Årsredovisning

SGU-Årsredovisning-2023.jpg

Läs SGU:s Årsredovisning 2023

Generaldirektörens förord

Året inleddes med att Sverige tog över EU-ordförandeskapet från Tjeckien, och till följd av det förändrade geopolitiska läget låg totalförsvar och självförsörjning högt på EU-agendan. En central fråga under ordförandeskapet var en tryggad mineralförsörjning. För att säkra tillgången till kritiska och strategiska råvaror i form av metaller och mineral lade EU-kommissionen i mars fram ett förslag till EU-lagstiftning med arbetsnamnet Critical Raw Materials Act (Europeiska kritiska råmaterialakten).

SGU bidrog med flera medarbetare som viktigt stöd till Regeringskansliet i arbetet. Förhandlingarna var framgångsrika och EU-kommissionen och med- lemsstaterna enades på mycket kort tid om ett förslag inför förhandling med EU-parlamentet. Förslaget, som kommer att träda i kraft under 2024, innehåller tydliga målsättningar för ökad utvinning av metaller och mineral i EU:s medlemsländer och därmed även behov av utökad kartläggning och prospektering.

Intresset för prospektering i Sverige har ökat stort och antalet ansökningar om undersökningstillstånd har mer än fördubblats jämfört med förra året. Bergsstaten har svarat upp mot ökningen och håller sina målsatta handläggningstider för dessa ärenden. För att säkra en rättssäker och effektiv handläggning har flera utvecklingsprojekt påbörjats parallellt med handläggningen, med allt från klarspråk till digitalisering på agendan.

Minskade koldioxidutsläpp är avgörande för klimatomställningen. En viktig åtgärd är att avskilja koldioxiden och sedan lagra den. Geologisk lagring av koldioxid är en teknik med stor potential för näringsliv och samhälle. Det finns en betydande efterfrågan på lagringsplatser för koldioxid inom Sverige och EU. Inom ramen för ett treårigt regeringsuppdrag kartlägger vi platser under havsbotten som är lämpliga för geologisk koldioxidlagring. Årets undersökningar omfattar bland annat borrning och provtagning på södra Gotland och maringeologiska mätningar i havsområdet utanför södra Skåne.

Även tillgången till fossilfri el är nödvändig för näringslivets konkurrenskraft och mål om låga eller noll koldioxidutsläpp. Vi ser att antalet ärenden om undersökningstillstånd enligt Kontinentalsockellagen fortsatt ligger på en historiskt hög nivå, vilket speglar ett stort intresse för havsbaserad vindkraft.

Inom klimatanpassningsområdet deltar SGU i en kustzonssamverkan med länsstyrelserna i Kalmar, Gotland och Blekinge samt Statens geotekniska institut (SGI), där man kartlagt jordarter runt Ölands kust, från strandlinjen och cirka 500 meter upp på land. Undersökningarna visar att ungefär tio procent av Ölands stränder idag har aktiv erosion. Det nya underlaget är viktigt vid planering av nybyggnation och riskreducerande åtgärder.

Under EU-ordförandeskapet var SGU värd för ett möte med EU:s Working Group Groundwater där en av de stora frågorna på agendan var PFAS i grundvatten. Under 2023 har SGU bistått såväl Naturvårdsverket som SGI i ett pågående regeringsuppdrag som syftar till att stärka nationell samordning och vägledning om PFAS-förorenade områden. SGU undersöker PFAS i områden utan kända lokala föroreningskällor och genomför tre pilotförsök för sanering av förorenade områden för att minska spridningen till grund- och ytvatten. Arbetet kommer att utökas under kommande år, för en fördjupad förståelse för hur pass spridda PFAS är i mark och grundvatten och hur vi som samhälle på bästa sätt ska kunna bedöma, hantera och förebygga uppkomna och förestående risker.

Vi jobbar alltmer proaktivt med att lyfta fram SGU:s arbete i olika sammanhang. I kombination med det ökade politiska intresset har kommunikationssatsningarna bidragit till kraftigt ökad synlighet i media för SGU:s frågor och medarbetare. Det är strategiskt viktigt att nå beslutsfattare på olika nivåer, men även allmänheten, med korrekt och oberoende information om Sveriges geologiska förutsättningar, samt få en bättre förståelse för geologins betydelse i olika samhällsbyggnadsprocesser, i miljöfrågor och för den gröna omställningen. De proaktiva satsningarna för att öka synligheten för SGU och myndighetens arbete kommer därför att fortsätta kommande år.

2023 har varit ett händelserikt år för hela myndigheten. Vi har använt våra anslag till fullo, levererat med gott resultat i våra uppdrag och parallellt bedrivit viktigt utvecklingsarbete. Vi ligger fortfarande högt i Kantar Sifos årliga anseendemätning bland Sveriges myndigheter, vilket sporrar. Efterfrågan på vår data och kunskap fortsätter att öka, och under 2024 kommer den Europeiska kritiska råmaterialakten att träda i kraft där vår förstärkta kartläggning av malmpotentiella områden blir en viktig förutsättning. Vidare aviserar regeringen att man kommer att ta fram en ny Mineralstrategi.

Vi kan alltså se fram emot ett intressant och innehållsrikt 2024.

Anneli Wirtén
Uppsala, februari 2024

Senast granskad 2024-02-23