Grundvatten och våtmarker

SGU har tagit fram olika former av hydrogeologiskt kunskapsstöd kopplad till restaurering och anläggning av våtmarker. Fokus ligger på våtmarkers betydelse för grundvatten. Syftet är att erbjuda kommuner och länsstyrelser stöd i arbetet med våtmarker som ett sätt att stärka grundvattnet.

Områden där grundvattenytan står nära eller strax ovanför markytan kallas våtmarker. De flesta våtmarker bildas i områden som utgör utströmningsområden för grundvatten. Under de senaste 200 åren har stora arealer våtmarker avvattnats för att ge bättre förutsättningar för jord- och skogsbruk. Då en våtmark dikas sjunker grundvattennivån i torven. Genom att restaurera dikad våtmark kan det i vissa fall finnas förutsättningar för att åtgärden har en positiv inverkan på grundvattenytan.

Kunskapsstöd inför våtmarksåtgärder

SGU har tagit fram olika former av hydrogeologiskt kunskapsstöd i syfte att stötta samhällsplanering kopplad till restaurering och anläggning av våtmarker. Fokus ligger på våtmarkers betydelse för grundvatten och våtmarkers potential att stärka vattenförsörjningen. Även viss information om hur våtmarksrestaurering kan minska utsläppen av växthusgaser tas upp. Kunskapsunderlagen fungerar som ett stöd för länsstyrelser och kommuner vid fortsatt arbete med våtmarksrestaurering och anläggning av nya våtmarker. Följande kunskapsunderlag finns tillgängliga via SGU:

Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder – Sätt att stärka tillgången på grundvatten. SGU-Rapport 2019:15.

Denna rapport sammanfattar geologin i våtmarker och dess betydelse för grundvattnet. Här presenteras ett urval av tillgängliga underlag för att bedöma geologin samt ett antal typområden med utgångspunkt ifrån geologin. Vidare beskrivs betydelsen av övervakning av grundvatten i samband med åtgärder samt hur en ändamålsenlig övervakning kan utföras. Rapporten berör tre huvudkategorier av våtmarksåtgärder som kan stärka grundvattentillgången:

  1. åt­gärder som höjer grundvattennivån och på så sätt stärker den magasinerande förmågan vid en grundvattenförekomst,

  2. åtgärder som kan avlasta grundvattnet från vattenuttag, så som anläggande av dammar,

  3. åtgärder som görs för att balansera vattenflöden i anslutning till en våtmark.

    Läs rapporten ”Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder”

Geologisk handledning för våtmarksåtgärder. Webb-baserat kunskapsstöd.

Det webb-baserade underlaget baseras på informationen från rapporten men i ett kortare och mer lättillgängligt format. SGU bidrar här också med att tydliggöra vilka av SGU:s dataunderlag som är lämpliga att använda vid planering av restaurering och anläggning av våtmarker. I webb-handledningen finns även information om hur restaurering av våtmarker kan leda till ett minskat läckage av växthusgaser.

 

Handledningen fokuserar på våtmarker som återfinns i grundvattnets utströmnings­områden. Många av dessa områden är idag utdikade vilket förutom att påverka våtmarkens grundvattennivå även kan påverka omkringliggande områden. Det webb-baserade kunskapsunderlaget innefattar även ett avsnitt om påverkansområde vid våtmarksåtgärd.

Gå till "Geologisk handledning för våtmarksåtgärder"

Webbinarier

Naturvårdsverket har anordnat flera webbinarier om våtmarkers betydelse för vattenhushållning. Seminarier om våtmarker har även anordnats under Almedalsveckan. I webbinarierna lyfts SGU:s roll i våtmarkssatsningen och hydrogeologiska aspekter på våtmarksrestaurering.

Webbinarium: Våtmarkers betydelse för vattenhushållning

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i skogsmark

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i jordbruksmark

Webbinarium: Anläggande och restaurering av våtmark i tätort

Våtmarksseminarium under Almedalsveckan

Senast granskad 2022-08-29