Kommunal planering

Alla kommuner i Sverige ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen inom kommunen genom att ta fram en översiktsplan.

Översiktsplanen ska vara grundad på aktuella sammanställningar och analyser och utgör ett strategiskt vägledande dokument om kommunens framtida utveckling.

Varje kommun är unik. Tillgång och fördelning av naturresurser som grundvatten, mineral och krossberg är beroende av geologin och ogynnsamma markförhållanden vid byggande och annan exploatering kan komplicera grundläggning och göra att det finns risk för ras och skred. Eftersom de geologiska förutsättningarna varierar mellan olika regioner samt att olika kommuner har skilda förutsättningar och behov varierar kraven på vilken geologisk information som efterfrågas mellan olika delar av landet.

Geologisk information är ett viktigt underlag i kommunal planering för att kunna åstadkomma en ändamålsenlig mark- och vattenanvändning. Informationen utgör också ett användbart underlag för att uppnå en långsiktig och god hushållning med mark, vatten och råvaror. Det är därför naturligt att geologisk information används som ett underlag för just översiktsplaner så att väl grundade beslut kan fattas inom samhällsplaneringen.

SGU:s roll

SGU:s roll, enligt sin instruktion, är att tillhandahålla geologiska underlag som kan användas i kommunernas planering av markanvändning, samt att bevaka riksintressen för värdefulla ämnen eller material.

Remisser som ställs till SGU rörande översiktsplaner besvaras normalt endast med en hänvisning till checklista för översiktsplaner (se nedan). Om särskilda skäl bedöms föreligga kan SGU avge ett specifikt yttrande.

Checklista för översiktsplaner

Checklistan beskriver vad SGU anser att en översiktsplan bör beakta för att ge förutsättningar för en hållbar och resurseffektiv markanvändning. Den är tänkt som ett stöd för kommuner vid upprättande av översiktsplaner och för länsstyrelser vid granskning av planer.

Checklista för översiktsplaner SGU v2020-11-10 (nytt fönster)

Läs mer om Geologi för kommunal planering

Senast granskad 2020-11-25