För att vara effektiva behöver många vattenskyddsområden dessutom kompletteras med både en riskanalys och en beredskapsplan.

Här har vi listat några viktiga punkter i arbetet med vattenskyddsområden:

 • Handboken för vattenskyddsområde (NV 2010:5) bör vara utgångspunkt i arbetet med att inrätta och revidera vattenskyddsområden.
 • Indelningen av ett skyddsområde i zoner, med tillhörande föreskrifter, ska vara anpassad efter skyddsbehovet och de naturgivna förhållandena i respektive zon.
 • Ett vattenskyddsområde bör vara korrekt avgränsat och korrekt indelat i skyddszoner, utifrån ett underlag som håller god kvalitet. Det gör det lättare att besvara följdfrågor, att argumentera för och emot olika föreskrifter och enklare att revidera vattenskyddsområdet.
 • Vattenskyddsområden bör ses över regelbundet och revideras vid behov.
 • Skydd av vattentäkter är en kontinuerlig process som inte tar slut med fastställandet av ett vattenskyddsområde.

Läs mer i "Vattenskyddsområden – en sammanställning februari 2007", SGU-rapport 2007:12 (nytt fönster) 

SGUs roll i arbetet med skydd av grundvatten

SGUs roll i arbetet med skydd av grundvatten vilar på tre ben:

 • SGU ska verka för att miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet nås.
 • SGU ska tillhandahålla geologisk information och underlag till kommuner och länsstyrelser för deras arbete med att inrätta och avgränsa skyddsområden.
 • SGU ska, som en del i sitt uppdrag, yttra sig över remisser om vattenskyddsområden.

SGUs material som underlag till vattenskyddsområden

SGUs uppdrag är att tillhandahålla geologisk information. Om geologisk information finns för det aktuella området bör den användas vid arbetet med att ta fram förslag till vattenskyddsområde.

Exempel på sådan information är:

 • Kartmaterial, både digitalt och tryckt
 • Berggrundsgeologiska data
 • Jortartsgeologiska data
 • Geofysiska data
 • Grundvattendata
 • Information om jorddjup
 • Information i SGUs referensdatabas GeoRegister
 • Information i Brunnsarkivet
 • Grundvattennätets databas

Alla medarbetare på länsstyrelserna har, via ett avtal med SGU, tillgång till de SGU-databaser som är relevanta för arbetet med vattenskyddsområden. Länsstyrelsernas GIS-samordnare kan ge mer information dessa databaser.

Vattenförsörjningsplaner

Remisser till SGU om vattenskyddsområden