Block i bergtäkt.

Foto: Mattias Göransson, SGU.

Kritiska egenskaper hos bergmaterial

För att bygga framtidens samhällen krävs en mängd olika bergmaterial. Beroende på vad berget ska användas för – som industrimineral, natursten eller ballastmaterial – behöver de ha särskilda egenskaper för att klara produktkraven.

För att säkra byggandet av Sverige är det viktigt att råvaror för ballast-, industrimineral- och naturstensindustrin finns tillgängliga i hela landet. Sedan juni 2018 finns en sammanställning om geologins betydelse för byggandet.

Beroende på vad man ska producera ska man välja rätt råvarukälla. Olika bergmaterial kan ha helt skilda egenskaper vilket också styr hur man ska förädla dessa material. Produktionsprocesserna för dessa industrier måste vara säkra, effektiva och hållbara, allt för att minimera resursbrister och miljöstörningar för ett land som växer.

Råvarukällorna för industrierna är flera, till exempel bergtäkter, grustäkter, stenbrott och återvunna massor från byggandet. De processer som används för att krossa och förädla materialen skiljer sig också åt beroende på från vilken källa man tar materialet.

Om du vill lära dig mer om de bergarter som bryts, hur de bryts och vilka produkter som skapas avseende ballast, natursten och industrimineral kan du läsa rapporten Kritiska egenskaper hos bergmaterial och alternativa material där SGU utgör huvudförfattaren. Läs rapporten här:

Kritiska egenskaper hos bergmaterial och alternativa material (MinFo:s hemsida, nytt fönster)

Rapporten är sammanställd av branschorganisationerna och relevanta myndigheter samt institut: SGU, Research Institutes of Sweden (RISE), Trafikverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), Sveriges stenindustriförbund (STEN), Föreningen Mineralteknisk Forskning (MinFo) och ett antal medlemsföretag i de sistnämnda branschorganisationerna.

Senast granskad 2020-11-03