Rapsfält och vindkraftverk. Foto.

Energi

Geologi, energianvändning och klimat är intimt förknippade med varandra. Geologisk kunskap och information hjälper oss till exempel att lokalisera olika energiråvaror men också att se spår av tidigare klimatförändringar.

Globalt dominerar fortfarande fossila energikällor, som på olika sätt påverkar klimatet. År 2011 kom cirka 80 procent av världens energitillförsel från fossila energislag som kol, olja och naturgas.

I Sverige är situationen bättre, men vår energitillförsel är i dag fortfarande till viss del beroende av importerad råolja och oljeprodukter. Detta trots att Sverige har ovanligt goda förutsättningar för att producera energi på ett långsiktigt hållbart sätt som ger mindre klimatpåverkan.

Geologi för energi

Kunskap och information om jord, berg och grundvatten har ofta avgörande betydelse för en miljöanpassad utbyggnad och omställning av energitillförseln.

Energitorv

Sverige är ett av världens torvmarkstätaste länder. Den mest betydande användningen av torvmarker genom historien har varit inom skogsbruk och jordbruk. Andra betydande användningsområdena för torv är och har varit som bränsle, odlingssubstrat och som strötorv. På SGU finns mycket information om Sveriges torvmarker och handledning om vad man bör tänka på när man ska planera för torvtäkt.

Läs mer om energitorv 

Läs mer om torvbruk

Vindkraft

Vindkraften svarar i dag för en mindre del av den svenska elproduktionen (mindre än 1 TWh) men utbyggnaden sker i rask takt. Av miljöskäl styrs utvecklingen alltmer mot stora havsbaserade vindkraftsparker. För all utbyggnad krävs information om de geologiska förhållandena.

Läs mer om vindkraft

Geotermi och jord- och bergvärme

Vid jord- och bergvärme utnyttjas energin i jordskorpans övre delar. Geotermisk energi är värme som hämtas från jordens inre. Den bildas vid radioaktivt sönderfall av vissa tyngre grundämnen.

Läs mer om jord- och bergvärme 

Läs mer om geotermi

Koldioxidlagring

Ett sätt att minska utsläppen av koldioxid till atmosfären vid förbränning av fossila bränslen är att skilja av och lagra koldioxid i berggrunden.

Läs mer om koldioxidlagring

Vattenkraft

Den svenska vattenkraften anses i de flesta sammanhang som färdigutbyggd. Emellertid kommer alltid frågor om dammsäkerhet, effektivisering och småskalig utbyggnad av så kallad miljöanpassad vattenkraft att kvarstå. På längre sikt kan, på grund av ökad och intensivare nederbörd, nya frågor kring erosion och översvämningar uppkomma. Jordartsgeologisk information används för bedömning av erosionsrisker.

Andra energikällor

I Sverige är tillgången på fossila energiråvaror, till exempel olja och kol, mycket begränsad. Skiffergas är ett energislag som väcker allt mer intresse, framför allt internationellt men i viss mån också i Sverige.

Läs mer om skiffergas

Både för att lokalisera uran, som används som bränsle i kärnkraftsreaktorer, och lagra det utbrända kärnbränslet behövs geologisk information.

Läs mer om uran

Frågor och svar

Fler frågor och svar