Ett grustag med SGUs lastbil. Hössna, Ulricehamns kommun.

Foto: Johan Carlström, SGU.

Grundvatten i översiktsplanen

För en säker vattenförsörjning även i framtiden är det viktigt att samhällsplaneringen tar hänsyn till befintliga vattenresurser.

SGU anser att vattenskyddsområden och viktiga vattenresurser bör redovisas i text och på kartor i översiktsplanen för att hänsyn ska kunna tas vid planering av bostadsbebyggelse, industri, väg, järnväg, avloppsinfiltration, ledningsdragning med mera. Grundvattenresurserna bör beskrivas med avseende i första hand läge, vattenkvalitet och sårbarhet. Som underlag kan SGU:s kartmaterial användas.

SGU har dessutom ett flertal databaser med information som kan användas som underlagsmaterial:

  • SGU:s Brunnsarkiv med information från borrningar som utförts för energi eller dricksvattenförsörjning
  • En hydrogeologisk databas med information från hydrogeologiska undersökningar
  • SGU:s Vattentäktsarkiv med information om Sveriges vattenverk och vattentäkter med tillhörande rå- och dricksvattenkvalitet

För att säkra vattenkvaliteten förordar SGU generellt att alla allmänna vattentäkter har ett vattenskyddsområde och att kommunen ser över befintliga vattenskyddsområden. Havs- och vattenmyndigheten publicerade 2021 ny vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (Rapport 2021:4).

I översiktsplanen ska kommunens grundvattenförekomster och deras miljökvalitetsnormer behandlas. Det ska framgå hur översiktsplaneringen påverkar möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna. Det är också bra om miljökvalitetsmålen behandlas.​​

SGU förordar att översiktsplanen innehåller ett avsnitt om kommunens dricksvattenförsörjning. I detta avsnitt bör nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning samt reservvattenförsörjningen beskrivas. Det kan med fördel även omfatta en beskrivning kring klimatförändringarnas eventuella påverkan på vattenförsörjningen i kommunen, vilka risker som föreligger och vilken typ av påverkan som kan bli aktuell. Avsnittet kan utgöras av en sammanfattning av en separat framtagen vattenförsörjningsplan.

För att planera vattenförsörjningen i hela kommunen förordar SGU att en fördjupning görs i översiktsplanen i form av en vattenförsörjningsplan som även kan vara gemensam för flera kommuner. Som underlag och hjälp för kommunerna anser SGU att länsstyrelsen bör ta fram en regional vattenförsörjningsplan. 

SGU vill även uppmärksamma att det i detta planeringsskede kan vara lämpligt att ta upp frågor som rör den enskilda vattenförsörjningen. SGU publicerade under 2021 en ny kartvisare med grundvattentillgång i små magasin, som kan användas som underlag i arbetet. En undersökning som gjorts av Socialstyrelsen och SGU visade att kvaliteten på det vatten som används för enskild vattenförsörjning i stor utsträckning inte uppfyller gällande riktvärden (idag kallat tröskelvärden). Undersökningen redovisas i ”Dricksvatten från enskilda vattentäkter – Ett nationellt tillsynsprojekt 2007”. Beroende på om kvalitetsproblem finns kan det finnas anledning för kommunen att överväga om den enskilda vattenförsörjningen i det aktuella området bör ingå i en gemensam lösning för vattenförsörjningen. 

Senast granskad 2023-04-18