Bergtäkt.

Bergtäkt.

Foto: Anna Hedenström, SGU

Stöd vid ansökan om grus- och bergtäkter

SGU:s bidrag till en hållbar materialförsörjning består såväl av geologiska faktaunderlag som yttranden i samband med ansökningar om grus- och bergtäkter. Här publicerar vi information som visar vad man bör tänka på avseende geologiska aspekter vid ansökningsprocessen för täkter. Det är bland annat checklistor som kan användas som stöd för ansökan om täkt och för myndigheter vid granskning och tillsyn.

SGU är förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologi och mineralhantering. Vi ska bidra till att skapa goda förutsättningar för ett hållbart användande  av landets mineralresurser inklusive grus och bergmaterial. SGU är också ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och därtill hörande mål rörande naturgrus. Detta, liksom miljöbalkens bestämmelser om naturgrus är grunden i SGU:s bedömningar i ärenden som rör täktverksamhet.

Vi har också i uppdrag att främja ett hållbart samhällsbyggande. Det innebär bland annat att geologiska naturmaterial används på ett effektivt och hållbart sätt. SGU:s yttranden ger stöd för beslutande myndigheter i deras sammanvägda bedömning av täkters tillåtlighet.

Vägledningen visar vilken information som bör finnas med och vad SGU som remissinstans granskar i täktansökningarna. Det är dock viktigt att notera att vägledningen inte tar upp allt som ska ingå i en ansökan. En täktansökan ska även innehålla andra miljörelaterade frågor som inte direkt ingår i SGU:s ansvarsområde och som därför inte tas upp i vägledningen. Exempel på sådana frågor är buller, vibrationer, arbetstider och trafik som givetvis också är viktiga frågor.

Denna information ersätter generellt SGU:s yttrande i samrådsfasen.

Vad säger lagen om täkter?

SGU:s ställningstaganden

Checklista för grustäkter

Checklista för bergtäkter

Underlagsmaterial från SGU

Material från SGU kan användas som underlag vid utarbetandet av ansökan:

Kartvisaren Ballast

SGU:s interaktiva kartvisare med relevant geologisk information för täktentreprenörer och tillsynsmyndigheter.

Kartvisaren Grundvattenmagasin

Kartvisaren Grundvattenmagasin visualiserar Sveriges större grundvattenmagasin baserat på de data som finns i SGU:s databas.

Kartvisaren Brunnar

Kartvisaren Brunnar innehåller information om brunnars läge och tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet och vad brunnen används till. Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag måste skicka in till SGU.

Geolagret

I Geolagret finns kartor samlade, till exempel bergkvalitetskartor och berggrundskartor med tillhörande beskrivningar. Fria för nerladdning.