Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Viktiga uppgifter är att:

  • Skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser och för att främja hållbar tillväxt och företagande inom sektorn.
  • Främja användningen av geologisk information i samhällsplaneringen
  • Samla och stärka den geologiska forskningen i Sverige
  • Lyfta fram geologi och geologisk kunskap i samhällsdebatten och i skolan
  • Ansvara för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, som även omfattar minskad användning av naturgrus
  • Handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral
  • Beslutar i frågor enligt minerallagen (1991:45), lagstiftningen om kontinentalsockeln (1966:314) och rennäringslagen (1971:437)
  • Ta emot uppgifter enligt lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.

Den enhet som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral heter Bergsstaten.

Bergsstatens webbplats (nytt fönster)

SGU har idag cirka 250 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Stockholm, Malå och Luleå.

Vi omsätter cirka 340 miljoner kr per år.