Maringeologiska förhållanden och biotoper

Livsmiljön för marin flora och fauna är starkt förknippad med de geologiska förhållanden som finns på havsbottnen.

Geologi är basen för det marina livet. Flera nyckelarter är anpassade till livsmiljöer på olika typer av havsbotten. Exempelvis trivs ålgräs på sandiga bottnar medan musslor trivs på hård botten som häll och sten. Dessa och andra bottenlevande organismer har en viktig roll i det marina kretsloppet.

Då de geologiska förhållandena påverkar zonering och biodiversitet av både flora och fauna är detaljerad maringeologisk information viktig inom havsplanering.

Maringeologisk information ger bättre beslutsunderlag för skydd och förvaltning av värdefulla naturmiljöer. Med informationen kan man bland annat bedöma olika arters möjliga utbredningsområden. Man kan även bedöma vilka havsbottnar som löper risk för att förorenas av exempelvis metaller eller organiska miljögifter, vilket i förlängningen påverkar det marina livet.

SGU tar fram ytsubstratkartor över svenska havsområden. Ytsubstratkartor visar vilka material som ligger direkt i havsbottenytan och beskriver hur havsbottenytans tillstånd och egenskaper påverkar biologin. Kartorna är därför ett bra underlag vid biologisk inventering och habitatklassning.

Senast granskad 2022-06-07