Geologi för kommunal planering

För en långsiktig hushållning med kommunens naturresurser behövs bland annat information om de geologiska förhållandena.

Nedan tar vi upp några planeringsområden där geologin är av betydelse. Vi har också sammanfattat våra allmänna synpunkter angående geologisk information i översiktsplanering i pdf-dokumentet nedan.

SGU:s generella synpunkter angående geologisk information i översiktsplanering 2016-06-07 (pdf, nytt fönster)

En kort version med länkar finns som checklista för översiktsplanering:

Checklista för översiktsplaner SGU v2020-11-10 (pdf, nytt fönster)

Grundvatten

Grundvatten är en av kommunens viktigaste naturresurser. För att vattenförsörjningen ska säkerställas även i framtiden är det viktigt att samhällsplaneringen genomförs med hänsyn till befintliga vattenresurser.

Grundvatten i översiktsplanen

Energi

I översiktsplanen ska hänsyn tas till om vissa områden är särskilt lämpligt för energiproduktion. Man kan också ta upp möjligheter till geoenergi.

Läs mer om energi

Materialförsörjning

I genomsnitt förbrukar varje person 10 ton ballastmaterial per år. Det är viktigt att man i den kommunala planeringen är medveten om behovet och planerar för försörjning på kort och lång sikt. Då naturgrusformationer ofta är viktiga grundvattenreservoarer bör de sparas för nuvarande eller framtida vattenförsörjning. Materialförsörjning bör ses i ett regionalt perspektiv och transporter över kommungränser är vanliga.

Läs mer om hållbar materialförsörjning

Radon i mark och vatten

Radon utgör en olägenhet för människors hälsa. Det finns alltid tillräckligt med radon i marken för att gällande gräns- och riktvärden för radon ska kunna överskridas i en byggnad, om konstruktionen är otät. Detta gäller även i så kallade lågriskområden. SGU rekommenderar att kommuner har en karta som visar på områden med särskilt hög radonrisk (högriskområden).

Läs mer om radon och naturlig strålning

Skred och ras

Skred och ras kan i vissa regioner vara en väsentlig riskfaktor att räkna med. Kommunen bör i sin översiktsplan redovisa de riskområden för ras och skred som finns inom kommunen.

Läs mer om skred och ras

Geologiska naturvärden

Inom frågor som berör naturvård, reservatsbildning, besöksnäring, rekreation och friluftsliv vill SGU uppmärksamma att geologiska naturvärden ofta utgör en relativt outnyttjad resurs. Dessa naturvärden är även viktiga – men ibland dåligt kända – att ta hänsyn till i miljökonsekvensbeskrivningar inför olika exploateringsprojekt.

Läs mer om naturvärden

Mineralnäring

Information om mineralnäring och därtill kopplade riksintressen är relevant för planering i vissa områden. Kartvisaren Malm och mineral visar information från SGU:s databaser som rör Sveriges tillgångar av metaller och mineral. Kartvisaren Mineralrättigheter visar information från Bergsstatens mineralrättsregister. Här kan du se på vilka områden det finns gällande undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner och ansökningar om nya.

Läs om Riksintressen för värdefulla ämnen eller material

Riksintressen

Miljöbalkens tredje kapitel innehåller grundläggande bestämmelser om hushållningen med landets mark- och vattenområden. Bestämmelserna innebär att särskilt värdefulla områden i en del fall kan förklaras vara av riksintresse för en viss samhällssektor.

Läs mer om riksintressen för värdefulla ämnen eller material 

Riksintressen i planeringen

Miljö

En viktig del av miljöarbetet runt om i landet utgörs av satsningen på de nationella miljömålen och EU:s ramdirektiv för vatten. SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. En av våra viktigare uppgifter i detta arbete är att ta fram underlag för de olika aktörerna, däribland kommunerna. Vi ansvarar också för det delmål inom God bebyggd miljö som berör naturgrus och som syftar till att skydda de isälvsavlagringar där stora grundvattenförekomster finns.

Läs mer om Miljömål

Vårt arbete berör även andra miljökvalitetsmål, såsom Säker strålmiljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård. Vi arbetar även för målet Giftfri miljö, där vi bland annat svarar för att undersöka områden som förorenats av en statlig organisation som inte längre finns kvar. SGU är dessutom nationell datavärd för miljöövervakningsdata över grundvatten och marina sediment.

Ett exempel på användbart underlag i miljöarbetet är våra geokemiska data. Dessa ger information om både bakgrundshalterna och de totala halterna av olika tungmetaller. Ett annat exempel är den geofysiska informationen som visar strålning från berg och jord.

Strandskydd

Strandskyddet omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Skyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. För att kunna bedöma undervattensmiljön, behövs information om bottenförhållandena. Sådan information finns bland annat i SGU:s maringeologiska databaser.

Deponier

Risken för att föroreningar kan spridas från deponier m.m. beror bland annat på den omgivande geologin. För att kunna bedöma riskerna kan ett lämpligt underlag vara information om jordarter (täthet, grusåsar, morän och lera), grundvatten (strömningsriktning och vattendelare), geokemi (naturliga bakgrundshalter och totalhalter).

Avlopp

För att kunna bedöma konsekvenserna av och kunna ge tillstånd för enskilda avlopp behövs bland annat information om berg, jord och grundvatten. SGU:s information om berggrund, jordarter, brunnar och jordlagerföljd utgör ett lämpligt underlag för tillståndsgivningen.

Geologisk information

SGU står till tjänst med geologisk information i karttjänster, kartor, beskrivningar och databaser, med mera. I tjänsten Geolagret kan man söka, beställa och i vissa fall ladda ned SGU:s produkter i form av kartor, rapporter, broschyrer mm. Kontakta kundtjänst om du inte finner den information du söker på hemsidan, vill göra en beställning eller ha annan hjälp.

Som ett värdefullt planeringsunderlag vill vi också uppmärksamma Lantmäteriets nationella höjddatabas. Med denna finns numera stora möjligheter att få en tydlig bild över ett områdes terrängformer. Tillsammans med geologisk information kan höjddatabasen ge en ökad förståelse för landskapets uppbyggnad, variation och förutsättningar för olika värden. Med dessa underlag finns förbättrade möjligheter att beskriva olika konsekvenser som berör markfrågor och geologiska naturvärden kopplade till terrängformer.