Kartvisaren Grundvattenmagasin

Kartvisaren "Grundvattenmagasin" innehåller information om utbredning och uttagsmöjligheter vid större grundvattenmagasin. Det finns även information om grundvattnets strömningsriktning, grundvattendelare, ytvattenkontakter, tillrinningsområden, låggenomsläppliga lager ovanpå magasin, delområden och kartläggningsmetoder.

Informationen utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Informationen används också i frågor som rör markanvändning och fysisk planering i allmänhet, exempelvis som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och för åtgärdsprogram för skydd av grundvattnet vid byggen.

SGU:s databas innehåller både översiktlig, regional information i skala

1:250 000 och mer detaljerad, lokal information i skala 1:50 000. Där detaljerad information finns framtagen har den översiktliga informationen ersatts av den detaljerade informationen. Vilka objekt som tillhör vilken kartläggningstyp syns i lagret "Karteringsmetoder". Den regionala informationen har sitt ursprung i SGU:s länskartor som är publicerade i SGU:s serie Ah. Det kan finnas flera grundvattenmagasin i olika nivåer sett från markytan. Den översta nivån benämns J1 eller S1 och underliggande nivå eller nivåer benämns J2, J3, respektive S2, S3. J står för magasin i jordlager och S står för magasin i sedimentär berggrund:

J1: Grundvattenmagasin i jordlager

J2: Grundvattenmagasin i jordlager, helt eller delvis under annat magasin i jord (J1)

J3: Grundvattenmagasin i jordlager, helt eller delvis under annat magasin i jord (J2)

S1: Grundvattenmagasin i sedimentärt berg

S2: Grundvattenmagasin i sedimentärt berg, helt eller delvis under annat magasin i sedimentärt berg (S1)

S3: Grundvattenmagasin i sedimentärt berg, helt eller delvis under annat magasin i sedimentärt berg (S2)

Gå direkt till kartvisaren