Utsnitt av kartvisaren Grundvattenmagasin..

Kartvisaren Grundvattenmagasin

Kartvisaren Grundvattenmagasin innehåller information om grundvatten i framför allt större magasin längs grusåsar och i sedimentär berggrund. Även källor och brunnar visas som egna lager.

 

Vid kartläggningen av grundvattenmagasin bestäms bland annat grundvattnets strömningsriktning, grundvattendelares lägen samt grundvattenmagasinets utbredning och uttagsmöjligheter. Vid kartering i detaljerad skala bestäms även tillrinningsområden till magasinet, ytvattenkontakter, med mera.

Beskrivning till kartvisaren Grundvattenmagasin

Kartvisaren innehåller både översiktlig information (skala 1:250 000) och mer detaljerad information (skala 1:50 000). I områden där ny detaljerad information finns framtagen har den ersatt den tidigare översiktliga informationen. Vilka objekt som karterats med respektive metod framgår av lagret ”Karteringsmetoder”. För de magasin som har en tillhörande grundvattenrapport finns länk till denna i lagret ”Grundvattenmagasin”.

Det kan finnas flera grundvattenmagasin i olika nivåer från markytan sett. Den översta (ytligaste) nivån benämns J1 och den eller de underliggande benämns J2, J3, S1, S2, S3 och K1. J står för magasin i jordlager, S står för magasin i sedimentär berggrund och K står för magasin i kristallin berggrund.

J1: Grundvattenmagasin i jordlager, överlagras ej av annat definierat magasin i jord

J2: Grundvattenmagasin i jordlager, helt eller delvis under annat magasin i jord (J1)

J3: Grundvattenmagasin i jordlager, helt eller delvis under annat magasin i jord (J2)

S1: Grundvattenmagasin i sedimentär berggrund, överlagras ej av annat definierat magasin i sedimentär berggrund

S2: Grundvattenmagasin i sedimentär berggrund, helt eller delvis under annat magasin i sedimentär berggrund (S1)

S3: Grundvattenmagasin i sedimentär berggrund, helt eller delvis under annat magasin i sedimentär berggrund (S2)

K1: Grundvattenmagasin i kristallin berggrund, överlagras ej av annat definierat magasin i kristallin berggrund

SGU:s information om grundvattenmagasin utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Den är också en av förutsättningarna för att vi i Sverige ska kunna uppnå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och bidrar till att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs i EG:s ramdirektiv för vatten. Dessutom används grundvatteninformationen i frågor som rör markanvändning och fysisk planering i allmänhet, till exempel som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, för åtgärdsprogram för skydd av grundvattnet och vid byggen av deponier, vägar och industrier.

Motsvarande information finns att beställa som datamängd. Informationen är likartad men avviker till vissa delar från innehållet i kartvisaren avseende ingående lager, lagertitlar och kolumnnamn.

Produktbeskrivning för bakomliggande datamängd

Senast granskad 2023-10-26