Hav och berg. Foto.

Yttre Ursholmen

Foto: SGU

Marin miljö

Havet är en naturresurs. Det ger oss värdefulla tjänster som energi, livsmedel, råmaterial, rekreation och transportvägar. För att säkra dessa tjänster för framtiden behövs det en hållbar planering och förvaltning baserad på goda kunskaper om havet och dess ekosystem.

Havsbottnen utgör en stor och viktig del av havets ekosystem. Den utgör livsmiljön för bottenlevande växter och djur och många djur som lever i den fria vattenmassan djur söker sin föda här. Den fungerar även som sänka eller källa till de näringsämnen och miljögifter som vi släpper ut och som slutligen hamnar i havet. På så vis har havsbottnen en direkt påverkan på halterna av dessa ämnen i den marina miljön, det vill säga i vattenmassan och i växter och djur.

Kunskap om havsbottens fysiska egenskaper är en viktig del i den fysiska planeringen av havet. Den avgör till stor del var marina installationer, som till exempel vindkraftverk och ledningar, kan lokaliseras samt förutsättningarna för utvinning av råmaterial som sand och mineral.

SGU undersöker

SGU undersöker och samlar kunskap om havsbottnen och dess uppbyggnad. Kunskap om havsbottnens fysiska egenskaper, tillstånd, processer, innehåll av miljögifter och näringsämnen, och en förståelse för de faktorer som påverkar den, är en viktig del i arbetet med att kartlägga miljön och förutsättningarna för blå tillväxt i och kring Östersjön. Blå tillväxt är namnet på en långsiktig strategi, framtagen av EU-kommissionen, som ska stödja tillväxten i hela Europas havssektor.

SGU har till exempel information om:

  • utbredning av olika typer av bottenmaterial,
  • sedimentdynamiska förhållanden (erosion, transport och deposition av olika typer av bottenmaterial),
  • föroreningssituationen i havet över tid,
  • undersökningsmetodik och undersökningsutrustning,
  • muddring och mudderdeponering (inklusive effekter på den geologiska miljön),
  • täkt av bottenmaterial (inklusive effekter),
  • förläggning av marina kablar och rörledningar (inklusive effekter).

Internationellt samarbete

SGU deltar och är aktiv i internationella organisationer och samarbeten på det maringeologiska området.

Läs mer på sidan om Samarbeten

Information för planering och förvaltning vid hav och kust

Stöd till planering och förvaltning

Datavärdskap sediment och miljöövervakning

Kontinentalsockellagen - tillstånd och tillsyn

Förorenade sediment

Anläggning till havs