Senast granskad 2024-07-05