Förorenade sediment

Människan har under lång släppt ut miljöfarliga ämnen i naturen. Dessa ämnen letar sig genom miljön från luften eller landskapet och hamnar till slut i hav eller sjö där de sedimenterar med partiklar på havs- eller sjöbotten.

 

I marina miljöer och i sjöar utgör sedimenten inom depositionsområden, det vill säga områden med en kontinuerlig sedimentation av finkorniga sediment, en plats där bland annat metaller och långlivade organiska föreningar ansamlas. Därför kan man i sediment studera hur halter ändras över tiden. Metallerna och de organiska föroreningarna kan sedan cirkulera från sedimenten till vattenmassan genom till exempel erosion av partiklar, utläckage av porvatten, förändring av syreförhållanden eller omrörning av djur, så kallad bioturbation. Detta ökar risken för upptag i organismer och vidare spridning av miljöföroreningar i ekosystemet. Föroreningar i sedimenten spelar därför en viktig roll i de marina och limniska ekosystemens status.

Under de senaste decennierna har sedimentanalyser använts vid miljöövervakning för att dokumentera tillförseln av miljöfarliga ämnen över tid. Prover från sedimentytan används för att undersöka den aktuella miljöbelastningen och för att följa spridningen av utsläpp från industrier och samhällen.

 

Senast granskad 2022-05-25