För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Ett grustag med SGUs lastbil. Hössna, Ulricehamns kommun.

Foto: Johan Carlström, SGU.

Grundvatten i översiktsplanen

För att vattenförsörjningen ska säkerställas även i framtiden är det viktigt att samhällsplaneringen genomförs med hänsyn till befintliga vattenresurser.

SGU anser att vattenskyddsområden och viktiga vattenresurser bör redovisas i text och på kartor i översiktsplanen för att hänsyn ska kunna tas vid planering av bostadsbebyggelse, industri, väg, järnväg, avloppsinfiltration, ledningsdragning med mera. Grundvattenresurserna bör beskrivas med avseende i första hand läge, vattenkvalitet och sårbarhet. Som underlag kan SGUs kartmaterial användas.

SGU har dessutom ett flertal databaser med information som kan användas som underlagsmaterial:

  • SGUs Brunnsarkiv med information från borrningar som utförts för energi eller dricksvattenförsörjning
  • En hydrogeologisk databas med information från hydrogeologiska undersökningar
  • SGUs Vattentäktsarkiv med information om Sveriges vattenverk och vattentäkter med tillhörande rå- och dricksvattenkvalitet

För att säkra vattenkvaliteten förordar SGU generellt att alla allmänna vattentäkter har ett  vattenskyddsområde och att kommunen ser över befintliga vattenskyddsområden. I handboken om vattenskyddsområden (Handbok 2010:5) anges att vattenskyddsområden även får inrättas för reservvattentäkter och viktiga grundvattentillgångar tänkbara att användas för framtida vattenförsörjning.

I översiktsplanen bör miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer samt kommunens vattenförekomster enligt vattenförvaltningen och deras statusklassning behandlas. Dessutom bör samhällsplaneringens betydelse för möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålen redovisas i utvecklingsplanen.

SGU förordar att översiktsplanen innehåller ett avsnitt om kommunens dricksvattenförsörjning. I detta avsnitt bör nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning samt reservvattenförsörjningen beskrivas. Det kan med fördel även omfatta en beskrivning kring klimatförändringarnas eventuella påverkan på vattenförsörjningen i kommunen, vilka risker som föreligger och vilken typ av påverkan som kan bli aktuell. Avsnittet kan utgöra en sammanfattning av en separat framtagen vattenförsörjningsplan.

För att planera vattenförsörjningen i hela kommunen förordar SGU att en fördjupning görs i översiktsplanen i form av en vattenförsörjningsplan som även kan vara gemensam för flera kommuner. Som underlag och hjälp för kommunerna anser SGU att länsstyrelsen bör ta fram en regional vattenförsörjningsplan. 

SGU vill även uppmärksamma att det i detta planeringsskede kan vara lämpligt att ta upp frågor som rör den enskilda vattenförsörjningen. En undersökning som gjorts av Socialstyrelsen och SGU visade att kvaliteten på det vatten som används för enskild vattenförsörjning i stor utsträckning inte uppfyller gällande riktvärden. Undersökningen redovisas i ”Dricksvatten från enskilda vattentäkter – Ett nationellt tillsynsprojekt 2007”. Beroende på om kvalitetsproblem finns kan det finnas anledning för kommunen att överväga om den enskilda vattenförsörjningen i det aktuella området bör ingå i en gemensam lösning för vattenförsörjningen.