SGU:s ställningstaganden

Utifrån SGU:s roll som expertmyndighet för berg, jord och grundvatten och särskilt som ansvarig myndighet för miljömålet Grundvatten av god kvalitet har följande ställningstaganden gjorts.

  • SGU:s grundinställning är att naturgrusbrytning i grundvattenförekomster, avgränsade i vattenförvaltningen, inte ska förekomma och i synnerhet inte då täktverksamhet sker uppströms dricksvattentäkter.

  • För att säkerställa en långsiktigt hållbar materialförsörjning krävs, särskilt i storstadsregioner, en värdering av områden som kan vara lämpliga täktområden och vilka som inte är lämpliga. Dessa behöver tas med i kommunernas översiktsplanering. Finns det en regional eller lokal material- eller vattenförsörjningsplan ska man givetvis ta hänsyn till de prioriteringar som görs där.
  • SGU anser att etablering av nya bergtäkter är positivt om bergtäkten bidrar till att fasa ut naturgrusanvändningen, och bidrar därmed till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.  Den årliga ballastkonsumtionen har legat stabil under en längre tid med mindre förändringar kopplade till byggkonjunkturen. I takt med att allt fler grustäkter avslutas ökar behovet av fler bergtäkter.
  • SGU anser att det i många fall är bättre att fortsätta driften i befintliga bergtäkter än att öppna nya täkter i orörd natur. Uttag av tidigare orörda resurser istället för återanvändning eller återvinning innebär dock alltid en miljöpåverkan vilket man också bör ha i åtanke. SGU anser att en lokaliseringsprövning inte behöver göras regelmässigt vid en förlängning av ett tillstånd för en befintlig bergtäkt, om inte synnerliga skäl tyder på en väsentlig ökad miljöpåverkan. Att redovisa  en alternativ lokalisering till det täktområde sökanden gör anspråk på, är befogat i första hand då det är fråga om en ny täktverksamhet. De täkter som idag är aktiva har redan lokaliserats efter en avvägning gentemot motstående intressen.
  • Vid ansökan om förlängning av grustäkt bör en lokaliseringsprövning alltid bli aktuell. Denna bör även genomlysa möjligheterna till att växla över till bergtäkt.
  • SGU anser att tillfälliga massor som uppstår i samband med byggande är en viktig ballastresurs som ska tas tillvara. Det är därför viktigt att i planeringsprocessen inkludera platser där tillfälliga massor kan hanteras på ett miljöriktigt sätt.
  • Vid eventuell täkt i naturgrus bör en tre meter djup omättad zon lämnas till den högsta grundvattenyta.
  • SGU anser att brytning under grundvattenytan utgör en vattenverksamhet och ska bedömas efter 11 Kap. i MB. SGU anser dock att om ansökan gäller en bergtäkt och har visat att inga allmänna eller enskilda intressen tar skada av en grundvattenbortledning så kan det till och med finnas fördelar med att skapa ett inåtriktat grundvattenflöde, det ger möjlighet till effektiv omgivningskontroll. Behandlings och recipientfrågan (t.ex. sedimentation och oljeavskiljning innan utsläpp) blir då istället viktig.
  • Havssand från ackumulationsbottnar kan vara ett alternativ till natursand på land men frågan bör hanteras från fall till fall.

Senast granskad 2020-11-03