Vattnet porlar i ett litet vattenfall i en källbäck. Grönska runtomkring.

Foto: Magdalena Thorsbrink/SGU

Vattenskydds­områden

Ungefär två tredjedelar av alla svenska grundvattentäkter, däribland de flesta större kommunala grundvattentäkter, har ett vattenskyddsområde. Många vattenskyddsområden behöver dock ses över eftersom de bygger på ofullständig information om geologin och grundvattnet eller har inrättats enligt en äldre lagstiftning.

För att vara effektiva behöver många vattenskyddsområden dessutom kompletteras med både en riskanalys och en beredskapsplan.

Här har vi listat några viktiga punkter i arbetet med vattenskyddsområden:

 • Handbok om vattenskyddsområde (NV 2010:5) ska vara utgångspunkt i arbetet med att inrätta och revidera vattenskyddsområden.
 • Indelningen av ett skyddsområde i zoner, med tillhörande föreskrifter, ska vara anpassad efter skyddsbehovet och de naturgivna förhållandena i respektive zon.
 • Ett vattenskyddsområde ska vara korrekt avgränsat och korrekt indelat i skyddszoner, utifrån ett underlag som håller god kvalitet. Förutom att detta gör vattenskyddsområdet rättssäkert är det även lättare att besvara följdfrågor, att argumentera för och emot olika föreskrifter och enklare att revidera vattenskyddsområdet.
 • Skydd av vattentäkter är en kontinuerlig process som inte tar slut med fastställandet av ett vattenskyddsområde.
 • Vattenskyddsområden bör ses över regelbundet och revideras vid behov.

SGU:s material som underlag till vattenskyddsområden

SGU:s uppdrag är att tillhandahålla geologisk information. Geologisk information för det aktuella området ska användas vid arbetet med att ta fram förslag till vattenskyddsområde. Ofta behöver det översiktliga underlag som SGU kan bidra med även kompletteras med lokal geologisk information.

Exempel på information från SGU:

 • Kartmaterial, både digitalt och tryckt
 • Berggrundsgeologiska data
 • Jortartsgeologiska data
 • Geofysiska data
 • Grundvattendata
 • Information om jorddjup
 • Information i Brunnsarkivet
 • Grundvattennätets databas

Alla medarbetare på länsstyrelserna har, via ett avtal med SGU, tillgång till de SGU-databaser som är relevanta för arbetet med vattenskyddsområden. Länsstyrelsernas GIS-samordnare kan ge mer information dessa databaser.

Vattenförsörjningsplaner

Remisser till SGU om vattenskyddsområden

Senast granskad 2020-11-05