Bild på 3D-visaren.

SGU:s 3D-visare innehåller en stort antal funktioner för att presentera tredimensionella geologiska modeller.

Geologi i 3D

SGU arbetar kontinuerligt med att skapa tredimensionella geologiska modeller för att tolka och visualisera berg, jord och vatten på djupet. Modeller samt diverse annan information presenteras i en 3D-visare. Innehållet är under ständig utveckling.

 

På 3D-visarens startsida kan du välja mellan flera teman och områden. Direktlänkar till dessa hittar du här nedanför.

Berggrund, malm och byggnadsgeologi

Bild på nationell berggrundsmodell

Berggrund

Bild på malmmodell

Malm

Urban geologi

Byggnadsgeologi

En viktig roll för SGU är att stödja gruv-, berg- och mineralindustrin. SGU deltar i forskningsprojekt som inkluderar 3D-modellering av malmfyndigheter tillsammans med gruvindustrin och universiteten. Dessa modeller bygger på SGU:s egen information i kombination med branschens.

SGU arbetar med 3D-modellering inom temat byggnadsgeologi. De geologiska modellerna kan ligga till grund för förbättrad planering av infrastrukturprojekt, med särskilt fokus på underjordsplanering. Hittills finns sådana modeller utvecklade för städerna Stockholm och Göteborg. Här kombineras geologisk information från befintliga tunnelsystem med data från andra källor. Modellerna kommer kontinuerligt att uppdateras när ny information blir tillgänglig.

Jordarter och jorddjup

Bilden visar en jordartskarta med så kallad 3D-effekt.

Jordarter

Bilden visar en jorddjupskarta med så kallad 3D-effekt.

Jorddjup

Information om de lösa jordlagrens olika karaktär och rumsliga fördelning är ekonomiskt viktigt för planering av byggande både över och under markytan.

Den nationella jorddjupsmodellen ger en översiktlig bild av jordtäckets mäktighet, det vill säga de lösa jordlagrens djup ner till berggrundsytan. Jorddjupet har beräknats genom interpolering av kända jorddjupsdata, inhämtade genom exempelvis borrningar. Som stöd i interpoleringen mellan observationspunkter har bland annat yttäckande jordartsinformation använts.

För vissa geografiskt mindre områden finns modeller som även visar olika jordartslagers fördelning och deras djup från markytan. Dessa modeller kan till exempel användas för att identifiera grundvattenförande lager eller kvicklera.

Grundvattenresurser

3D-bild som visar grundvattenresurser.

Grundvattenresurser

SGU ansvarar för det nationella miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet". Med anledning av den senaste tidens låga grundvattennivåer i Sverige och en mer omfattande oro över klimatförändringarnas inverkan så har bedömningen av Sveriges grundvattenresurser blivit ett prioriterat område för SGU. SGU utvecklar därför geologiska 3D-modeller för att möjliggöra en kvantitativ bedömning av potentiella grundvattenresurser. Dessa grundvattenmodeller är vanligtvis baserade på en tolkning av geofysisk och geologisk information från SGU:s egna databaser tillsammans med input och samarbete med externa aktörer.

Senast granskad 2023-11-15