För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Anläggning till havs

Vid planering av anläggningar till havs och vid kusten är det bland annat viktigt att veta vad bottnen består av, vilka ämnen som har lagrats i sedimenten och i vilka områden sedimentation och erosion sker, det vill säga var sedimenten byggs på och varifrån material förs bort.

Både för att förstå hur vi påverkar havet och för att kunna utföra olika typer av anläggningsarbeten måste vi ha kunskap om den marina geologin och havsbottnarnas dynamik och innehåll av miljögifter.

Sedimentdynamik behöver beaktas vid ingrepp på havsbottnen

Strömmars och vågors naturliga inverkan på erosion, transport och deposition av bottenmaterial behöver beaktas vid ingrepp på havsbottnen. En förändring i sedimentdynamik kan medföra förändringar i förekomst av erosion, transport och ackumulationsbottnar som i sin tur kan påverka livsbetingelser för växter och djur. Dessutom kan en förändring i sedimentdynamik orsaka, i vissa kustnära områden, en större risk för kusterosion, eller ändrade erosions- och ackumulationsmönster vid olika typer av installationer till havs.

Maringeologisk information för anläggning till havs

För att möta samhällets behov av maringeologisk information ansvarar SGU för att utforska och kartlägga bottenförhållandena inom svenskt territorialhav och ekonomisk zon (EEZ). Den information som vi tar fram används för nyttjande och skydd av havet, till exempel vid planering av marina anläggningsarbeten, i kommuners och länsstyrelsers fysiska planering, samt för att ta fram bedömningsgrunder för havsmiljöns kvalitet och status.

Muddring och deponering av muddermassor

Vindkraft till havs

Rör och kablar på havsbottnen

Farleder och hamnar

Mer på vår webbplats