Foto: Lantmäteriet

Hållbar materialförsörjning

För att fatta välgrundade beslut för god samhällsbyggnad behövs kunskap om tillgången till ballast för användning i uppbyggnad och underhåll av infrastruktur och städer.

SGU:s arbete med hållbar materialförsörjning fokuserar på att:

  • Producera kunskap om och planeringsunderlag för alternativa material till naturgrus, till exempel tematiska kartor för att visa bergmaterialets kvalitet (bergkvalitetskartor) och möjligheterna att ta ut havssand.
  • Vägledning vid tolkning av vilka användningsområden för naturgrus som kan ersättas med alternativa material (enligt 9 kap. § 6 f Miljöbalken).
  • Utveckla och tillhandahålla en metodik för att upprätta regionala materialförsörjningsplaner.
  • Stödja länsstyrelser och andra aktörer med att upprätta regionala materialförsörjningsplaner.

Regional planering är nyckeln till en hållbar materialförsörjning

En väl genomtänkt materialförsörjningsplanering kan bidra till en minskad användning av naturgrus, att naturresursen berg används på ett hållbart sätt, samt ett minskat behov av masstransporter.

Materialförsörjningsplanering ska på ett övergripande och strategiskt sätt redogöra för hur samhällets behov av bergmaterial till byggande ser ut, samt hur förutsättningar till att tillgodose behoven ser ut. Genom att vara framåtblickande och ha ett helhetstänkande kan en bra planering ge regionen möjlighet att ta hänsyn till behovet av material i samhällsplaneringen på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där konkurrensen om marken är stor.

En materialförsörjningsplan måste även gå hand i hand med regionens vattenförsörjningsplanering med hänsyn till miljökvalitetsnormerna och inte stå i konflikt med de dricksvattenintressen som finns.

Vattenförsörjningsplaner

SGU har från 2014 till 2016 haft ett regeringsuppdrag om metodik för att ta fram materialförsörjningsplaner. I arbetet har även ingått att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att planera materialförsörjningen sin region.

I regeringsuppdragets slutrapport finns slutsatser kring värdet av att ta fram materialförsörjningsplaner och vad de kan betyda för samhället och miljön.

Slutrapport - Metodutveckling för materialförsörjningsplanering (pdf, nytt fönster)

SGU:s rapport 2015:05 beskriver en metodik som kan fungera som vägledning vid framtagandet av materialförsörjningsplaner. Metodiken tar inte hänsyn till beslutade miljökvalitetsnormer för vatten, vilket innebär att den inte är heltäckande. Det är därför viktigt att komplettera planeringsunderlaget med information om påverkan på miljökvalitetsnormer, se vägledning för riskbedömning.  

Läs mer om Kartläggning och påverkansbedömning grundvatten

Checklista Påverkan grundvattenförekomst 

Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplanering, SGU-rapport 2015:5 (pdf, nytt fönster)

Även  SGU:s rapport ”Underlag till materialförsörjningsplan för Uppsala län”, där de specifika geologiska förutsättningarna i Uppsala län samt en redovisning av hur materialförsörjningen ser ut i länet idag, kan användas som vägledning vid utarbetandet andra materialförsörjningsplaner. Rapporten har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län. Observera att underlaget inte omfattar hänsyn till beslutade miljökvalitetsnormer, vilket är ett krav enligt förtydliganden i miljöbalken sedan 1 januari 2019.

Underlag till materialförsörjningsplan för Uppsala län, SGU-rapport 2013:19 (pdf, nytt fönster)

Ersättningsmaterial för naturgrus

Användningen av naturgrus i materialförsörjningen ska vara restriktiv. Naturgrus ska i den utsträckning det är möjligt ersättas med alternativa material. SGU har därför tillsammans med ballastproducenterna, länsstyrelserna och betongbranschen tagit fram nya rekommendationer och beskrivningar av de användningsområden som det idag finns respektive saknas ersättningsmaterial för. SGU har nu gjort en ny version av rapporten. Bland de nya rekommendationerna kan nämnas att råvaror som grov betongballast (> 4 mm) idag generellt anses vara möjliga att ersätta med krossat berg. Fin betongballast (<4 mm) är det däremot svårare att finna ett ersättningsmaterial för.

Skriften "Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus" riktar sig till länsstyrelser, kommuner och täktföretag som ett stöd i tillståndsprocessen.

Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus. SGU-rapport 2015:35 (nytt fönster)

Entreprenadberg

Entreprenadberg är bergmaterial som uppkommer i samband med tunnelarbeten, byggnation av bergrum eller bergschakt. Entreprenadberg kan vara en väsentlig resurs i en regions materialförsörjning. Det är viktigt att denna resurs tas tillvara för en resurseffektiv materialförsörjning. Kännedom och statistik om användning av entreprenadberg och tillgång på entreprenadberg är därför en viktig del i en materialförsörjningsplanering. 

Läs mer om Entreprenadberg

Geologiskt underlag och kartvisare

SGU arbetar med att ta fram relevanta geologiska underlag för att ge förutsättningar för hållbar materialförsörjning. Bergkvalitetskartor med avseende på användning till vägändamål, järnväg och betongballast har tagits framöver ett antal tätbefolkade områden.

I kartvisaren ”Ballast” har information från SGU:s databaser, som kan vara relevant i arbetet med materialförsörjning, samlats. Den innehåller information om täkter, bergkvalitet, grundvattenmagasin och naturgrus.

Kartvisaren Ballast

Vid materialförsörjningsplanering och täktverksamhet är det även viktigt med hänsyn till beslutade miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster. Kartor och information om grundvattenförekomsterna finns i databasen Vatteninformation Sverige (VISS).

Databasen VISS

Strålning från bergmaterial

Byggnadsmaterial som innehåller bergråvaror från krossat berg eller från grus, sand eller morän, innehåller en viss mängd naturligt förekommande radioaktiva ämnen. Förekomst av radioaktiva ämnen i bergråvaror beror på berggrundens bildningssätt och sammansättning. I SGU-rapporten Strålning från bergmaterial ges en sammanfattning över läget i Sverige vad gäller gammastrålning från bergarter och krossat berg.

Läs mer om Strålning från bergmaterial

Senast granskad 2020-11-03