Miljöövervakning i utsjösediment

SGU utför den nationella miljöövervakningen i utsjösediment, det vill säga på havsbottnarna ute i öppna havet, långt ut från Sveriges kuster.

Genom att återkommande och systematiskt undersöka tillståndet i havsmiljön kan man upptäcka förändringar i miljön över tid. Därigenom kan man förstå om åtgärder behöver sättas in för att förbättra havsmiljön eller om genomförda åtgärder har fått önskad effekt.

På uppdrag av Naturvårdsverket ansvarar SGU sedan 2003 för det nationella delprogrammet ”Metaller och organiska miljögifter i sediment” inom miljöövervakningen. Syftet är främst att redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastning i de större havsbassängerna runt Sverige: Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Programmet omfattar provtagning av sediment vid 16 utvalda platser där havsbotten är så ostörd av till exempel vågor och strömmar att det kontinuerligt ansamlas finkornigt material. Provtagning har skett 2003, 2008, 2014 och 2020 och är planerad att utföras vart 6:e år framöver.

Provtagningen i dessa utsjösediment sker under sommarhalvåret. Proverna analyseras sedan för att se vad det finns för halter av olika grundämnen, inklusive kol och kväve, och av organiska miljöföroreningar. Dessutom görs det även extra mätningar och analyser vid olika år, till exempel mätningar av syrgashalt, salinitet och temperatur i bottenvattnet vid varje provstation. Prov sparas även för att möjliggöra analyser av andra ämnen som kan bli av intresse att följa.

Resultaten registreras hos SGU som är datavärd för miljöföroreningar, och rapporteras vidare till det internationella havsforskningsrådet ICES för att de ska vara till nytta även i det internationella miljöarbetet. Resultaten har också presenterats i SGU-rapporter, där de två senaste finns som länkar nedan.

Contaminants in Swedish offshore sediments 2003–2021. SGU-rapport 2022:08 (nytt fönster)

Miljöföroreningar i utsjösediment – geografiska mönster och tidstrender. SGU-rapport 2019:06 (nytt fönster)

 

Senast granskad 2022-05-31