För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Förorenade sediment

Människan har under lång släppt ut miljöfrämmande ämnen i naturen. Dessa ämnen letar sig genom miljön från luften eller landskapet och hamnar till slut i hav eller sjö där de sedimenterar med partiklar på havs- eller sjöbotten.

I marina miljöer och i sjöar utgör sedimenten inom depositionsområden, det vill säga områden med en kontinuerlig pågående sedimentation av finkorniga sediment, en avlagringsplats för bland annat metaller och beständiga organiska föreningar. Därför kan man i sediment studera variationen i halter över tiden. Deponerade metaller och organiska ämnen kan sedan cirkulera från sedimenten till vattenmassan genom till  exempel bioturbation, erosion eller oxidation, vilket ökar risken för upptag i organismer och vidare spridning av miljögifter i ekosystemet. Föroreningar i sedimenten spelar därför en viktig roll i de marina och limniska ekosystemens status.

Under de senaste decennierna har sedimentanalyser använts till att dokumentera den historiska tillförseln av miljöfarliga ämnen i miljöövervakning av sediment. I samma syfte analyseras sedimentprover från bottenytan för att spegla den aktuella miljöbelastningen eller för att följa spridningen av utsläpp från industrier och samhällen.

 

Senast granskad 2020-11-25