Viksvikens vattentäkt.

Viksvikens vattentäkt.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

Grundvatten i planeringen

I många delar av världen är vatten en bristvara. Lokalt kan det vara så även i Sverige och på platser som idag har god tillgång till vatten kan det uppstå problem i framtiden. Därför är planering så viktigt.

Det finns många olika verksamheter som kan påverka tillgången på grundvatten. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet, överuttag i kustnära områden kan ge saltvatteninträngning, byggarbeten och trafik kan påverka grundvattnet i känsliga områden. Verksamhet som exempelvis utvinning av naturgrus bidrar till att grundvattnet blir mer sårbart och ökar risken för negativ påverkan i framtiden. 

Planera för bra dricksvatten

Det är jätteviktigt med planering för att säkra en hållbar dricksvattenförsörjning. För att göra det behövs information och kunskap om exempelvis var det finns möjligheter till stora uttag av grundvatten, var man på konstgjord väg kan infiltrera sjövatten i till exempel en grusås så att vattnet på naturlig väg blir rent, var man kan ta vatten om den vanliga vattentäkten på något sätt skulle förstöras, hur vattnet rör sig i marken och hur grundvattennivåerna varierar under året.

Miljökvalitetsmål och vattendirektivet

Det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet handlar om att även framtida generationer ska ha tillgång till ett grundvatten som ger en säker och hållbar dricksvattenförsörjning och bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Vattendirektivet, som EUs medlemsländer enades om år 2000, är ett regelverk med målsättningen att främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser. SGU tar fram föreskrifter och vägledning för hur det arbetet ska bedrivas i Sverige. 

Geologisk information för grundvattenfrågor

Samhällsplanering är ett av de viktigaste strategiska redskapen för att trygga dagens och framtidens vattenförsörjning. En plan för vattenförsörjning utgör bland annat underlag för tillståndsgivning och tillsyn, men också för att styra etablering av verksamheter och markanvändning. SGU tar fram information som utgör ett viktigt underlag för sådana planer. 

Senast granskad 2021-03-08