För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

Grundvatten i planeringen

I många delar av världen är vatten en bristvara, men inte heller den goda tillgång vi har i Sverige är självklar i framtiden.

Användningen av naturgrus ökar grundvattnets sårbarhet, utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet, överuttag i kustnära områden kan ge saltvatteninträngning, byggarbeten och trafik kan påverka grundvattnet i känsliga områden med mera.

Att planera för bra dricksvatten

För att kunna planera för en hållbar dricksvattenförsörjning behövs därför information och kunskap om var det finns möjligheter till stora uttag av grundvatten, var man på konstgjord väg kan infiltrera sjövatten i till exempel en grusås så att vattnet på naturlig väg blir rent, var man kan ta vatten om den vanliga vattentäkten på något sätt skulle förstöras, hur vattnet rör sig i marken och hur grundvattennivåerna varierar under året.

Miljökvalitetsmål och EUs ramdirektiv för vatten

SGU ansvarar för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, som handlar om att även framtida generationer ska ha tillgång till ett grundvatten som ger en säker och hållbar dricksvattenförsörjning och bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Arbetet med miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet har nära koppling till arbetet med EUs ramdirektiv för vatten och EUs direktiv om skydd för grundvatten, där SGUs information utgör ett viktigt underlag. En av SGUs roller är också att vara ett stöd för vattenmyndigheterna, som har det övergripande ansvaret för att EUs ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. Detta gör SGU bland annat genom att meddela föreskrifter och utforma handböcker om hur direktiven ska genomföras.

Geologisk information för grundvattenfrågor

Samhällsplanering är ett av de viktigaste strategiska redskapen för att trygga dagens och framtidens vattenförsörjning. En plan för vattenförsörjning utgör bland annat underlag för tillståndsgivning, tillsyn m.m. men också för att styra etablering av verksamheter och markanvändning. SGUs information utgör ett viktigt underlag för sådana planer, liksom i frågor som rör vatten- och energibrunnar för enskilda hushåll.

Grundvatten

Grundvatten i översiktsplanen