Foto på en strand.

Foto från Svedåns hamn, vid Baskarp på Vätterns västra sida.

Foto: Olof Larsson, SGU.

Miljöföroreningar i Vätterns bottensediment undersöks

SGU undersöker hösten 2022 och sommaren 2023 Vätterns bottensediment. Syftet med undersökningen är att få en samlad bild av miljöföroreningarna genom att kartlägga förekomster och mängder av miljögifter i sedimenten.

Risker kopplade till gamla miljögifter

Utsläppen av miljögifter till Vättern har minskat de senaste årtiondena, men tidigare utsläpp ligger fortfarande kvar i mark och sjöbotten och riskerar att sprida sig i ekosystemet. Halterna av bland annat dioxin, PCB, kvicksilver och PFAS i flera fiskarter i Vättern är till exempel förhöjda, vilket utgör ett hot mot människors hälsa och begränsar deras värde som matfisk.

– Det är viktigt att ha kunskap om miljöföroreningarnas utbredning på Vätterns botten, annars är det svårt att sätta in effektiva miljöåtgärder och minska risken för spridning av dem, säger Olof Larsson, maringeolog på enheten Marin miljö på SGU.

Ett bättre underlag om Vätterns miljöproblematik är viktigt för att kunna välja och prioritera vilka åtgärder som ska sättas in för att begränsa spridningen av föroreningar i miljön. Det finns ett stort behov av att komma åt källor till utsläpp av miljöföroreningar. Flera samhällsutmaningar och miljömål är beroende av tillräckligt rena sjö- och havsbottnar.

Så kartläggs Vätterns bottensediment

Undersökningen inleds med bottenstudier för att få en uppfattning av bottenformen och vilken typ av botten det är. Miljöföroreningar avsätts på mjuka bottnar där det råder lite lugnare förhållanden. Föroreningarna kan transporteras en längre sträcka bort från utsläppskällan innan de avsätts på botten. Det är därför viktigt att ha kontroll på fördelningen av olika bottenformer i Vättern så sedimentproverna tas på de lämpligaste ställena.

För själva sedimentprovtagningen kommer SGU:s undersökningsbåt Ugglan användas. De inledande bottenstudierna under hösten 2022 kommer genomföras av en inhyrd konsult. Slutrapporten för hela studien beräknas vara klar under senare delen av hösten 2024.

Arbetet med att kartlägga Vätterns sediment utförs av SGU i samarbete med de fyra länen runt Vättern, som är Västra Götaland, Jönköping, Östergötland och Örebro. Projektet finansieras av Naturvårdsverket, SGU och ett regeringsuppdrag avseende förorenade sediment.

Senast granskad 2023-06-13